eDiscovery-liiketoiminnan suorituskykyyn vaikuttavat ongelmat: Talvi 2021 -yleiskatsaus

In the winter of 2021, 43.3% of respondents viewed budgetary constraints as potentially having the greatest business impact on their business in the next six months. This percentage is the highest of all concerns represented in the winter 2021 survey and also is the fourth-highest rating for any business performance concern since the inception of the survey. This is also the thirteenth time in twenty-one surveys that the issue of budgetary constraints has been the top concern or tied for the top concern by survey respondents.

en flag
nl flag
et flag
fi flag
fr flag
de flag
pt flag
ru flag
es flag

Toimittajan huomautus: Talven 2021 eDiscovery Business Luottamuskyselyn tulokset osoittavat COVIDin rajoitusten jatkuvan vaikutuksen eDiscoveryn liiketoimintaan. Jotta nämä pandemiaan perustuvat tulokset ja niiden mahdollinen vaikutus eDiscoveryn liiketoimintaan olisi kuitenkin täysin ymmärrettävä, niitä olisi tarkasteltava kaikkien kahdenkymmenenyhden tutkimuksen tulosten perusteella, joita on annettu eDiscoveryn ammattilaisille eDiscoveryn perustamisesta lähtien Yritysten luottamustutkimus alkuvuodesta 2016.

Tammikuussa 2016 aloitettu kysely on annettu kaksikymmentä kertaa 2 332 yksittäisellä vastauksella. Uusin kysely annettiin talvella 2020, ja siinä oli 60 vastaajaa

Budjettirajoitteet: Kiistaton mestari 0f Business Impact kysymyksiä

eDiscovery Business Luottamus Survey on ei-tieteellinen neljännesvuosittainen tutkimus, jonka tarkoituksena on antaa tietoa eDiscovery-ekosysteemissä työskentelevien henkilöiden liiketoiminnan luottamustasosta. Kysely koostuu yhdeksästä keskeisestä monivalintakysymyksestä, jotka keskittyvät eDiscovery-tuotteiden ja -palveluiden luomiseen, toimitukseen ja kulutukseen liittyviin tekijöihin. Lisäksi kysely sisältää kolme valinnaista kysymystä, jotka kohdistuivat liiketoiminnan operatiivisiin mittareihin avoinna olevien päivien myyntiä (jakeluverkonhaltija), kuukausittaisiin toistuviin tuloihin (MRR) ja tuottojen jakautumiseen asiakaskunnan kesken.

Tammikuussa 2016 aloitettu kysely on annettu kaksikymmentä0ne kertaa 2 332 yksittäistä vastausta. Kysely on avoin eDiscovery-ekosysteemissä toimiville laillisille, liike-elämän ja tietotekniikan ammattilaisille, ja yksityishenkilöitä pyydetään osallistumaan ensisijaisesti suoran sähköpostin kutsuilla.

Viimeisin kysely annettiin talvella 2021, ja siinä oli 60 vastaajaa tehtävissä, joihin kuuluivat johtajuus (45,0%), operatiivinen johto (36,7%) ja taktinen toteutus (18,3%). Tutkimuksessa edustettuina olivat ohjelmisto- ja palveluntarjoajat (41,7%), asianajotoimistot (28,3%), konsulttiyritykset (13,3%), yritykset (5,0%), valtion yksiköt (5,0%), media- ja tutkimusalan ammattilaiset (5,0%) ja muut (1,7%).

Yksi neljännesvuosittaisen kyselyn kysymyksistä pyytää osallistujia valitsemaan kuuden valinnan luettelosta ongelman, jonka he katsovat mahdollisesti vaikuttavan eniten eDiscovery-liiketoimintaansa seuraavien kuuden kuukauden aikana. Esiteltyjä kysymyksiä ovat:

Budjettirajoitteet

Tietoturva

Riittämätön teknologia

Lisääntyvät tietotyypit

Lisääntyvä tietomäärä

Henkilöstön puute

Vaikka kysymysten listaaminen ei ole kaiken kattava, se antaa realistisen yleiskuvan mahdollisista aloista, joilla näyttää olevan suora ja jatkuva vaikutus eDiscoveryn liiketoimintaan.

Aiempien tutkimusten yhteenlaskettujen tulosten perusteella seuraavat havainnot ja kartoitettu yleiskatsaukset vastauksista liiketoimintaan vaikuttaviin kysymyksiin voivat olla hyödyllisiä ymmärtämisessä monien alan asiantuntijoiden kollektiivisesta ajattelutavasta näistä kysymyksistä ja niiden vaikutuksesta eDiscoveryn liiketoimintaan.

Kuusi keskeistä havaintoa talvella 2021

Talvella 2021 43,3 prosenttia vastaajista katsoi, että budjettirajoitteilla on mahdollisesti suurin vaikutus liiketoimintaan seuraavan puolen vuoden aikana. Tämä prosenttiosuus on suurin kaikista talven 2021 kyselyssä edustettavista huolenaiheista, ja se on myös tutkimuksen alkamisesta lähtien neljänneksi korkein luokitus liiketoiminnan tuloksellisuuteen liittyville huolenaiheille. On myös huomattava, että neljä korkeinta budjettirajoitteiden luokitusta, jotka ovat tutkimuksen vastaajien ensisijainen huolenaihe, ovat kaikki ilmenneet nykyisen COVID-19-pandemian aikana kevään 2020 kyselystä alkaen. Tämä on myös kolmastoista kerta kahdessakymmenessäyhdessä kyselyssä, kun kysymys budjettirajoitteista on ollut kyselyn vastaajien suurin huolenaihe tai sidottu siihen. (Kuviot 1,2, ja 3)

Lisääntyvä tietomäärä on edelleen johdonmukainen huolenaihe eDiscoveryn ammattilaisille, joiden 18,3 prosenttia talven 2021 kyselyyn vastanneista katsoo, että datan volyymin haasteita voi olla merkittävä vaikutus liiketoimintaan seuraavien kuuden kuukauden aikana. Tämä oli merkittävä lisäys tällä alueella syksyn 2020 kyselyn 12,0 prosentin vastausprosentista. (Kuvio 4)

Niiden vastaajien prosenttiosuus, jotka pitivät kasvavia tietotyyppejä huippuyritysten huolenaiheena, väheni hieman viimeisellä neljänneksellä syksyn 2020 18,1 prosentista 16,7 prosenttiin talvella 2021. (Kuvio 5)

Tietoturvan vaikutusta huippuliiketoiminnan asiana tarkastelevien vastaajien prosenttiosuus kasvoi voimakkaasti viimeisestä neljänneksestä ja sitä pitää nyt ylimpänä huolenaiheena 13,3 prosenttia kyselyyn vastanneista. (Kuvio 6)

Henkilöstöpuutteen vaikutus eDiscoveryn liiketoimintaan heikkeni viimeisen neljänneksen aikana, ja se on suurin huolenaihe 5,0 prosentilla vastaajista, kun se oli 8,4 prosenttia syksyllä 2020. (Kuvio 7)

Talvella 2021 riittämättömän teknologian vaikutus huippuliiketoiminnan liikkeeseenlaskijana väheni 1,5 prosenttia viimeisestä neljänneksestä ja sitä pitää nyt ylimpänä huolenaiheena 3,3 prosenttia kyselyyn vastanneista. Tämä on alhaisin luokitus kaikista liiketoiminnan tuloksellisuuteen vaikuttavista huolenaiheista talven 2021 kyselyssä. Se on myös yhdeksästoista kerta kahdeskymmenestoista, kun tutkimuksen vastaajat ovat arvioineet riittämättömän teknologian vaikutuksen alhaisimmaksi osa-alueeksi liiketoiminnan tuloksellisuutta. (Kuvio 8)

Ottaen huomioon kaksikymmentäneljänneksen tulokset vuosilta 2016—2021

Huippunäkökulmasta katsottuna seuraavat mahdolliset kysymykset ja neljännesvuosittaisten kertojen lukumäärä, joita kyselyyn vastaajat ovat pitäneet päällimmäisenä huolenaiheena, on jaettu luomaan kontekstia eDiscovery-ammattilaisten suhdannehuolista.

Budjettirajoitteet: Ylin huolenaihe kolmetoista kertaa kahdessakymmenessä neljäsosassa (3x Talvi*, 3x Kevät, 3x Kesä, 3x Syksy).

Lisääntyvät Datamäärät: Top koskee kuusi kertaa kaksikymmentäyksi neljäsosaa (2x Talvi*, 2x Kevät, 1x Summer, 1x Fall).

Lisääntyvät Datatyypit: Top koskee kolme kertaa kaksikymmentäyksi neljäsosaa (1x Winter, 1x Summer, 1x Fall).

Tietoturva: Ei koskaan sijoittunut päällimmäiseksi huolenaiheeksi.

Henkilöstön puute: Ei koskaan sijoittunut päällimmäiseksi huolenaiheeksi.

Riittämätön teknologia: Ei koskaan sijoittunut ykköseksi huolenaiheeksi.

* Päähuolenaiheena on talousarviorajoitusten ja lisääntyvien tietomäärien välinen suhde talvella 2017.

Kyselykaaviot

(Kaavioita voidaan laajentaa yksityiskohtaista katselua varten)

Kaavio 1: Yleinen yleiskatsaus eDiscovery-liiketoiminnan suorituskykyyn vaikuttaviin ongelmiin

1 — eDiscovery-liiketoiminnan suorituskykyyn vaikuttavat ongelmat — Talvi 2021

Kuvio 2: Yleiskatsaus eDiscoveryn liiketoiminnan suorituskykyyn vaikuttavista ongelmista syksyllä 2020

2 — eDiscovery-liiketoiminnan suorituskykyyn vaikuttavat ongelmat — Talvi 2021

Kuvio 3: Yleiskatsaus vastaajien prosenttiosuuteen, joka tarkastelee budjettirajoitteita eDiscovery-liiketoimintaan vaikuttavana pääongelmana

3 — Talousarviorajoitusten vaikutus eDiscovery-liiketoimintaan — talvi 2021

Kaavio 4: Yleiskatsaus niiden vastaajien prosenttiosuuteen, jotka katsovat kasvavia tietomääriä eDiscovery-liiketoimintaan vaikuttavana parhaana ongelmana

4 — Lisääntyvien tietomäärien vaikutus eDiscovery-liiketoimintaan — 2021

Kuvio 5: Yleiskatsaus niiden vastaajien prosenttiosuuteen, jotka katsovat kasvavia tietotyyppejä eDiscovery-liiketoimintaan vaikuttavana pääongelmana

5 — Kasvavien tietotyyppien vaikutus eDiscovery-liiketoimintaan — Talvi 2021

Kuvio 6: Yleiskatsaus niiden vastaajien prosenttiosuuteen, jotka katsovat tietoturvaa eDiscovery-liiketoimintaan vaikuttavana pääongelmana

6 — Tietoturvan vaikutus eDiscovery-liiketoimintaan — Talvi 2021

Kuvio 7: Yleiskatsaus niiden vastaajien prosenttiosuuteen, jotka katsovat henkilöstön puutetta eDiscovery-liiketoimintaan vaikuttavana pääongelmana

7 — Henkilöstöpuutteen vaikutus eDiscovery-liiketoimintaan — talvi 2021

Kuvio 8: Yleiskatsaus vastaajien prosenttiosuuteen, joka katsoo riittämätöntä teknologiaa eDiscovery-liiketoimintaan vaikuttavana parhaana ongelmana

8 — Riittämättömän teknologian vaikutus eDiscovery-liiketoimintaan — talvi 2021

Kuvio 9: Kyselyn osallistujien yleiskatsaus

9 — Kyselyvastaajat (yksilöllinen ja kokonaiskuva) Talvi 2021

Kyselyn tulosten listaaminen

Talvi 2021 -kysely (3.1.-12.1.2021)

Syksyn 2020 -kysely (21. syyskuuta — 1. lokakuuta 2020)

Kesä 2020 -kysely (26. kesäkuuta — 10. heinäkuuta 2020)

Kevään 2020 -kysely (2.4.—15.4.2020)

Talvi 2020 -kysely (28. joulukuuta 2019 — 11. tammikuuta 2020)

Syksyn 2019 kysely (29. syyskuuta — 17. lokakuuta 2019)

Kesän 2019 kysely (1. heinäkuuta — 17. heinäkuuta 2019)

Kevään 2019 kysely (1. huhtikuuta — 18. huhtikuuta 2019)

Talven 2019 kysely (27. joulukuuta 2018 — 10. tammikuuta 2019)

Syksyn 2018 kysely (14. lokakuuta — 26. lokakuuta 2018)

Kesän 2018 kysely (4. heinäkuuta — 24. heinäkuuta 2018)

Kevään 2018 kysely (7. huhtikuuta — 20. huhtikuuta 2018)

Talvi 2018 -kysely (24. joulukuuta 2017 — 15. tammikuuta 2018)

Syksyn 2017 kysely (5. lokakuuta — 17. lokakuuta 2017)

Kesän 2017 kysely (6. heinäkuuta — 31. heinäkuuta 2017)

Kevään 2017 kysely (14. huhtikuuta — 1. toukokuuta 2017)

Talvi 2017 -kysely (20. tammikuuta — 6. helmikuuta 2017)

Syksyn 2016 kysely (11. lokakuuta — 1. joulukuuta 2016)

Kesän 2016 kysely (1.8.—31.8.2016)

Kevään 2016 kysely (1.5.—31.5.2016)

Talvi 2016 -kysely (15. helmikuuta — 29. helmikuuta 2016)

Lisä lukeminen

Ei niin erinomainen? eDiscoveryn operatiiviset mittarit talvella 2020

An eDiscovery Market Koko Mashup: 2020-2025 Maailmanlaajuinen ohjelmistojen ja palveluiden yleiskatsaus

Lähde: Complex Discover

XDD hankkii Zeledon-Castillon eDiscovery-liiketoiminnan

According to Jorge Zeledon-Castillo, CEO at Zeledon-Castillo, “Joining forces with XDD...

SPAC-hyökkäys? Cellebrite liikkuu kohti julkiseksi yhtiöksi tulemista

According to Adam Clammer, Chief Executive Officer of TWC Tech Holdings,...

Cobra oikeudelliset ratkaisut saavat investointeja Blue Sage Capitalilta

According to Eric Weiner, Partner at Blue Sage, “We are excited...

eDiscovery Fuusiot, yritysostot ja sijoitukset Q1 2021

From Relativity and Reveal to Compliance (System One) and Veristar, the...

Uusi aikakausi eDiscoveryssa? Kehystys markkinoiden kasvu kuuden aikakausien linssin läpi

There are many excellent resources for considering chronological and historiographical approaches...

An eDiscovery Market Koko Mashup: 2020-2025 Maailmanlaajuiset ohjelmistot ja palvelut Yleiskatsaus

While the Compound Annual Growth Rate (CAGR) for worldwide eDiscovery software...

Perusviivan nollaaminen? eDiscoveryn markkinakoon mukautukset vuodelle 2020

An unanticipated pandemeconomic-driven retraction in eDiscovery spending during 2020 has resulted...

Kotiin vai pois? eDiscovery Malliston markkinoiden mitoitukseen ja hinnoitteluun liittyvät näkökohdat

One of the key home (onsite) or away (remote) decisions that...

Viisi suurta lukee eDiscovery maaliskuulle 2021

From data breach economics and vulnerabilities to private-equity investments and vendor...

Viisi suurta lukee eDiscovery helmikuussa 2021

From litigation trends and legal tech investing to facial recognition and...

Viisi suurta lukee eDiscovery tammikuu 2021

From eDiscovery business confidence and operational metrics to merger and acquisition...

Viisi suurta lukua eDiscovery joulukuu 2020

May the peace and joy of the holiday season be with...

XDD hankkii Zeledon-Castillon eDiscovery-liiketoiminnan

According to Jorge Zeledon-Castillo, CEO at Zeledon-Castillo, “Joining forces with XDD...

Cobra oikeudelliset ratkaisut saavat investointeja Blue Sage Capitalilta

According to Eric Weiner, Partner at Blue Sage, “We are excited...

Korporaatio Z? ZDiscovery-alustan Zhyväksytyt julkaisut

According to the announcement, Monica Enand, Zapproved Founder and CEO, shared,...

Pää pilvissä? CloudNine Review Updates

According to Tony Caputo, CEO of CloudNine, “CloudNine is 100% dedicated...

Optimismin tilkka? Kevään 2021 eDiscovery Business Luottamuskyselyn tulokset

This is the twenty-second quarterly eDiscovery Business Confidence Survey conducted by...

Kylmä sää saalis? Ennakoiva koodaustekniikat ja -protokollat -kysely — kevään 2021 tulokset

The Predictive Coding Technologies and Protocols Survey is a non-scientific semi-annual...

Tuletko ulos metsästä? 18 huomautusta eDiscovery Business Luottamus talvella 2021

In the winter of 2021, 85.0% of eDiscovery Business Confidence Survey...

eDiscovery-liiketoiminnan suorituskykyyn vaikuttavat ongelmat: Talvi 2021 -yleiskatsaus

In the winter of 2021, 43.3% of respondents viewed budgetary constraints...