eDiscoveryn liiketoiminnan suorituskykyyn vaikuttavat ongelmat: kevään 2021 yleiskatsaus

In the spring of 2021, 25.0% of respondents viewed budgetary constraints as potentially having the greatest business impact on their business during the next six months. This percentage is the highest of all business impact concerns represented in the spring 2021 survey. This percentage is the lowest rating in the area of budgetary constraint concerns since the beginning of the COVID pandemic in the spring of 2020. This is also the fourteenth time in twenty-two surveys that the issue of budgetary constraints has been the top concern or tied for the top concern by survey respondents.

en flag
nl flag
et flag
fi flag
fr flag
de flag
pt flag
ru flag
es flag

Toimittajan huomautus: Kevään 2021 eDiscoveryn yritysluottamuskyselyn tulokset esittelevät COVIDin rajoitusten jatkuvan vaikutuksen eDiscoveryn liiketoimintaan. Jotta nämä pandemiaan perustuvat tulokset ja niiden mahdollinen vaikutus eDiscoveryn liiketoimintaan olisi kuitenkin täysin ymmärrettävä, ne olisi tarkasteltava kaikkien kahdenkymmenenkahden tutkimuksen tulosten perusteella, joita on annettu eDiscoveryn ammattilaisille eDiscoveryn perustamisesta lähtien Yritysten luottamustutkimus alkuvuodesta 2016.

Tammikuussa 2016 aloitettu kysely on annettu kaksikymmentäkaksi kertaa 2 432 yksittäisellä vastauksella. Viimeisin kysely annettiin keväällä 2021, ja sillä oli 100 vastaajaa.

Budjettirajoitteet: Jatkuva mestari 0f Business Impact kysymyksiä

eDiscovery Business Luottamus Survey on ei-tieteellinen neljännesvuosittainen tutkimus, jonka tarkoituksena on antaa tietoa eDiscovery-ekosysteemissä työskentelevien henkilöiden liiketoiminnan luottamustasosta. Kysely koostuu yhdeksästä keskeisestä monivalintakysymyksestä, jotka keskittyvät eDiscovery-tuotteiden ja -palveluiden luomiseen, toimitukseen ja kulutukseen liittyviin tekijöihin. Lisäksi kysely sisältää kolme valinnaista kysymystä, jotka kohdistuivat liiketoiminnan operatiivisiin mittareihin avoinna olevien päivien myyntiä (jakeluverkonhaltija), kuukausittaisiin toistuviin tuloihin (MRR) ja tuottojen jakautumiseen asiakaskunnan kesken.

Tammikuussa 2016 aloitettu kysely on annettu kaksikymmentäkaksi kertaa 2 432 yksittäisellä vastauksella. Kysely on avoin eDiscovery-ekosysteemissä toimiville laillisille, liike-elämän ja tietotekniikan ammattilaisille, ja yksityishenkilöitä pyydetään osallistumaan ensisijaisesti suoran sähköpostin kutsuilla.

Viimeisin kysely annettiin keväällä 2021, ja siinä oli 100 vastaajaa tehtävissä, joihin kuuluivat johtajuus (31,0%), operatiivinen johto (39,0%) ja taktinen toteutus (30,0%). Tutkimuksessa edustettuina olivat ohjelmisto- ja palveluntarjoajat (37,0%), asianajotoimistot (25,0%), konsulttiyritykset (16,0%), yritykset (9,0%), valtion yksiköt (8,0%), media- ja tutkimusalan ammattilaiset (3,0%) ja muut (2,0%).

Yksi neljännesvuosittaisen kyselyn kysymyksistä pyytää osallistujia valitsemaan kuuden valinnan luettelosta ongelman, jonka he katsovat mahdollisesti vaikuttavan eniten eDiscovery-liiketoimintaansa seuraavien kuuden kuukauden aikana. Esiteltyjä kysymyksiä ovat:

Budjettirajoitteet

Tietoturva

Riittämätön teknologia

Lisääntyvät tietotyypit

Lisääntyvä tietomäärä

Henkilöstön puute

Vaikka kysymysten listaaminen ei ole kaiken kattava, se antaa realistisen yleiskuvan mahdollisista aloista, joilla näyttää olevan suora ja jatkuva vaikutus eDiscoveryn liiketoimintaan.

Aiempien tutkimusten yhteenlaskettujen tulosten perusteella seuraavat havainnot ja kartoitettu yleiskatsaukset vastauksista liiketoimintaan vaikuttaviin kysymyksiin voivat olla hyödyllisiä ymmärtämisessä monien alan asiantuntijoiden kollektiivisesta ajattelutavasta näistä kysymyksistä ja niiden vaikutuksesta eDiscoveryn liiketoimintaan.

Kuusi keskeistä havaintoa keväällä 2021

Keväällä 2021 25,0 prosenttia vastaajista katsoi, että budjettirajoitteilla on mahdollisesti suurin vaikutus liiketoimintaan seuraavan puolen vuoden aikana. Tämä prosenttiosuus on korkein kaikista kevään 2021 kyselyssä edustettuista huolenaiheista. Tämä prosenttiosuus on alhaisin luokitus julkisen talouden rajoitteita koskevalla alalla sitten COVID-pandemian alkamisen keväällä 2020. On myös huomattava, että neljä korkeinta budjettirajoitteiden luokitusta, jotka ovat tutkimuksen vastaajien ensisijainen huolenaihe, ovat kaikki ilmenneet nykyisen COVID-19-pandemian aikana kevään 2020 kyselystä alkaen. Tämä on myös neljästoista kerta kahdessakymmenessäkahdessa kyselyssä, kun kysymys budjettirajoitteista on ollut kyselyn vastaajien suurin huolenaihe tai sidottu siihen. (Kuviot 1,2, ja 3)

Kasvavia tietotyyppejä huippuyritysten huolenaiheena katsoneiden vastaajien prosenttiosuus kasvoi viimeisellä neljänneksellä talven 2021 16,7 prosentista 22,0 prosenttiin keväällä 2021. Tämä on toiseksi korkein luokitus tietotyyppihuolenaiheiden alalla sen jälkeen, kun tutkimus on alkanut talvella 2016 (kuvio 4)

Lisääntyvä tietomäärä on edelleen johdonmukainen huolenaihe eDiscoveryn ammattilaisille, joiden kevään 2021 vastaajista 19,0 prosenttia katsoo, että datan volyymin haasteiden vaikutukset voivat olla merkittäviä liiketoimintaan seuraavien kuuden kuukauden aikana. Tämä oli hieman nousua tällä alueella talven 2021 kyselyn 18,3 prosentin vastausprosentista. (Kuvio 5)

Tietoturvan vaikutusta huippuliiketoiminnan asiana tarkastelevien vastaajien prosenttiosuus kasvoi hieman viimeisestä neljänneksestä, ja sitä pitää nyt ylimpänä huolenaiheena 14,0 prosenttia kyselyyn vastanneista. (Kuvio 6)

Henkilöstöpuutteen vaikutus eDiscoveryn liiketoimintaan kasvoi voimakkaasti viimeisen neljänneksen aikana, ja se on nyt suurin huolenaihe 11,0 prosentilla vastaajista, kun talvella 2021 oli 5,0 prosenttia. (Kuvio 7)

Keväällä 2021 riittämättömän teknologian vaikutus liiketoiminnan kärkiasiana kasvoi voimakkaasti 5,7 prosenttia viimeisestä neljänneksestä ja sitä pitää nyt kärkihuolena 9,0 prosenttia kyselyyn vastanneista. Tämä on kevään 2021 kyselyn kaikkien yritysten tulosvaikutteiden kannalta alhaisin luokitus. Tämä on myös kahdeskymmenes kerta kahdeskymmeneskahdessa tutkimuksessa, kun tutkimuksen vastaajat ovat arvioineet riittämättömän teknologian vaikutuksen alhaisimmaksi osa-alueeksi liiketoiminnan tuloksellisuutta. (Kuvio 8)

Ottaen huomioon kaksikymmentäkaksi neljäsosaa tuloksista vuosina 2016—2021

Huippunäkökulmasta katsottuna seuraavat mahdolliset kysymykset ja neljännesvuosittaisten kertojen lukumäärä, joita kyselyyn vastaajat ovat pitäneet päällimmäisenä huolenaiheena, on jaettu luomaan kontekstia eDiscovery-ammattilaisten suhdannehuolista.

Budjettirajoitteet: Ylin huolenaihe neljätoista kertaa kaksikymmentäkaksi neljäsosaa (4x Talvi*, 4x Kevät, 3x Kesä, 3x Syksy).

Lisääntyvät Datamäärät: Top koskee kuusi kertaa kaksikymmentäkaksi neljäsosaa (2x Talvi*, 2x Kevät, 1x Summer, 1x Fall).

Lisääntyvät Datatyypit: Top koskee kolme kertaa kaksikymmentäkaksi neljäsosaa (1x Winter, 1x Summer, 1x Fall).

Tietoturva: Ei koskaan sijoittunut päällimmäiseksi huolenaiheeksi.

Henkilöstön puute: Ei koskaan sijoittunut päällimmäiseksi huolenaiheeksi.

Riittämätön teknologia: Ei koskaan sijoittunut ykköseksi huolenaiheeksi.

* Päähuolenaiheena on talousarviorajoitusten ja lisääntyvien tietomäärien välinen suhde talvella 2017.

Kyselykaaviot

(Kaavioita voidaan laajentaa yksityiskohtaista katselua varten)

Kaavio 1: Yleinen yleiskatsaus eDiscovery-liiketoiminnan suorituskykyyn vaikuttaviin ongelmiin

1 — eDiscovery-liiketoiminnan suorituskykyyn vaikuttavat ongelmat — kevät 2021

Kuvio 2: Yleiskatsaus eDiscovery-liiketoiminnan suorituskykyyn vaikuttavista ongelmista talvella 2021

2 — Liiketoiminnan eDiscoveryn suorituskykyyn vaikuttavat ongelmat — kevät 2021

Kuvio 3: Yleiskatsaus vastaajien prosenttiosuuteen, joka tarkastelee budjettirajoitteita eDiscovery-liiketoimintaan vaikuttavana pääongelmana

3 — Talousarviorajoitusten vaikutus eDiscovery-liiketoimintaan — kevät 2021

Kaavio 4: Yleiskatsaus niiden vastaajien prosenttiosuuteen, jotka katsovat kasvavia tietotyyppejä eDiscovery-liiketoimintaan vaikuttavana parhaana ongelmana

4 — Kasvavien tietotyyppien vaikutus eDiscovery-liiketoimintaan — kevät 2021

Kuvio 5: Yleiskatsaus niiden vastaajien prosenttiosuuteen, jotka katsovat kasvavia tietomääriä eDiscovery-liiketoimintaan vaikuttavana ongelmana

5 — Lisääntyvien tietomäärien vaikutus eDiscovery-liiketoimintaan — kevät 2021

Kuvio 6: Yleiskatsaus niiden vastaajien prosenttiosuuteen, jotka katsovat tietoturvaa eDiscovery-liiketoimintaan vaikuttavana pääongelmana

6 — Tietoturvan vaikutus eDiscovery-liiketoimintaan — kevät 2021

Kuvio 7: Yleiskatsaus niiden vastaajien prosenttiosuuteen, jotka katsovat henkilöstön puutetta eDiscovery-liiketoimintaan vaikuttavana pääongelmana

7 — Henkilöstöpuutteen vaikutus eDiscovery-liiketoimintaan — kevät 2021

Kuvio 8: Yleiskatsaus vastaajien prosenttiosuuteen, joka katsoo riittämätöntä teknologiaa eDiscovery-liiketoimintaan vaikuttavana parhaana ongelmana

8 — Riittämättömän teknologian vaikutus eDiscovery-liiketoimintaan — kevät 2021

Kuvio 9: Kyselyn osallistujien yleiskatsaus

0 — Kyselyn vastaajat (yksilöllinen ja yhteenlaskettu yleiskatsaus) — kevät 2021

Kyselyn tulosten listaaminen

Kevään 2021 kysely (28. maaliskuuta - 11. huhtikuuta 2021)

Talvi 2021 -kysely (3.1.-12.1.2021)

Syksyn 2020 -kysely (21. syyskuuta — 1. lokakuuta 2020)

Kesä 2020 -kysely (26. kesäkuuta — 10. heinäkuuta 2020)

Kevään 2020 -kysely (2.4.—15.4.2020)

Talvi 2020 -kysely (28. joulukuuta 2019 — 11. tammikuuta 2020)

Syksyn 2019 kysely (29. syyskuuta — 17. lokakuuta 2019)

Kesän 2019 kysely (1. heinäkuuta — 17. heinäkuuta 2019)

Kevään 2019 kysely (1. huhtikuuta — 18. huhtikuuta 2019)

Talven 2019 kysely (27. joulukuuta 2018 — 10. tammikuuta 2019)

Syksyn 2018 kysely (14. lokakuuta — 26. lokakuuta 2018)

Kesän 2018 kysely (4. heinäkuuta — 24. heinäkuuta 2018)

Kevään 2018 kysely (7. huhtikuuta — 20. huhtikuuta 2018)

Talvi 2018 -kysely (24. joulukuuta 2017 — 15. tammikuuta 2018)

Syksyn 2017 kysely (5. lokakuuta — 17. lokakuuta 2017)

Kesän 2017 kysely (6. heinäkuuta — 31. heinäkuuta 2017)

Kevään 2017 kysely (14. huhtikuuta — 1. toukokuuta 2017)

Talvi 2017 -kysely (20. tammikuuta — 6. helmikuuta 2017)

Syksyn 2016 kysely (11. lokakuuta — 1. joulukuuta 2016)

Kesän 2016 kysely (1.8.—31.8.2016)

Kevään 2016 kysely (1.5.—31.5.2016)

Talvi 2016 -kysely (15. helmikuuta — 29. helmikuuta 2016)

Lisä lukeminen

Onnelliset päivät ovat taas lähellä? eDiscoveryn operatiiviset mittarit keväällä 2021

An eDiscovery Market Koko Mashup: 2020-2025 Maailmanlaajuinen ohjelmistojen ja palveluiden yleiskatsaus

Lähde: Complex Discover

Solid Look Euroopasta? Legal Tech Fuusio ja yrityskauppa Mike Bryantin ja John Jacobsin kanssa

From Special Purpose Acquisition Companies (SPACs) to the recent flurry of...

Gimmal hankkii Sherpa-ohjelmiston

According to Mark Johnson, Chief Executive Officer at Gimmal, "With the...

Magneetti rikostekninen sulkeutuu $115 miljoonaa listautumisanti

According to Adam Belsher, Magnet Forensics' CEO, "I'm proud of the...

XDD hankkii Paralawin

According to Bob Polus, XDD Founder and CEO, “As part of...

Uusi aikakausi eDiscoveryssa? Kehystys markkinoiden kasvu kuuden aikakausien linssin läpi

There are many excellent resources for considering chronological and historiographical approaches...

An eDiscovery Market Koko Mashup: 2020-2025 Maailmanlaajuiset ohjelmistot ja palvelut Yleiskatsaus

While the Compound Annual Growth Rate (CAGR) for worldwide eDiscovery software...

Perusviivan nollaaminen? eDiscoveryn markkinakoon mukautukset vuodelle 2020

An unanticipated pandemeconomic-driven retraction in eDiscovery spending during 2020 has resulted...

Kotiin vai pois? eDiscovery Malliston markkinoiden mitoitukseen ja hinnoitteluun liittyvät näkökohdat

One of the key home (onsite) or away (remote) decisions that...

Viisi suurta lukee eDiscovery huhtikuulle 2021

From X-Road® and risk management to business confidence and cybersecurity, the...

Viisi suurta lukee eDiscovery maaliskuulle 2021

From data breach economics and vulnerabilities to private-equity investments and vendor...

Viisi suurta lukee eDiscovery helmikuussa 2021

From litigation trends and legal tech investing to facial recognition and...

Viisi suurta lukee eDiscovery tammikuu 2021

From eDiscovery business confidence and operational metrics to merger and acquisition...

Gimmal hankkii Sherpa-ohjelmiston

According to Mark Johnson, Chief Executive Officer at Gimmal, "With the...

Onko sinulla yhteentoimivuus? CloudNine käynnistää etsintäportaalin

According to Jacob Hesse, VP of Product at CloudNine, “Discovery Portal...

Magneetti rikostekninen sulkeutuu $115 miljoonaa listautumisanti

According to Adam Belsher, Magnet Forensics' CEO, "I'm proud of the...

XDD hankkii Paralawin

According to Bob Polus, XDD Founder and CEO, “As part of...

Kahdeksantoista huomautusta eDiscovery Business Luottamuksesta keväällä 2021

In the spring of 2021, 60.0% of eDiscovery Business Confidence Survey...

eDiscoveryn liiketoiminnan suorituskykyyn vaikuttavat ongelmat: kevään 2021 yleiskatsaus

In the spring of 2021, 25.0% of respondents viewed budgetary constraints...

Onnelliset päivät ovat taas lähellä? eDiscoveryn operatiiviset mittarit keväällä 2021

In the spring of 2021, 93 eDiscovery Business Confidence Survey participants...

Optimismin tilkka? Kevään 2021 eDiscovery Business Luottamuskyselyn tulokset

This is the twenty-second quarterly eDiscovery Business Confidence Survey conducted by...