Kahdeksantoista huomautusta eDiscovery Business Luottamuksesta keväällä 2021

In the spring of 2021, 60.0% of eDiscovery Business Confidence Survey respondents felt that business climate conditions will be better in six months. This is 10.0% higher than sentiment in the winter of 2021, where 50.0% of survey respondents felt that the business conditions would be better in six months. This is also the highest percentage of respondents who felt that business conditions would be better in six months since the initiation of the survey in the winter of 2016.

en flag
nl flag
et flag
fi flag
fr flag
de flag
pt flag
ru flag
es flag

Toimittajan huomautus: Kevään 2021 eDiscoveryn yritysluottamuskyselyn tulokset esittelevät COVIDin rajoitusten jatkuvan vaikutuksen eDiscoveryn liiketoimintaan. Jotta nämä pandemiaan perustuvat tulokset ja niiden mahdollinen vaikutus eDiscoveryn liiketoimintaan olisi kuitenkin täysin ymmärrettävä, ne olisi tarkasteltava kaikkien kahdenkymmenenkahden tutkimuksen tulosten perusteella, joita on annettu eDiscoveryn ammattilaisille eDiscoveryn perustamisesta lähtien Yritysten luottamustutkimus alkuvuodesta 2016.

Tammikuussa 2016 aloitettu kysely on annettu kaksikymmentäkaksi kertaa 2 432 yksittäisellä vastauksella. Viimeisin kysely annettiin keväällä 2021, ja sillä oli 100 vastaajaa.

Liiketoiminta eDiscovery keväällä 0f 2021

eDiscovery Business Luottamus Survey on ei-tieteellinen neljännesvuosittainen tutkimus, jonka tarkoituksena on antaa tietoa eDiscovery-ekosysteemissä työskentelevien henkilöiden liiketoiminnan luottamustasosta. Kysely koostuu yhdeksästä keskeisestä monivalintakysymyksestä, jotka keskittyvät eDiscovery-tuotteiden ja -palveluiden luomiseen, toimitukseen ja kulutukseen liittyviin tekijöihin. Lisäksi kysely sisältää kolme valinnaista kysymystä, jotka kohdistuivat liiketoiminnan operatiivisiin mittareihin avoinna olevien päivien myyntiä (jakeluverkonhaltija), kuukausittaisiin toistuviin tuloihin (MRR) ja tuottojen jakautumiseen asiakaskunnan kesken.

Erityisiä kyselykysymyksiä ovat:

Mikä seuraavista segmenteistä kuvaa parhaiten liiketoimintaasi eDiscoveryssa?

Miten arvostelisit eDiscoveryn nykyiset yleiset liiketoimintaedellytykset segmentissäsi?

Mitenkähän liiketoimintaedellytykset ovat segmentissäsi puolen vuoden päästä?

Miten arvasit, että eDiscovery-ekosysteemin tuotto on kuuden kuukauden päästä?

Miten arvasit voitot eDiscoveryn ekosysteemin segmentissä ovat kuuden kuukauden päästä?

Mikä on kysymys alla esitetyistä kuudesta asiasta, jonka koet vaikuttavan eniten eDiscoveryn liiketoimintaan seuraavien kuuden kuukauden aikana?

Millä maantieteellisellä alueella harjoitat ensisijaisesti eDiscoveryyn liittyvää liiketoimintaa?

Mikä kuvaa parhaiten ensisijaista toimintoasi organisaatiosi eDiscovery-liiketoiminnan harjoittamisessa?

Mikä kuvaa parhaiten tukitasosi organisaatiosi eDiscovery-liiketoiminnan harjoittamisessa?

Miten kuvailisit organisaatiosi Days Sales Outstanding (DSO) kehityskaaria viimeisen vuosineljänneksen aikana?

Miten kuvailisit organisaatiosi kuukausittaisen toistuvien tulojen (MRR) kehityskaaria viimeisellä neljänneksellä?

Mikä seuraavista lausunnoista kuvaa parhaiten organisaatiosi tulojen jakamista asiakaskunnan kesken viimeisen vuosineljänneksen aikana?

Viimeisin kysely annettiin keväällä 2021, ja siinä oli 100 vastaajaa tehtävissä, joihin kuuluivat johtajuus (31,0%), operatiivinen johto (39,0%) ja taktinen toteutus (30,0%). Tutkimuksessa edustettuina olivat ohjelmisto- ja palveluntarjoajat (37,0%), asianajotoimistot (25,0%), konsulttiyritykset (16,0%), yritykset (9,0%), valtion yksiköt (8,0%), media- ja tutkimusalan ammattilaiset (3,0%) ja muut (2,0%).

Kahdenkymmenenkahden kyselyn yhteenlaskettujen tulosten perusteella seuraavat havainnot ja kartoitetut katsaukset kyselykysymyksiin vastauksista voivat auttaa ymmärtämään monien alan asiantuntijoiden kollektiivista ajattelutapaa eDiscoveryn liiketoiminnasta.

18 tutkimushavaintoa

Havainnot liiketoiminnan ehdoista (Kaaviot 1-4)

Liiketoimintailmasto (kaaviot 1 ja 2)

Keväällä 2021 92,0 prosenttia eDiscovery Business Luottamus Survey -kyselyn vastaajista oli sitä mieltä, että nykyiset liiketoimintaedellytykset ovat hyvät tai normaalit. Tämä yhteenlaskettu luottamustaso merkitsee 7,0 prosentin kasvua näissä samoissa tunteissa verrattuna talveen 2021, jossa 85,0% koki olot hyviksi tai normaaleiksi.

Tasan 57,0 prosenttia kyselyyn vastanneista luonnehti nykyistä yritysilmapiiriä hyväksi. Tämä merkitsee kasvua 43,3 prosentista vastaajista, jotka pitivät yritysilmapiiriä hyvänä talvella 2021. Tämä lisäys talvesta 2021 alkaen saattaa olla vahvaa optimismia nykyisessä yleisessä eDiscoveryn toimintaympäristössä.

Vain 8,0 prosenttia vastaajista luokitteli nykyisen liiketoimintakunnon huonoksi. Tämä merkitsee 7,0 prosentin laskua tällä alueella viimeisen neljänneksen aikana. Tämä on myös alhaisin prosenttiosuus vastaajista, jotka katsovat nykyisiä liiketoimintaolosuhteita huonoina sitten COVID-19-pandemian alkamisen keväällä 2020.

Keväällä 2021 60,0 prosenttia eDiscovery Business Luottamus Survey -kyselyn vastaajista oli sitä mieltä, että yritysten ilmasto-olot ovat paremmat puolessa vuodessa. Tämä on 10,0 prosenttia enemmän kuin tunteellisuus talvella 2021, jossa 50,0 prosenttia kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että liiketoimintaedellytykset olisivat paremmat puolessa vuodessa. Tämä on myös suurin prosentti vastaajista, joiden mielestä liiketoimintaedellytykset olisivat paremmat puolessa vuodessa kyselyn aloittamisesta talvella 2016.

Niiden kyselyvastaajien määrä, jotka kokivat liiketoiminnan edellytykset säilyvän samana puolessa vuodessa, väheni kohtalaisesti 37,0 prosenttiin.

Ediscoveryn yritysilmapiirin huononevan puolessa vuodessa ennakoivien vastaajien määrä väheni hieman 3,0 prosenttiin keväällä 2021, 2,0 prosenttia vuoden 2021 talvesta. Tämä prosenttiosuus vastaajista, joiden mielestä liike-elämän ilmapiiri on huonompi kuuden kuukauden kuluttua, näyttää kuvaavan vähenevää COVIDia huolta yritysten luottamuksesta.

Tulo-odotukset (kuvio 3)

Keväällä 2021 52,0 prosenttia kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että seuraavan kuudennen kuukauden tulot ovat nykyistä suuremmat. Tämä prosenttiosuus on hieman suurempi kuin tunteellisuus tällä metrillä talvella 2021 (51,7%) ja edustaa jatkuvaa varovaista optimismia.

40,0 prosenttia kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että seuraavan puolen vuoden tulot eivät muutu. Tämä merkitsee voimakasta 5,0%: n kasvua neljännesvuosineljänneksellä talven 2021 35,0%: sta.

Niiden vastaajien osuus, joiden mielestä tulot ovat puolessa vuodessa nykyistä pienemmät, pieneni keväällä 2021 8,0 prosenttiin. Tämä prosenttiosuus on myös alhaisin niistä vastaajista, jotka tunsivat tämän tunteen tällä alalla sitten COVID-19-pandemian alkamisen keväällä 2020.

Voitto-odotukset (kuvio 4)

Kyselyyn vastanneista 44,0 prosenttia oli sitä mieltä, että voitot ovat puolessa vuodessa suuremmat kuin nykyään. Kyseessä on vankka nousu talvesta 2021, kun 41,7 prosenttia vastaajista arvioi voittojen olevan suuremmat puolessa vuodessa.

Niiden vastaajien prosenttiosuus, jotka kokivat voittojen olevan samat puolessa vuodessa, pieneni hieman neljänneksen neljänneksellä talven 2021 43,3 prosentista 43,0 prosenttiin keväällä 2021.

Niiden vastaajien prosenttiosuus, jotka kokivat, että voitot kuuden kuukauden aikana ovat pienempiä kuin tänään, pieneni hieman neljänneksellä neljänneksellä, ja 13,0% ilmaisi tämän näkemyksen keväällä 2021, verrattuna 15,0% talvella 2021. Tämä prosenttiosuus on kuitenkin alhaisin vastaajista, joilla on tätä mieltä tällä alalla, sitten COVID-19-pandemian alkamisen keväällä 2020.

Yritysten vaikutustekijöitä koskevat huomautukset (kuvio 5)

Keväällä 2021 25,0 prosenttia vastaajista katsoi, että budjettirajoitteilla on mahdollisesti suurin vaikutus liiketoimintaan seuraavan puolen vuoden aikana. Tämä prosenttiosuus on korkein kaikista kevään 2021 kyselyssä edustettuista huolenaiheista. Tämä prosenttiosuus on alhaisin luokitus julkisen talouden rajoitteita koskevalla alalla sitten COVID-pandemian alkamisen keväällä 2020. On myös huomattava, että neljä korkeinta budjettirajoitteiden luokitusta, jotka ovat tutkimuksen vastaajien ensisijainen huolenaihe, ovat kaikki ilmenneet nykyisen COVID-19-pandemian aikana kevään 2020 kyselystä alkaen. Tämä on myös neljästoista kerta kahdessakymmenessäkahdessa kyselyssä, kun kysymys budjettirajoitteista on ollut kyselyn vastaajien suurin huolenaihe tai sidottu siihen.

Kasvavia tietotyyppejä huippuyritysten huolenaiheena katsoneiden vastaajien prosenttiosuus kasvoi viimeisellä neljänneksellä talven 2021 16,7 prosentista 22,0 prosenttiin keväällä 2021. Kyseessä on toiseksi korkein luokitus tietotyyppihuolenaiheiden alalla sen jälkeen, kun tutkimus on alkanut talvella 2016.

Lisääntyvä tietomäärä on edelleen johdonmukainen huolenaihe eDiscoveryn ammattilaisille, joiden kevään 2021 vastaajista 19,0 prosenttia katsoo, että datan volyymin haasteiden vaikutukset voivat olla merkittäviä liiketoimintaan seuraavien kuuden kuukauden aikana. Tämä oli hieman nousua tällä alueella talven 2021 kyselyn 18,3 prosentin vastausprosentista.

Tietoturvan vaikutusta huippuliiketoiminnan asiana tarkastelevien vastaajien prosenttiosuus kasvoi hieman viimeisestä neljänneksestä, ja sitä pitää nyt ylimpänä huolenaiheena 14,0 prosenttia kyselyyn vastanneista.

Henkilöstöpuutteen vaikutus eDiscoveryn liiketoimintaan kasvoi voimakkaasti viimeisen neljänneksen aikana, ja se on nyt suurin huolenaihe 11,0 prosentilla vastaajista, kun talvella 2021 oli 5,0 prosenttia.

Keväällä 2021 riittämättömän teknologian vaikutus liiketoiminnan kärkiasiana kasvoi voimakkaasti 5,7 prosenttia viimeisestä neljänneksestä ja sitä pitää nyt kärkihuolena 9,0 prosenttia kyselyyn vastanneista. Tämä on kevään 2021 kyselyn kaikkien yritysten tulosvaikutteiden kannalta alhaisin luokitus. Tämä on myös kahdeskymmenes kerta kahdeskymmeneskahdessa tutkimuksessa, kun tutkimuksen vastaajat ovat arvioineet riittämättömän teknologian vaikutuksen alhaisimmaksi osa-alueeksi liiketoiminnan tuloksellisuutta.

Kyselykaaviot

(Kaavioita voidaan laajentaa yksityiskohtaista katselua varten)

Kuvio 1: Miten arvostelisit eDiscoveryn nykyiset yleiset liiketoimintaedellytykset segmentissäsi?

Subjektiivinen tunne liiketoiminnan suorituskyvystä verrattuna liiketoiminnan odotuksiin.

1 — Yleinen ilmastokatsaus — kevät 2021

Kuvio 2: Miten luulet, että liiketoimintaedellytykset ovat segmentissäsi kuuden kuukauden kuluttua?

Subjektiivinen tunne liiketoiminnan suorituskyvystä verrattuna liiketoiminnan odotuksiin.

2 — Yleinen ilmastokatsaus + kuusi kuukautta — kevät 2021

Kuvio 3: Miten arvaatte, että eDiscovery-ekosysteemin segmenttisi tulot ovat kuuden kuukauden päästä? Tulot ovat tuloja, jotka saadaan Ediscovery-liiketoiminnasta.

3 — Tulojen yleiskatsaus + kuusi kuukautta — kevät 2021

Kuvio 4: Miten arvata voitot eDiscovery-ekosysteemin segmentissä ovat kuuden kuukauden kuluttua? Voitto on jäljellä olevien tulojen määrä kaikkien kulujen, velkojen, lisätulovirtojen ja toimintakustannusten kirjanpidon jälkeen.

4 — Voitot Yleiskatsaus + Kuusi kuukautta — kevät 2021

Kaavio 5: Yhteenlaskettu yleiskatsaus eDiscovery-liiketoiminnan suorituskykyhaasteisiin vaikuttaviin ongelmiin, jotka voivat vaikuttaa suoraan organisaatiosi liiketoiminnan suorituskykyyn.

5 — eDiscovery-liiketoiminnan suorituskykyyn vaikuttavat ongelmat — kevät 2021

Kuvio 6: Kyselyn osallistujien yleiskatsaus

6 — Kyselyn vastaajat (yksilö- ja kokonaiskatsaus) — kevät 2021

Kuvio 7: Kyselyn osallistujan tukitason yleiskatsaus

7 — Kyselyn vastaajat tukitason mukaan — kevät 2021

Kuvio 8: Kysely Osallistujien toimialan segmentin yleiskatsaus

8 — Kyselyn vastaajat toimialoittain — kevät 2021

Kyselyn tulosten listaaminen

Kevään 2021 kysely (28. maaliskuuta — 11. huhtikuuta 2021)

Talvi 2021 -kysely (3. tammikuuta — 12. tammikuuta 2021)

Syksyn 2020 -kysely (21. syyskuuta — 1. lokakuuta 2020)

Summer 2020 -kysely (26. kesäkuuta — 10. heinäkuuta 2020)

Kevään 2020 -kysely (2. huhtikuuta — 15. huhtikuuta 2020)

Talvi 2020 -kysely (28. joulukuuta 2019 — 11. tammikuuta 2020)

Syksyn 2019 kysely (29. syyskuuta — 17. lokakuuta 2019)

Kesän 2019 kysely (1. heinäkuuta — 17. heinäkuuta 2019)

Kevään 2019 kysely (1. huhtikuuta — 18. huhtikuuta 2019)

Talven 2019 kysely (27. joulukuuta 2018 — 10. tammikuuta 2019)

Syksyn 2018 kysely (14. lokakuuta — 26. lokakuuta 2018)

Kesän 2018 kysely (4. heinäkuuta — 24. heinäkuuta 2018)

Kevään 2018 kysely (7. huhtikuuta — 20. huhtikuuta 2018)

Talvi 2018 -kysely (24. joulukuuta 2017 — 15. tammikuuta 2018)

Syksyn 2017 kysely (5. lokakuuta — 17. lokakuuta 2017)

Kesän 2017 kysely (6. heinäkuuta — 31. heinäkuuta 2017)

Kevään 2017 kysely (14. huhtikuuta — 1. toukokuuta 2017)

Talvi 2017 -kysely (20. tammikuuta — 6. helmikuuta 2017)

Syksyn 2016 kysely (11. lokakuuta — 1. joulukuuta 2016)

Kesän 2016 kysely (1.8.—31.8.2016)

Kevään 2016 kysely (1.5.—31.5.2016)

Talvi 2016 -kysely (15. helmikuuta — 29. helmikuuta 2016)

Lisä lukeminen

Onnelliset päivät ovat taas lähellä? eDiscoveryn operatiiviset mittarit keväällä 2021

An eDiscovery Market Koko Mashup: 2020-2025 Maailmanlaajuinen ohjelmistojen ja palveluiden yleiskatsaus

Lähde: Complex Discover

Solid Look Euroopasta? Legal Tech Fuusio ja yrityskauppa Mike Bryantin ja John Jacobsin kanssa

From Special Purpose Acquisition Companies (SPACs) to the recent flurry of...

Gimmal hankkii Sherpa-ohjelmiston

According to Mark Johnson, Chief Executive Officer at Gimmal, "With the...

Magneetti rikostekninen sulkeutuu $115 miljoonaa listautumisanti

According to Adam Belsher, Magnet Forensics' CEO, "I'm proud of the...

XDD hankkii Paralawin

According to Bob Polus, XDD Founder and CEO, “As part of...

Uusi aikakausi eDiscoveryssa? Kehystys markkinoiden kasvu kuuden aikakausien linssin läpi

There are many excellent resources for considering chronological and historiographical approaches...

An eDiscovery Market Koko Mashup: 2020-2025 Maailmanlaajuiset ohjelmistot ja palvelut Yleiskatsaus

While the Compound Annual Growth Rate (CAGR) for worldwide eDiscovery software...

Perusviivan nollaaminen? eDiscoveryn markkinakoon mukautukset vuodelle 2020

An unanticipated pandemeconomic-driven retraction in eDiscovery spending during 2020 has resulted...

Kotiin vai pois? eDiscovery Malliston markkinoiden mitoitukseen ja hinnoitteluun liittyvät näkökohdat

One of the key home (onsite) or away (remote) decisions that...

Viisi suurta lukee eDiscovery huhtikuulle 2021

From X-Road® and risk management to business confidence and cybersecurity, the...

Viisi suurta lukee eDiscovery maaliskuulle 2021

From data breach economics and vulnerabilities to private-equity investments and vendor...

Viisi suurta lukee eDiscovery helmikuussa 2021

From litigation trends and legal tech investing to facial recognition and...

Viisi suurta lukee eDiscovery tammikuu 2021

From eDiscovery business confidence and operational metrics to merger and acquisition...

Ottaen huomioon Cyber Discoveryn Strateginen kehys

Cyber Discovery can be defined as the application of a combination...

Gimmal hankkii Sherpa-ohjelmiston

According to Mark Johnson, Chief Executive Officer at Gimmal, "With the...

Onko sinulla yhteentoimivuus? CloudNine käynnistää etsintäportaalin

According to Jacob Hesse, VP of Product at CloudNine, “Discovery Portal...

Magneetti rikostekninen sulkeutuu $115 miljoonaa listautumisanti

According to Adam Belsher, Magnet Forensics' CEO, "I'm proud of the...

Kahdeksantoista huomautusta eDiscovery Business Luottamuksesta keväällä 2021

In the spring of 2021, 60.0% of eDiscovery Business Confidence Survey...

eDiscoveryn liiketoiminnan suorituskykyyn vaikuttavat ongelmat: kevään 2021 yleiskatsaus

In the spring of 2021, 25.0% of respondents viewed budgetary constraints...

Onnelliset päivät ovat taas lähellä? eDiscoveryn operatiiviset mittarit keväällä 2021

In the spring of 2021, 93 eDiscovery Business Confidence Survey participants...

Optimismin tilkka? Kevään 2021 eDiscovery Business Luottamuskyselyn tulokset

This is the twenty-second quarterly eDiscovery Business Confidence Survey conducted by...