Veranderende vereisten voor een veranderende wereld? Het EDPB Jaarverslag 2020

According to EDPB Chair, Andrea Jelinek, “2020 and the COVID-19 pandemic significantly altered how we live and work. Given the increasing presence of data-driven technologies in addressing the pandemic, the awareness of data protection rights among individuals and organizations has never been more critical.”

en flag
nl flag
et flag
fi flag
fr flag
de flag
pt flag
ru flag
es flag

Opmerking van de redactie: Het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB) is een onafhankelijk Europees orgaan dat is opgericht bij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), dat erop gericht is de consistente toepassing van de gegevensbeschermingsregels in de Europese Economische Ruimte (EER) te waarborgen. Zij bereikt dit doel door de samenwerking tussen de nationale toezichthoudende autoriteiten (SA's) te bevorderen en algemene richtsnoeren uit te vaardigen voor de interpretatie en toepassing van gegevensbeschermingsregels.

Het EDPB bestaat uit de hoofden van de EU-SA's en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS). De Europese Commissie heeft het recht om zonder stemrecht deel te nemen aan de activiteiten en vergaderingen van de EDPB. De SA's van de EER-landen (IJsland, Liechtenstein en Noorwegen) zijn ook lid van de EDPB, hoewel zij geen stemrecht hebben.

Mededeling van de pers

EDPB Jaarverslag 2020: Zorgen voor gegevensbeschermingsrechten in een veranderende wereld

Vandaag [2 juni 2021] heeft het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB) zijn jaarverslag 2020 gepresenteerd. Het verslag geeft een gedetailleerd overzicht van de werkzaamheden die de EDPB heeft verricht in een jaar dat is gekenmerkt door de wereldwijde pandemie.

EDPB Chair, Andrea Jelinek, zei: „2020 en de COVID-19-pandemie hebben de manier waarop we leven en werken aanzienlijk veranderd. Gezien de toenemende aanwezigheid van gegevensgestuurde technologieën bij het aanpakken van de pandemie, is het bewustzijn van gegevensbeschermingsrechten bij individuen en organisaties nog nooit zo kritisch geweest. Het is belangrijk op te merken dat de vastleggingen van 2020 in al onze landen niet tot een vertraging van de activiteiten van de EDPB leidden. 2020 werd gekenmerkt door vele belangrijke ontwikkelingen op het gebied van gegevensbescherming in de EU, die de deskundigheid en begeleiding van het EDPB vereisen.”

Tijdens de COVID-19-pandemie zijn de EER-lidstaten begonnen met het nemen van maatregelen om de verspreiding van het virus te controleren, te beperken en te beperken. Het EDPB heeft richtsnoeren gegeven over onder meer locatie- en contact-tracing-apps; verwerking van gezondheidsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek; beperkingen op de rechten van betrokkenen in noodtoestand en gegevensverwerking in het kader van heropening van grenzen.

Het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie in de zaak Schrems II had aanzienlijke gevolgen voor entiteiten uit de EER die gegevens doorgeven aan de VS en andere derde landen. Het EDPB heeft een FAQ-document uitgebracht, later gevolgd door aanbevelingen voor aanvullende maatregelen bij het gebruik van internationale overdrachtsinstrumenten, om de naleving van het door de EU-wetgeving vereiste beschermingsniveau te waarborgen, en aanbevelingen inzake Europese essentiële garanties die bijdragen tot de beoordeling van het toezicht maatregelen die overheidsinstanties in derde landen toegang bieden tot persoonsgegevens. De aanbevelingen voor aanvullende maatregelen waren onderworpen aan een openbare raadpleging. Het EDPB ontving meer dan 200 bijdragen van verschillende belanghebbenden, die momenteel worden geanalyseerd.

In 2020 heeft het EDPB zijn strategie voor 2021-2023 vastgesteld, die vier hoofdpijlers met strategische doelstellingen omvat:

bevordering van de harmonisatie en vergemakkelijking van de naleving;

ondersteuning van doeltreffende handhaving en efficiënte samenwerking tussen de nationale toezichthoudende autoriteiten;

een benadering van de grondrechten van nieuwe technologieën en

de globale dimensie. Voor elk van de pijlers wordt een reeks kernacties gedefinieerd om deze doelstellingen te helpen verwezenlijken. Begin 2021 keurde de EDPB haar tweejarige werkprogramma voor 2021-2022 goed. Het werkprogramma volgt de prioriteiten van de EDPB 2021-2023 en zal de strategische doelstellingen van het EDPB in de praktijk brengen.

In 2020 heeft de EDPB tien richtsnoeren aangenomen over onderwerpen zoals de begrippen verwerkingsverantwoordelijke en verwerker; en gericht op gebruikers van sociale media, alsook drie richtsnoeren in hun definitieve versies na raadpleging (over videoapparaten, recht om te worden vergeten en gegevensbescherming door ontwerp en standaard).

Naast het verstrekken van richtsnoeren is het waarborgen van samenhang bij de handhaving en samenwerking tussen de nationale autoriteiten een belangrijke taak van de EDPB. In 2020 heeft de EDPB 32 adviezen uitgebracht op grond van artikel 64 van de AVG. De meeste van deze adviezen hebben betrekking op ontwerpaccreditatievereisten voor een gedragscontroleorgaan of een certificeringsinstantie, alsmede op de voor verschillende bedrijven bindende bedrijfsregels voor de controller.

Op 9 november 2020 heeft de EDPB haar eerste besluit inzake geschillenbeslechting vastgesteld op basis van artikel 65 van de AVG. Het bindende besluit betrof het geschil dat is ontstaan nadat de Ierse SA, optredend als Lead SA, een ontwerpbesluit betreffende Twitter International Company uitvaardigde en de daarop volgende relevante en gemotiveerde bezwaren van enkele betrokken SA's.

De AVG vereist dat de EER-SA's nauw samenwerken om de consistente toepassing van de AVG en de bescherming van individuele gegevensbeschermingsrechten in de EER te waarborgen.

Tussen 1 januari en 31 december 2020 waren er 628 grensoverschrijdende zaken, waarvan 461 afkomstig was uit een klacht, terwijl 167 andere oorzaken hadden, zoals onderzoeken, wettelijke verplichtingen en/of mediarapporten.

Het One-Stop-Shop mechanisme vereist samenwerking tussen de LSA en de CSA's. De LSA leidt het onderzoek en speelt een belangrijke rol in het proces van het bereiken van consensus tussen de CSA's, naast het streven naar een gecoördineerde beslissing over de verwerkingsverantwoordelijke of verwerker. Tussen 1 januari 2020 en 31 december 2020 waren er 203 ontwerpbesluiten, waarvan 93 resulteerden in definitieve besluiten.

Dankzij de procedure voor wederzijdse bijstand kunnen SA's andere SA's om informatie vragen of andere maatregelen voor doeltreffende samenwerking, zoals voorafgaande vergunningen of onderzoeken, verzoeken. Tussen 1 januari 2020 en 31 december 2020 hebben SA's 246 formele procedures voor wederzijdse bijstand ingeleid. Zij hebben 2.258 informele procedures voor wederzijdse bijstand ingeleid. Wederzijdse bijstand wordt ook gebruikt door de SA's die de bevoegde SA verzoeken om klachten te behandelen die niet betrekking hebben op grensoverschrijdende verwerking zoals gedefinieerd in de AVG.

Lees het volledige jaarverslag (PDF) van de EDPB - Mouseover om te scrollen

EDPB Jaarverslag — Samenvatting — 27.05.21

Lees de originele aankondiging van het Europees Comité voor gegevensbescherming

Extra lezen

Gezien Cyber Discovery? Een strategisch kader van HayStackID™

Een eDiscovery Market Size Mashup: 2020-2025 Wereldwijd overzicht van software en services

Bron: complexDiscovery

CloudNine verzekert investeringen in groei-aandelenkapitaal

According to Steve Johnson, co-founder and Partner at Crest Rock, “CloudNine...

Relativiteit verwerft tekst IQ

"We're merely scratching the surface of what the application of AI...

Sandline Discovery verwerft 24 juridische

According to Dominic Piernot, co-founder of 24legal, “We are super excited...

Consilio en Xact Data Discovery Fusie wordt gesloten

“We are very pleased to close the merger with Xact Data...

A New Era in eDiscovery? Framing Market Growth Through the Lens of Six Eras

There are many excellent resources for considering chronological and historiographical approaches...

Een eDiscovery Market Size Mashup: 2020-2025 Wereldwijd overzicht van software en services

While the Compound Annual Growth Rate (CAGR) for worldwide eDiscovery software...

De basislijn resetten? EDiscovery Marktgrootte aanpassingen voor 2020

An unanticipated pandemeconomic-driven retraction in eDiscovery spending during 2020 has resulted...

Thuis of weg? eDiscovery Collection Market Overwegingen voor afmetingen en prijzen

One of the key home (onsite) or away (remote) decisions that...

Vijf geweldige lezingen op eDiscovery voor mei 2021

From cyber discovery and data breaches to business of law and...

Vijf geweldige lezingen op eDiscovery voor april 2021

From X-Road® and risk management to business confidence and cybersecurity, the...

Vijf geweldige lezingen op eDiscovery voor maart 2021

From data breach economics and vulnerabilities to private-equity investments and vendor...

Vijf geweldige lezingen op eDiscovery voor februari 2021

From litigation trends and legal tech investing to facial recognition and...

CloudNine verzekert investeringen in groei-aandelenkapitaal

According to Steve Johnson, co-founder and Partner at Crest Rock, “CloudNine...

Een Mushrooming Kans? Canopy beveiligt AI-aangedreven Data Inbreuk Response Patent

According to Ralph Nickl, CEO and co-founder of Canopy, “Until recently,...

Exterro lanceert FTK Central

According to Exterro Founder and CEO Bobby Balachandran, “FTK Central’s new processing...

De handleiding voor kopers van eDisclosure Systems — editie 2021 (Andrew Haslam)

Authored by industry expert Andrew Haslam, the eDisclosure Buyers Guide continues...

Je zes controleren? Een samengevuld overzicht van zes halfjaarlijkse prijsenquêtes voor eDiscovery

The anonymized aggregate results from six semi-annual surveys highlight eDiscovery pricing...

Alternatieve prijs stijlen? Resultaten eDiscovery Pricing Survey in de zomer

Based on the complexity of data and legal discovery, it is...

Achttien observaties over eDiscovery Bedrijfsvertrouwen in het voorjaar van 2021

In the spring of 2021, 60.0% of eDiscovery Business Confidence Survey...

Problemen die van invloed zijn op de bedrijfsprestaties van eDiscovery: een overzicht

In the spring of 2021, 25.0% of respondents viewed budgetary constraints...