Kasvava huolenaihe? Talousarviorajoitukset ja eDiscoveryn liiketoiminta

In the summer of 2020, 56% of respondents viewed budgetary constraints as potentially having the greatest business impact on their business in the next six months. This percentage is the highest of all concerns represented in the survey and also is the highest rating for any business performance concern since the inception of the survey. This is also the eleventh time in nineteen surveys that the issue of budgetary constraints has been the top concern or tied for the top concern by survey respondents.

en flag
nl flag
et flag
fi flag
fr flag
de flag
pt flag
ru flag
es flag

Toimittajan huomautus: Äskettäisen Summer 2020 -eDiscovery Business Contribution kyselyn tulokset osoittavat COVID-rajoitusten jatkuvan vaikutuksen eDiscoveryn liiketoimintaan. Jotta nämä pandemioihin perustuvat tulokset ja niiden mahdolliset vaikutukset eDiscoveryn liiketoimintaan ymmärrettäisiin täysin, niitä olisi tarkasteltava kaikkien eDiscoveryn ammattilaisille annettujen yhdeksäntoista tutkimuksen tulosten kontekstuaalisen linssin kautta eDiscoveryn perustamisesta lähtien. Liiketoiminnan luottamustutkimus alkuvuodesta 2016.

Talousarvion rajoitukset: ajankohtainen huolenaihe eDiscoveryn ammattilaisille

eDiscovery Business Luottamus Survey on ei-tieteellinen neljännesvuositutkimus, jonka tarkoituksena on antaa tietoa eDiscovery-ekosysteemissä työskentelevien henkilöiden yritysten luottamuksesta. Kysely koostuu yhdeksästä keskeisestä monivalintakysymyksestä, jotka keskittyvät eDiscovery-tuotteiden ja palveluiden luomiseen, toimitukseen ja kulutukseen liittyviin tekijöihin. Lisäksi kysely sisältää kolme valinnaista kysymystä, jotka keskittyvät liiketoiminnan operatiivisiin mittareihin (DSO), kuukausittaisiin toistuviin tuloihin (MRR) ja tuottojen jakautumiseen asiakaskunnan kesken.

Tammikuussa 2016 aloitettua kyselyä on annettu yhdeksäntoista kertaa 2 189 yksittäisellä vastauksella. Kysely on avoin eDiscovery-ekosysteemissä toimiville laki-, yritys- ja tietotekniikan ammattilaisille, ja yksityishenkilöitä pyydetään osallistumaan ensisijaisesti suoraan sähköpostilla.

Uusinta kyselyä hallinnoitiin kesällä 2020, ja siinä oli 100 vastaajaa rooleissa, joihin kuuluivat taktinen toteutus (40%), operatiivinen johto (30%) ja johtajuus (30%). Tutkimuksessa edustettuina olivat ohjelmisto- ja palveluntarjoajat (31%), asianajotoimistot (28%), konsulttiyritykset (22%), yritykset (12%), valtiolliset tahot (4%), media- ja tutkimusalan ammattilaiset (1%) ja muut (2%).

Yksi neljännesvuosittaisen kyselyn kysymyksistä pyytää osallistujia valitsemaan kuuden vaihtoehdon luettelosta ongelman, jonka he katsovat vaikuttavan mahdollisesti eniten heidän eDiscovery-liiketoimintaansa seuraavien kuuden kuukauden aikana. Esiteltyjä kysymyksiä ovat muun muassa:

Talousarviorajoitukset

Tietoturva

Riittämätön teknologia

Lisääntyvät tietotyypit

Tietojen määrän lisääminen

Henkilöstön puute

Vaikka kysymysten luettelo ei ole kaiken kattava, se antaa realistisen yleiskuvan mahdollisista aloista, joilla näyttää olevan suora ja jatkuva vaikutus eDiscoveryn liiketoimintaan.

Aiempien tutkimusten yhteenlaskettujen tulosten perusteella seuraavat havainnot ja kartoitetut katsaukset liiketoimintaan vaikuttavista kysymyksistä voivat olla hyödyllisiä monien alan asiantuntijoiden yhteisen ajattelutavan ymmärtämisessä näistä kysymyksistä ja niiden vaikutuksesta eDiscoveryn liiketoimintaan.

Kuusi keskeistä havaintoa kesällä 2020

Kesällä 2020 56 prosenttia vastaajista katsoi, että julkisen talouden rajoitteilla on mahdollisesti suurin vaikutus liiketoiminnassaan seuraavan puolen vuoden aikana. Tämä prosenttiosuus on suurin kaikista kyselyssä edustettavista huolenaiheista, ja se on myös korkein luokitus kaikista liiketoiminnan suorituskykyä koskevista huolenaiheista tutkimuksen alkamisen jälkeen. Tämä on myös yhdestoista kerta yhdeksässätoista tutkimuksessa, että budjettirajoitteiden kysymys on ollut suurin huolenaihe tai sidottu suurin huolenaihe kyselyyn vastaajien. (kaaviot 1,2 ja 3)

Kasvavia tietotyyppejä yritystoiminnan keskeisenä huolenaiheena tarkastelleiden vastaajien osuus kasvoi voimakkaasti viimeisellä neljänneksellä kevään 2020 8,1 prosentista 14 prosenttiin kesällä 2020. Tämä on vankka reboundin keväästä 2020, jolla oli luokan alhaisin luokitus tutkimuksen alkamisen jälkeen. (Kuvio 4)

Tietojen määrän lisääminen on edelleen johdonmukainen huolenaihe eDiscoveryn ammattilaisille, sillä 14 prosenttia kesäkyselyyn vastanneista katsoo, että tietojen määrän haasteita voi vaikuttaa merkittävästi liiketoimintaan seuraavien kuuden kuukauden aikana. Vastaajien huolenaihe tällä alalla on kuitenkin alhaisin tutkimuksen alkamisen jälkeen. (Kuvio 5)

Tietoturvan vaikutusta liiketoiminnan kärkikysymyksenä tarkastelevien vastaajien prosenttiosuus pieneni hieman viimeisestä neljänneksestä, ja sitä pitää nyt kärkimpänä huolenaiheena seitsemän prosenttia kyselyyn vastanneista. Vastaajien huolenaihe tällä alalla on myös alhaisin tutkimuksen alkamisen jälkeen. (Kuvio 6)

Henkilöstön puutteen vaikutus eDiscoveryn liiketoiminnan tulokseen väheni viimeisen vuosineljänneksen aikana, ja suurin huolenaihe on vain 6 prosentilla kyselyyn vastanneista. (Kuvio 7)

Kesällä 2020 puutteellisen teknologian vaikutus liiketoiminnan kärkikysymyksenä väheni 2,2 prosenttia viimeisestä vuosineljänneksestä ja sitä pitää nyt päällimmäisenä huolenaiheena vain 3 prosenttia kyselyyn vastanneista. Tämä on alhaisin luokitus liiketoiminnan tuloksellisuuteen vaikuttavista huolenaiheista kesällä 2020 tehdyssä kyselyssä. On myös seitsemästoista kerta yhdeksässätoista tutkimuksessa, kun tutkimuksen vastaajat ovat arvioineet puutteellisen teknologian vaikutuksen alhaisimmaksi osa-alueeksi liiketoiminnan suorituskyvyn kannalta. (Kuvio 8)

Ottaen huomioon yhdeksäntoista vuosineljänneksen tulokset vuosilta 2016—2020

Ylimmän numeron näkökulmasta katsottuna seuraavat mahdolliset kysymykset ja neljännesvuosittaiset kerrat, joita kyselyyn vastaajat ovat pitäneet päällimmäisenä huolenaiheena, luodaan kontekstia eDiscovery-ammattilaisten suhdannehuolista.

Budjettirajoitukset: Yläosa koskee yksitoista kertaa yhdeksäntoista neljänneksellä (3x Talvi*, 3x Kevät, 3x Kesä, 2x Syksy).

Lisääntyvä Data: Top huolenaihe kuusi kertaa yhdeksäntoista neljänneksellä (2x Talvi*, 2x Kevät, 1x Kesä, 1x Syksy).

Lisääntyvä tietotyypit: Top huolenaihe kolme kertaa yhdeksäntoista neljänneksellä (1x Winter, 1x Summer, 1x Fall).

Tietoturva: Ei koskaan sijoittunut päällimmäiseksi huolenaiheeksi.

Henkilöstön puute: Ei koskaan sijoittunut päällimmäiseksi huolenaiheeksi.

Riittämätön teknologia: Ei koskaan sijoittunut päällimmäiseksi huolenaiheeksi.

* Suurin huolenaihe liittyy budjettirajoitusten ja lisääntyvien tietojen määrän välillä talvella 2017.

Kyselyn kaaviot

(Kaavioita voidaan laajentaa yksityiskohtaista katselua varten)

Kuvio 1: Yhteenlaskettu yleiskatsaus eDiscoveryn liiketoiminnan suorituskykyyn vaikuttavista ongelmista

1 — Ediscoveryn liiketoiminnan suorituskykyyn vaikuttavat ongelmat — Kesä 2020

Kuvio 2: Yleiskatsaus eDiscoveryn liiketoiminnan suorituskykyyn vaikuttavista ongelmista kesällä 2020

2 — Ediscoveryn liiketoiminnan suorituskykyyn vaikuttavat ongelmat — Kesä 2020

Kuvio 3: Yleiskatsaus vastaajien prosenttiosuuteen, joka tarkastelee budjettirajoituksia eDiscovery-liiketoimintaan vaikuttavana pääongelmana

3 — Talousarviorajoitusten vaikutus eDiscovery-liiketoimintaan — kesä 2020

Kuvio 4: Yleiskatsaus vastaajien prosenttiosuuteen, joka tarkastelee lisääntyviä tietotyyppejä eDiscovery-liiketoimintaan vaikuttavana ongelmana

4 — Lisääntyvien tietotyyppien vaikutus eDiscovery-liiketoimintaan — kesä 2020

Kuvio 5: Yleiskatsaus vastaajien prosenttiosuuteen, joka tarkastelee lisääntyviä tietomääriä eDiscovery-liiketoimintaan vaikuttavana ongelmana

5 — Lisääntyvien tietomäärien vaikutus eDiscovery-liiketoimintaan — kesä 2020

Kuvio 6: Yleiskatsaus vastaajien prosenttiosuuteen, joka tarkastelee tietoturvaa eDiscovery-liiketoimintaan vaikuttavana ongelmana

6 — Tietoturvan vaikutus eDiscovery-liiketoimintaan — kesä 2020

Kuvio 7: Yleiskatsaus vastaajien prosenttiosuuteen, joka tarkastelee henkilöstön puutetta eDiscovery-liiketoimintaan vaikuttavana ongelmana

7 — Henkilöstön puutteen vaikutus eDiscovery-liiketoimintaan — kesä 2020

Kuvio 8: Yleiskatsaus vastaajien prosenttiosuuteen, joka tarkastelee puutteellista teknologiaa eDiscovery-liiketoimintaan vaikuttavana ongelmana

8 — Riittämättömän teknologian vaikutus eDiscovery-liiketoimintaan — kesä 2020

Kyselytulosten luettelointi

Kesä 2020 -kysely (26. kesäkuuta - 10. heinäkuuta 2020)

Kevään 2020 kysely (2. huhtikuuta - 15. huhtikuuta 2020)

Talvi 2020 -tutkimus (28. joulukuuta 2019 — 11. tammikuuta 2020)

Syksyn 2019 Survey (29. syyskuuta — 17. lokakuuta 2019)

Kesä 2019 -kysely (1. heinäkuuta — 17. heinäkuuta 2019)

Kevään 2019 Survey (1. huhtikuuta — 18. huhtikuuta 2019)

Talvi 2019 -kysely (27. joulukuuta 2018 — 10. tammikuuta 2019)

Syksyn 2018 Survey (14. lokakuuta — 26. lokakuuta 2018)

Kesä 2018 Survey (4. heinäkuuta — 24. heinäkuuta 2018)

Kevään 2018 Survey (7. huhtikuuta — 20. huhtikuuta 2018)

Talvi 2018 Survey (24. joulukuuta 2017 — 15. tammikuuta 2018)

Syksyn 2017 Survey (5. lokakuuta — 17. lokakuuta 2017)

Kesä 2017 Survey (6. heinäkuuta — 31. heinäkuuta 2017)

Kevään 2017 kysely (14. huhtikuuta — 1. toukokuuta 2017)

Talvi 2017 Survey (20. tammikuuta — 6. helmikuuta 2017)

Syksyn 2016 Survey (11. lokakuuta — 1. joulukuuta 2016)

Kesän 2016 kysely (1. elokuuta — 31. elokuuta 2016)

Kevään 2016 kysely (1.5.—31.5.2016)

Talvi 2016 -kysely (15. helmikuuta — 29. helmikuuta 2016)

Kuvio 9: Kyselyn osallistujan yleiskatsaus

9 — Kyselyyn vastaajat (yksilöllinen ja yhteenlaskettu yleiskatsaus) — Kesä 2020

Ylimääräinen lukeminen

Muutos Tempossa? eDiscoveryn operatiiviset mittarit kesällä 2020

Tarkistuksia ja päätöksiä? Uusia huomioita eDiscovery Secure Remote Review

Lähde: ComplexDiscovery

eDiscoveryn sulautumat, yritysostot ja investoinnit vuonna 2020

Since beginning to track the number of publicly highlighted merger, acquisition,...

Suhteellisuusteoria hankkii VerQU

According to Relativity CEO Mike Gamson, "It's imperative that the legal...

eDiscovery-yrityskeskittymät, yritysostot ja sijoitukset Q4 2020 -hankkeeseen

From Nuix and DISCO to Exterro and AccessData, the following findings,...

DISCO sulkee 100 miljoonan dollarin rahoituskierroksen

According to DISCO CEO Kiwi Camara, “Legaltech is booming now, and...

Uusi aikakausi eDiscoveryssa? Kehystys markkinoiden kasvu kuuden aikakausien linssin läpi

There are many excellent resources for considering chronological and historiographical approaches...

An eDiscovery Market Koko Mashup: 2020-2025 Maailmanlaajuiset ohjelmistot ja palvelut Yleiskatsaus

While the Compound Annual Growth Rate (CAGR) for worldwide eDiscovery software...

Perusviivan nollaaminen? eDiscoveryn markkinakoon mukautukset vuodelle 2020

An unanticipated pandemeconomic-driven retraction in eDiscovery spending during 2020 has resulted...

Kotiin vai pois? eDiscovery Malliston markkinoiden mitoitukseen ja hinnoitteluun liittyvät näkökohdat

One of the key home (onsite) or away (remote) decisions that...

Viisi suurta lukua eDiscovery joulukuu 2020

May the peace and joy of the holiday season be with...

Viisi suurta lukua eDiscoveryssa marraskuulle 2020

From market sizing and cyber law to industry investments and customer...

Viisi suurta lukee eDiscovery lokakuussa 2020

From business confidence and captive ALSPs to digital republics and mass...

Viisi suurta lukee eDiscovery syyskuu 2020

From cloud forensics and cyber defense to social media and surveys,...

Se on Match! Keskittyminen eDiscovery-tarkastelun kokonaiskustannuksiin ja tarkistusoikeus Match

As a leader in remote legal document review, HaystackID provides clients...

Ennakoivasta havaitsemisesta tietomurron arviointeihin: arkaluonteisten tietojen etsiminen ja poistaminen Asceman avulla

A steady rise in the number of sensitive data discovery requirements...

A Running List: Top 100+ eDiscovery Providers

Based on a compilation of research from analyst firms and industry...

eDisclosure Systems Buyers Guide — 2020 Edition (Andrew Haslam)

Authored by industry expert Andrew Haslam, the eDisclosure Buyers Guide continues...

Winter 2021 eDiscovery Business Luottamuskyselyn tulokset

This is the twenty-first quarterly eDiscovery Business Confidence Survey conducted by...

Orion Nebula
Nebulous Tulos? Talven 2021 eDiscovery -liiketoiminnan luottamuskysely

The eDiscovery Business Confidence Survey is a nonscientific quarterly survey designed...

Yläviisikko? Yhteenlaskettu yleiskatsaus viiteen puolivuotiseen eDiscovery-hinnoittelututkimukseen

As we are in the midst of a pandemic that has...

Tasapainotus relevanssi ja todellisuus? Winter 2021 eDiscovery Hinnoittelukyselyn tulokset

Based on the complexity of data and legal discovery, it is...