Thu. Oct 6th, 2022
  en flag
  nl flag
  et flag
  fi flag
  fr flag
  de flag
  he flag
  ja flag
  lv flag
  pl flag
  pt flag
  es flag
  uk flag

  Toimetaja märkus: Euroopa Andmekaitsenõukogu on sõltumatu Euroopa organ, mis aitab kaasa andmekaitse eeskirjade järjepidevale kohaldamisele kogu Euroopa Liidus ning edendab koostööd ELi andmekaitseasutuste vahel. Euroopa Andmekaitsenõukogu on loodud isikuandmete kaitse üldmäärusega (GDPR) ja selle asukoht on Brüsselis. Euroopa andmekaitseinspektor on sõltumatu järelevalveasutus, kes vastutab ELi institutsioonide ja asutuste poolt isikuandmete töötlemise järelevalve eest, nõustab eraelu puutumatust mõjutavate poliitikate ja õigusaktide üle ning teeb koostööd sarnaste asutustega, et tagada andmete järjepidev kaitse. Euroopa Andmekaitsenõu ülesanne on suurendada teadlikkust riskidest ning kaitsta inimeste õigusi ja vabadusi nende isikuandmete töötlemisel. Nii Euroopa Andmekaitsenikomisjon kui ka Euroopa Andmekaitsenõuded teatasid hiljuti ühiselt oma ühise arvamuse vastuvõtmisest Euroopa Komisjoni ettepaneku kohta Euroopa tervishoiuandmete ruumi kohta. Loaga jagatud* teadaanne ja hiljuti vastu võetud ettepaneku koopia võivad olla kasulikud tundlike terviseandmetega tegelevatele e-juurdluse ökosüsteemi küberturvalisuse, teabe juhtimise ja juriidiliste tuvastuste spetsialistidele.

  Teadaanne*

  Euroopa terviseandmete ruum peab tagama elektrooniliste terviseandmete tugeva kaitse

  Euroopa Euroopa Euroopa Ametikaitsenõu ja Euroopa

  Euroopa Andmekaitsenõukogu ja Euroopa Andmekaitseinspektor võtsid vastu ühisarvamuse Euroopa Komisjoni ettepaneku kohta Euroopa terviseandmete ruumi kohta. Ettepaneku eesmärk on hõlbustada Euroopa tervishoiu liidu loomist ja võimaldada ELil täielikult ära kasutada terviseandmete ohutu ja turvalise vahetamise, kasutamise ja taaskasutamise kaudu pakutavat potentsiaali.

  Euroopa Andmekaitsenõukontroll ja Euroopa Andmekaitseinik tervitavad ideed tugevdada üksikisikute kontrolli nende isiklike terviseandmete üle. Siiski juhivad nad kaasseadusandjate tähelepanu paljudele üldistele muredele ja kutsuvad neid üles võtma otsustavaid meetmeid. Eelkõige tunnistavad Euroopa Andmekaitsenõukogu ja Euroopa Andmekaitseinõukogu, et ettepaneku IV peatükk, mille eesmärk on hõlbustada elektrooniliste terviseandmete teisest kasutamist, võib tuua kasu avalikkusele. Samas leiavad Euroopa Andmekaitsenõu ja EPDS, et need edasised töötlemistoimingud ei ohusta üksikisikute õigusi ja vabadusi.

  Euroopa Andmekaitsenõukogu esimees Andrea Jelinek ütles: „ELi tervishoiu andmesuum hõlmab suure hulga andmete töötlemist, mis on väga tundlikud. Seetõttu on äärmiselt oluline, et käesolev ettepanek ei kahjustaks mingil juhul Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) üksikisikute õigusi. Ettepanekus esitatud õiguste kirjeldus ei ole kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärusega ning üksikisikute puhul, kes ei pruugi olla võimelised eristama kahte tüüpi õigusi, on suur õiguskindluse oht. Soovitame tungivalt komisjoni üles selgitama ettepaneku ja isikuandmete kaitse üldmääruse erinevate õiguste koostoimeid.”

  Euroopa Andmekaitseinspektori juhendaja Wojciech Wiewiórowski ütles: „Terviseandmed, mis on loodud heaolu rakenduste ja muude digitaalsete tervise rakenduste, ei ole sama kvaliteediga kui need, mis on loodud meditsiiniseadmete poolt. Lisaks sellele tekitavad need rakendused tohutut hulka andmeid, võivad olla väga invasiivsed ja võivad avaldada eriti tundlikku teavet, näiteks religioosset orientatsiooni. Seepärast tuleks tervishoiurakenduste ja muude digitaalsete tervisega seotud rakenduste kasutamine teiseseks kasutamiseks välja jätta.

  Kuigi Euroopa Andmekaitsenikogu ja Euroopa Andmekaitseinik tunnistavad komisjoni jõupingutusi viia ettepanek isikuandmete kaitse üldmääruse sätetega vastavusse viimisel, märgivad nad, et käesolev ettepanek lisab veel ühe kihi terviseandmete töötlemist käsitlevate sätete niigi keerukale kogumisele. Sellisena rõhutavad nad vajadust selgitada suhet käesoleva ettepaneku sätete, GDPR-i ja liikmesriikide õiguse sätete ning ka käimasolevate Euroopa algatuste vahel.

  Lisaks sellele tunnistavad Euroopa Andmekaitsenõukontroll ja Euroopa Andmekaitsenõukontroll, et käesolevas ettepanekus ettenähtud elektrooniliste terviseandmete vahetamise infrastruktuuri eesmärk on hõlbustada terviseandmete vahetamist. Kuna töödeldavate elektrooniliste terviseandmete suur hulk, nende väga tundlik olemus, ebaseadusliku juurdepääsu oht ja vajadus tagada sõltumatute andmekaitseasutuste tõhus järelevalve, kutsuvad Euroopa Andmekaitseinspektor ja Euroopa Andmekaitseinspektor Euroopa Parlamenti ja Nõukogu lisab ettepanekule nõue säilitada elektroonilised terviseandmed EMPs, ilma et see piiraks edasisi edastamisi kooskõlas isikuandmete üldmääruse V peatükiga.

  Terviseandmete teisese kasutamise eesmärkide kohta on Euroopa Andmekaitsenõukonda ja Euroopa Andmekaitsenõudja seisukohal, et ettepanekul puudub nõuetekohane piiritlemine eesmärkide kohta, milleks elektroonilisi terviseandmeid võib edasi töödelda. Selleks et saavutada tasakaal, mis võtab piisavalt arvesse ettepanekuga taotletavaid eesmärke ja isikuandmete kaitset, keda töötlemine mõjutab, peaksid kaasseadusandjad neid eesmärke täpsemalt piiritlema ja piiritlema, kui on olemas piisav seos avalikkusega tervishoid ja/või sotsiaalkindlustus.

  Ettepanekuga kehtestatud juhtimismudeli osas tuleb uute avalik-õiguslike asutuste ülesandeid ja pädevusi hoolikalt kohandada, võttes eelkõige arvesse riiklike järelevalveasutuste, Euroopa Andmekaitsenõukogu ja Euroopa Andmekaitsenõukogu ülesandeid ja pädevusi, kui terviseandmete töötlemine toimub kaasatud. Euroopa Andmekaitsenõukogu ja Euroopa Andmekaitseinspektuur rõhutavad, et andmekaitseasutused on ainsad pädevad asutused, kes vastutavad andmekaitseküsimuste eest, ning need peaksid jääma üksikisikute ainsaks kontaktpunktiks kõnealustes küsimustes. Tuleks vältida pädevuse kattumist ning täpsustada koostöövaldkonnad ja nõuded.

  Loe algset teadet.

  Loe terviklik arvamus: Ühine arvamus Euroopa Komisjoni ettepaneku kohta Euroopa tervishoiu andmeruumi kohta (PDF) - Hiireülekandmine kerimiseks

  Euroopa Andmekaitsenõukontrolli ja Euroopa Andmekaitsenõukite Ühisarvamus 202203 — Euroopa

  *Jagatud loal.

  Täiendav lugemine

  Turvaline ruum võrgukasutajatele? Euroopa Liidu digitaalteenuste seadus

  Digitaalteenuste seadus: Euroopa Komisjoni ümberkujundav digitaalne regulatsioon

  Allikas: ComplexDiscovery

  Tulekahju mõju? Edison Partnerid viib USD $30M investeeringud valdkonnas mõju

  According to the media release from Edison Partners, Field Effect’s flagship...

  Kulud ja kahjum? 2022 NetDiligence küberväidete uuring

  According to the media release from NetDiligence, in this year’s study,...

  Küberjulgeoleku tööjõu loomine? Euroopa küberjulgeoleku oskuste raamistik

  According to ENISA's Executive Director, Juhan Lepassaar, "The future security of...

  Kallutades edasi? CISA 2023-2025 strateegiline kava

  The purpose of the CISA Strategic Plan is to communicate the...

  E-juurdluse lisandus? Surge PE sulgeb juriidilise tehnoloogilise toega teenuste platvormi Avalon

  According to Sanjay Gulati, Principal at Surge, “We are honored to...

  E-juurdluse ühinemised, omandamised ja investeeringud 2022. aasta kolmandas kvartalis

  From HaystackID and Relativity to Exterro and TCDI, the following findings,...

  Väited ja keeldumised? Nuix märgib ASIC täitemenetlust

  The recent investor news update from Nuix on 29 September 2022,...

  Paljastavad vastuse? Nuix vastab ASX teabenõudele

  The following investor news update from Nuix shares a written response...

  Liikuda? 2022 e-Discovery Market Kineetika: viis huvipakkuvat valdkonda

  Recently ComplexDiscovery was provided an opportunity to share with the eDiscovery...

  Usaldades protsessi? 2021 e-juurdluse töötlemise ülesande, kulude ja kulude andmete töötlemine

  Based on the complexity of cybersecurity, information governance, and legal discovery,...

  Ülevaatamise aasta? 2021 e-juurdluse läbivaatamise ülesande, kulutuste ja kulude andmepunktid

  Based on the complexity of cybersecurity, information governance, and legal discovery,...

  2021 pilk e-juurdluse kogumist: ülesannete, kulude ja kulude andmepunktid

  Based on the complexity of cybersecurity, information governance, and legal discovery,...

  Viis suurt loeb küberandmete ja õigusliku avastamise kohta septembriks 2022

  From privacy legislation and special masters to acquisitions and investigations, the...

  Viis suurt lugeb küberi, andmete ja õigusliku avastamise kohta augustis 2022

  From AI and Big Data challenges to intriguing financial and investment...

  Viis suurt loeb küberi, andmete ja juriidilise avastamise kohta juuliks 2022

  From lurking business undercurrents to captivating deepfake developments, the July 2022...

  Viis suurt loeb küberi, andmete ja juriidilise avastamise kohta juunis 2022

  From eDiscovery ecosystem players and pricing to data breach investigations and...

  Mull Trouble? E-juurdluse tegevusmõõdikud 2022. aasta sügisel

  In the fall of 2022, 89 eDiscovery Business Confidence Survey participants...

  Jahedam temperatuur? 2022. aasta languse e-juurdluse ettevõtete usalduse uuringu tulemused

  Since January 2016, 2,874 individual responses to twenty-eight quarterly eDiscovery Business...

  Pöördumine või läbipaine? Koondülevaade kaheksast poolaastasest e-juurdluse hinnakujunduse uuringust

  Initiated in the winter of 2019 and conducted eight times with...

  Muutuvad hoovused? Kaheksateist tähelepanekut e-juurdluse ettevõtete usalduse kohta 2022. aasta suvel

  In the summer of 2022, 54.8% of survey respondents felt that...

  Olulise tegevuse lüüasaamist? Ukraina Konflikti hindamised Maps (27. september — 1. oktoober 2022)

  According to a recent update from the Institute for the Study...

  Taju ja tegelikkus? Ukraina Konflikti hindamised Maps (22. September — 26, 2022)

  According to a recent update from the Institute for the Study...

  Tuumaenergia Valikud? Ukraina Konflikti hindamised Maps (17. - 21. september 2022)

  According to a recent update from the Institute for the Study...

  Massihauad ja piinamiskojad? Ukraina Konflikti hindamine Maps (12. — 16. september 2022)

  According to a recent update from the Institute for the Study...