Kasvava huolenaihe? Talousarviorajoitukset ja eDiscoveryn liiketoiminta

In the summer of 2020, 56% of respondents viewed budgetary constraints as potentially having the greatest business impact on their business in the next six months. This percentage is the highest of all concerns represented in the survey and also is the highest rating for any business performance concern since the inception of the survey. This is also the eleventh time in nineteen surveys that the issue of budgetary constraints has been the top concern or tied for the top concern by survey respondents.

en flag
nl flag
et flag
fi flag
fr flag
de flag
pt flag
ru flag
es flag

Toimittajan huomautus: Äskettäisen Summer 2020 -eDiscovery Business Contribution kyselyn tulokset osoittavat COVID-rajoitusten jatkuvan vaikutuksen eDiscoveryn liiketoimintaan. Jotta nämä pandemioihin perustuvat tulokset ja niiden mahdolliset vaikutukset eDiscoveryn liiketoimintaan ymmärrettäisiin täysin, niitä olisi tarkasteltava kaikkien eDiscoveryn ammattilaisille annettujen yhdeksäntoista tutkimuksen tulosten kontekstuaalisen linssin kautta eDiscoveryn perustamisesta lähtien. Liiketoiminnan luottamustutkimus alkuvuodesta 2016.

Talousarvion rajoitukset: ajankohtainen huolenaihe eDiscoveryn ammattilaisille

eDiscovery Business Luottamus Survey on ei-tieteellinen neljännesvuositutkimus, jonka tarkoituksena on antaa tietoa eDiscovery-ekosysteemissä työskentelevien henkilöiden yritysten luottamuksesta. Kysely koostuu yhdeksästä keskeisestä monivalintakysymyksestä, jotka keskittyvät eDiscovery-tuotteiden ja palveluiden luomiseen, toimitukseen ja kulutukseen liittyviin tekijöihin. Lisäksi kysely sisältää kolme valinnaista kysymystä, jotka keskittyvät liiketoiminnan operatiivisiin mittareihin (DSO), kuukausittaisiin toistuviin tuloihin (MRR) ja tuottojen jakautumiseen asiakaskunnan kesken.

Tammikuussa 2016 aloitettua kyselyä on annettu yhdeksäntoista kertaa 2 189 yksittäisellä vastauksella. Kysely on avoin eDiscovery-ekosysteemissä toimiville laki-, yritys- ja tietotekniikan ammattilaisille, ja yksityishenkilöitä pyydetään osallistumaan ensisijaisesti suoraan sähköpostilla.

Uusinta kyselyä hallinnoitiin kesällä 2020, ja siinä oli 100 vastaajaa rooleissa, joihin kuuluivat taktinen toteutus (40%), operatiivinen johto (30%) ja johtajuus (30%). Tutkimuksessa edustettuina olivat ohjelmisto- ja palveluntarjoajat (31%), asianajotoimistot (28%), konsulttiyritykset (22%), yritykset (12%), valtiolliset tahot (4%), media- ja tutkimusalan ammattilaiset (1%) ja muut (2%).

Yksi neljännesvuosittaisen kyselyn kysymyksistä pyytää osallistujia valitsemaan kuuden vaihtoehdon luettelosta ongelman, jonka he katsovat vaikuttavan mahdollisesti eniten heidän eDiscovery-liiketoimintaansa seuraavien kuuden kuukauden aikana. Esiteltyjä kysymyksiä ovat muun muassa:

Talousarviorajoitukset

Tietoturva

Riittämätön teknologia

Lisääntyvät tietotyypit

Tietojen määrän lisääminen

Henkilöstön puute

Vaikka kysymysten luettelo ei ole kaiken kattava, se antaa realistisen yleiskuvan mahdollisista aloista, joilla näyttää olevan suora ja jatkuva vaikutus eDiscoveryn liiketoimintaan.

Aiempien tutkimusten yhteenlaskettujen tulosten perusteella seuraavat havainnot ja kartoitetut katsaukset liiketoimintaan vaikuttavista kysymyksistä voivat olla hyödyllisiä monien alan asiantuntijoiden yhteisen ajattelutavan ymmärtämisessä näistä kysymyksistä ja niiden vaikutuksesta eDiscoveryn liiketoimintaan.

Kuusi keskeistä havaintoa kesällä 2020

Kesällä 2020 56 prosenttia vastaajista katsoi, että julkisen talouden rajoitteilla on mahdollisesti suurin vaikutus liiketoiminnassaan seuraavan puolen vuoden aikana. Tämä prosenttiosuus on suurin kaikista kyselyssä edustettavista huolenaiheista, ja se on myös korkein luokitus kaikista liiketoiminnan suorituskykyä koskevista huolenaiheista tutkimuksen alkamisen jälkeen. Tämä on myös yhdestoista kerta yhdeksässätoista tutkimuksessa, että budjettirajoitteiden kysymys on ollut suurin huolenaihe tai sidottu suurin huolenaihe kyselyyn vastaajien. (kaaviot 1,2 ja 3)

Kasvavia tietotyyppejä yritystoiminnan keskeisenä huolenaiheena tarkastelleiden vastaajien osuus kasvoi voimakkaasti viimeisellä neljänneksellä kevään 2020 8,1 prosentista 14 prosenttiin kesällä 2020. Tämä on vankka reboundin keväästä 2020, jolla oli luokan alhaisin luokitus tutkimuksen alkamisen jälkeen. (Kuvio 4)

Tietojen määrän lisääminen on edelleen johdonmukainen huolenaihe eDiscoveryn ammattilaisille, sillä 14 prosenttia kesäkyselyyn vastanneista katsoo, että tietojen määrän haasteita voi vaikuttaa merkittävästi liiketoimintaan seuraavien kuuden kuukauden aikana. Vastaajien huolenaihe tällä alalla on kuitenkin alhaisin tutkimuksen alkamisen jälkeen. (Kuvio 5)

Tietoturvan vaikutusta liiketoiminnan kärkikysymyksenä tarkastelevien vastaajien prosenttiosuus pieneni hieman viimeisestä neljänneksestä, ja sitä pitää nyt kärkimpänä huolenaiheena seitsemän prosenttia kyselyyn vastanneista. Vastaajien huolenaihe tällä alalla on myös alhaisin tutkimuksen alkamisen jälkeen. (Kuvio 6)

Henkilöstön puutteen vaikutus eDiscoveryn liiketoiminnan tulokseen väheni viimeisen vuosineljänneksen aikana, ja suurin huolenaihe on vain 6 prosentilla kyselyyn vastanneista. (Kuvio 7)

Kesällä 2020 puutteellisen teknologian vaikutus liiketoiminnan kärkikysymyksenä väheni 2,2 prosenttia viimeisestä vuosineljänneksestä ja sitä pitää nyt päällimmäisenä huolenaiheena vain 3 prosenttia kyselyyn vastanneista. Tämä on alhaisin luokitus liiketoiminnan tuloksellisuuteen vaikuttavista huolenaiheista kesällä 2020 tehdyssä kyselyssä. On myös seitsemästoista kerta yhdeksässätoista tutkimuksessa, kun tutkimuksen vastaajat ovat arvioineet puutteellisen teknologian vaikutuksen alhaisimmaksi osa-alueeksi liiketoiminnan suorituskyvyn kannalta. (Kuvio 8)

Ottaen huomioon yhdeksäntoista vuosineljänneksen tulokset vuosilta 2016—2020

Ylimmän numeron näkökulmasta katsottuna seuraavat mahdolliset kysymykset ja neljännesvuosittaiset kerrat, joita kyselyyn vastaajat ovat pitäneet päällimmäisenä huolenaiheena, luodaan kontekstia eDiscovery-ammattilaisten suhdannehuolista.

Budjettirajoitukset: Yläosa koskee yksitoista kertaa yhdeksäntoista neljänneksellä (3x Talvi*, 3x Kevät, 3x Kesä, 2x Syksy).

Lisääntyvä Data: Top huolenaihe kuusi kertaa yhdeksäntoista neljänneksellä (2x Talvi*, 2x Kevät, 1x Kesä, 1x Syksy).

Lisääntyvä tietotyypit: Top huolenaihe kolme kertaa yhdeksäntoista neljänneksellä (1x Winter, 1x Summer, 1x Fall).

Tietoturva: Ei koskaan sijoittunut päällimmäiseksi huolenaiheeksi.

Henkilöstön puute: Ei koskaan sijoittunut päällimmäiseksi huolenaiheeksi.

Riittämätön teknologia: Ei koskaan sijoittunut päällimmäiseksi huolenaiheeksi.

* Suurin huolenaihe liittyy budjettirajoitusten ja lisääntyvien tietojen määrän välillä talvella 2017.

Kyselyn kaaviot

(Kaavioita voidaan laajentaa yksityiskohtaista katselua varten)

Kuvio 1: Yhteenlaskettu yleiskatsaus eDiscoveryn liiketoiminnan suorituskykyyn vaikuttavista ongelmista

1 — Ediscoveryn liiketoiminnan suorituskykyyn vaikuttavat ongelmat — Kesä 2020

Kuvio 2: Yleiskatsaus eDiscoveryn liiketoiminnan suorituskykyyn vaikuttavista ongelmista kesällä 2020

2 — Ediscoveryn liiketoiminnan suorituskykyyn vaikuttavat ongelmat — Kesä 2020

Kuvio 3: Yleiskatsaus vastaajien prosenttiosuuteen, joka tarkastelee budjettirajoituksia eDiscovery-liiketoimintaan vaikuttavana pääongelmana

3 — Talousarviorajoitusten vaikutus eDiscovery-liiketoimintaan — kesä 2020

Kuvio 4: Yleiskatsaus vastaajien prosenttiosuuteen, joka tarkastelee lisääntyviä tietotyyppejä eDiscovery-liiketoimintaan vaikuttavana ongelmana

4 — Lisääntyvien tietotyyppien vaikutus eDiscovery-liiketoimintaan — kesä 2020

Kuvio 5: Yleiskatsaus vastaajien prosenttiosuuteen, joka tarkastelee lisääntyviä tietomääriä eDiscovery-liiketoimintaan vaikuttavana ongelmana

5 — Lisääntyvien tietomäärien vaikutus eDiscovery-liiketoimintaan — kesä 2020

Kuvio 6: Yleiskatsaus vastaajien prosenttiosuuteen, joka tarkastelee tietoturvaa eDiscovery-liiketoimintaan vaikuttavana ongelmana

6 — Tietoturvan vaikutus eDiscovery-liiketoimintaan — kesä 2020

Kuvio 7: Yleiskatsaus vastaajien prosenttiosuuteen, joka tarkastelee henkilöstön puutetta eDiscovery-liiketoimintaan vaikuttavana ongelmana

7 — Henkilöstön puutteen vaikutus eDiscovery-liiketoimintaan — kesä 2020

Kuvio 8: Yleiskatsaus vastaajien prosenttiosuuteen, joka tarkastelee puutteellista teknologiaa eDiscovery-liiketoimintaan vaikuttavana ongelmana

8 — Riittämättömän teknologian vaikutus eDiscovery-liiketoimintaan — kesä 2020

Kyselytulosten luettelointi

Kesä 2020 -kysely (26. kesäkuuta - 10. heinäkuuta 2020)

Kevään 2020 kysely (2. huhtikuuta - 15. huhtikuuta 2020)

Talvi 2020 -tutkimus (28. joulukuuta 2019 — 11. tammikuuta 2020)

Syksyn 2019 Survey (29. syyskuuta — 17. lokakuuta 2019)

Kesä 2019 -kysely (1. heinäkuuta — 17. heinäkuuta 2019)

Kevään 2019 Survey (1. huhtikuuta — 18. huhtikuuta 2019)

Talvi 2019 -kysely (27. joulukuuta 2018 — 10. tammikuuta 2019)

Syksyn 2018 Survey (14. lokakuuta — 26. lokakuuta 2018)

Kesä 2018 Survey (4. heinäkuuta — 24. heinäkuuta 2018)

Kevään 2018 Survey (7. huhtikuuta — 20. huhtikuuta 2018)

Talvi 2018 Survey (24. joulukuuta 2017 — 15. tammikuuta 2018)

Syksyn 2017 Survey (5. lokakuuta — 17. lokakuuta 2017)

Kesä 2017 Survey (6. heinäkuuta — 31. heinäkuuta 2017)

Kevään 2017 kysely (14. huhtikuuta — 1. toukokuuta 2017)

Talvi 2017 Survey (20. tammikuuta — 6. helmikuuta 2017)

Syksyn 2016 Survey (11. lokakuuta — 1. joulukuuta 2016)

Kesän 2016 kysely (1. elokuuta — 31. elokuuta 2016)

Kevään 2016 kysely (1.5.—31.5.2016)

Talvi 2016 -kysely (15. helmikuuta — 29. helmikuuta 2016)

Kuvio 9: Kyselyn osallistujan yleiskatsaus

9 — Kyselyyn vastaajat (yksilöllinen ja yhteenlaskettu yleiskatsaus) — Kesä 2020

Ylimääräinen lukeminen

Muutos Tempossa? eDiscoveryn operatiiviset mittarit kesällä 2020

Tarkistuksia ja päätöksiä? Uusia huomioita eDiscovery Secure Remote Review

Lähde: ComplexDiscovery

Muutoksen aika? FTC ehdottaa muutoksia HSR-lakiin ennen sulautumista ilmoittamista koskeviin sääntöihin

The Federal Trade Commission, with the support of the Department of...

eDiscovery lomakauden alas? Macquarie valmistelee Nuixia listautumisantaan

According to John Beveridge, writing for Small Caps, Macquarie holds a...

Yhteistyötä tekevä kyberpuolustus: Yhdysvaltain armeija ja Viro allekirjoittavat historiallisen sopimuksen

“Estonia is a cyber country of excellence with a robust cyber...

Juhlava vai restive? Syksyn 2020 eDiscoveryn yritysluottamuskysely

Since January 2016, 2,189 individual responses to nineteen quarterly eDiscovery Business...

A Running List: Top 100+ eDiscovery Providers

Based on a compilation of research from analyst firms and industry...

eDisclosure Systems Buyers Guide — 2020 Edition (Andrew Haslam)

Authored by industry expert Andrew Haslam, the eDisclosure Buyers Guide continues...

Kisa lähtöviivalle? Viimeaikaiset Secure Remote Review -ilmoitukset

Not all secure remote review offerings are equal as the apparent...

EtäeDiscoveryn ottaminen käyttöön? Tilannekuva DAAasista

Desktop as a Service (DaaS) providers are becoming important contributors to...

Kotiin vai pois? eDiscovery Malliston markkinoiden mitoitukseen ja hinnoitteluun liittyvät näkökohdat

One of the key home (onsite) or away (remote) decisions that...

Tarkistuksia ja päätöksiä? Uusia huomioita eDiscovery Secure Remote -arvosteluille

One of the key revision and decision areas that business, legal,...

Makrokatsaus menneisyyteen ja ennustettuun eDiscoveryn markkina-kokoon 2012—2024

From a macro look at past estimations of eDiscovery market size...

eDiscovery Market Size Mashup: 2019-2024 Maailmanlaajuiset ohjelmistot ja palvelut yleiskatsaus

While the Compound Annual Growth Rate (CAGR) for worldwide eDiscovery software...

Juhlava vai restive? Syksyn 2020 eDiscoveryn yritysluottamuskysely

Since January 2016, 2,189 individual responses to nineteen quarterly eDiscovery Business...

Laajemman verkon valaminen? Ennakoiva koodausteknologia ja protokollat -tutkimus — Syksyn 2020 tulokset

The Predictive Coding Technologies and Protocols Survey is a non-scientific semi-annual...

Liiketoiminta epätavallisena? 18 huomautusta eDiscovery Business Luottamuksesta kesällä 2020

Based on the aggregate results of nineteen past eDiscovery Business Confidence...

Kasvava huolenaihe? Talousarviorajoitukset ja eDiscoveryn liiketoiminta

In the summer of 2020, 56% of respondents viewed budgetary constraints...

eDiscovery lomakauden alas? Macquarie valmistelee Nuixia listautumisantaan

According to John Beveridge, writing for Small Caps, Macquarie holds a...

ayfie hankkia Haive

According to Johannes Stiehler, CEO of ayfie Group AS, “This acquisition...

Innovatiivinen Discovery ja Integro yhdistää

“Integro and Innovative Discovery’s services and solutions are highly complementary. Our...

Ohjelmiston kasvukumppanit tekevät enemmistön investointeja Venio Systemsin

According to the press announcement, industry analysts have enthusiastically supported this...

Viisi suurta lukua eDiscoveryssa elokuulle 2020

From predictive coding and artificial intelligence to antitrust investigations and malware,...

Viisi suurta lukua eDiscovery-ohjelmassa heinäkuulle 2020

From business confidence and operational metrics to data protection and privacy...

Viisi suurta lukua eDiscovery-ohjelmassa kesäkuulle 2020

From collection market size updates to cloud outsourcing guidelines, the June...

Viisi suurta lukua eDiscovery-ohjelmassa toukokuulle 2020

From review market sizing revisions to pandemeconomic pricing, the May 2020...