Thu. Feb 2nd, 2023
  en flag
  nl flag
  et flag
  fi flag
  fr flag
  de flag
  he flag
  ja flag
  lv flag
  pl flag
  pt flag
  es flag
  uk flag

  הערת העורך: תוצאות סקר הביטחון העסקי של גילוי אלקטרוני בסתיו 2022 האחרונות מציגות את ההשפעה של סוגיות מרכזיות על עסקי הגילוי האלקטרוני. עם זאת, כדי שהנושאים וההשפעה הפוטנציאלית שלהם על העסק של גילוי אלקטרוני יובנו במלואם, יש לראות אותן דרך העדשה ההקשרית של תוצאות כל הסקרים שהועברו לאנשי מקצוע של גילוי אלקטרוני מאז תחילת הסקר.

  החל בינואר 2016, הסקר נערך עשרים ושמונה פעמים עם 2,874 תגובות בודדות. הסקר האחרון נערך בסתיו 2022 והיו לו 100 משיבים.

  דוח התעשייה

  הגדלת סוגי הנתונים: אתגר מתמשך לעסקי הגילוי האלקטרוני

  Complexגילוי

  סקר הביטחון העסקי של גילוי אלקטרוני הוא סקר רבעוני לא מדעי שנועד לספק תובנות לגבי רמת האמון העסקי של אנשים העובדים במערכת האקולוגית של גילוי אלקטרוני. הסקר מורכב מתשע שאלות אמריקניות מרכזיות המתמקדות בגורמים הקשורים ליצירה, אספקה וצריכה של מוצרים ושירותים של גילוי אלקטרוני. בנוסף, הסקר מכיל שלוש שאלות אופציונליות המתמקדות במדדים התפעוליים העסקיים של ימי מכירות מצטיינים (DSO), הכנסות חודשיות חוזרות (MRR) והפצת הכנסות בבסיסי לקוחות.

  הסקר האחרון נערך בקיץ 2022 והיו לו 100 משיבים בתפקידים שכללו מנהיגות מבצעת (37.0%), ניהול תפעולי (34.0%) וביצוע טקטי (29.0%). מגזרי התעשייה המיוצגים בסקר כללו ספקי תוכנה ושירותים (33.0%), משרדי עורכי דין (33.0%), תאגידים (16.0%), חברות ייעוץ (6.0%), גופים ממשלתיים (5.0%), אחרים (4.0%) ואנשי תקשורת ומחקר (3.0%).

  אחת השאלות בסקר הרבעוני מבקשת מהמשתתפים לבחור מתוך רשימה של שש אפשרויות את הבעיה שהם רואים כבעלת ההשפעה הרבה ביותר על עסקי הגילוי האלקטרוני שלהם במהלך ששת החודשים הקרובים. הנושאים המוצגים כוללים:

  מגבלות תקציביות

  אבטחת מידע

  טכנולוגיה לא מספקת

  הגדלת סוגי הנתונים

  הגדלת נפחי הנתונים

  חוסר כוח אדם

  אמנם לא הכל כלול, אך רשימת הבעיות מספקת סקירה מציאותית של אזורים פוטנציאליים שנראים כבעלי השפעה ישירה ומתמשכת על עסקי הגילוי האלקטרוני.

  בהתבסס על התוצאות המצטברות של סקרים קודמים, הממצאים הבאים ותצוגות סקירה של תגובות לשאלת הנושאים המשפיעים על העסק עשויים להועיל בהבנת הלך הרוח הקולקטיבי של מומחים רבים בתעשייה בנוגע לנושאים אלה והשפעתם על עסקי הגילוי האלקטרוני.

  שישה ממצאי מפתח בסתיו 2022

  בסתיו 2022, 28.0% מהנשאלים ראו בסוגי נתונים הולכים וגדלים כבעלי ההשפעה הגדולה ביותר על עסקיהם בששת החודשים הקרובים. אחוז זה הוא הגבוה ביותר מבין כל החששות המיוצגים בסקר סתיו 2022. אחוז זה הוא גם הדירוג השלישי בגובהו בתחום הגדלת סוגי חששות נתונים מאז תחילת הסקר בחורף 2016. (תרשימים 1,2, ו -3)

  אחוז המשיבים שראו באילוצים תקציביים כנושא עסקי מוביל עלה מעט ב -0.3% מהרבעון האחרון וכעת הוא נחשב לדאגה העליונה על ידי 25.0% מהנשאלים בסקר. (תרשים 4)

  אחוז הנשאלים שראו בחוסר כוח אדם דאגה עסקית עליונה ירד מעט ברבעון האחרון מ -16.4% בקיץ 2022 ל -16.0% בסתיו 2022. זוהי ירידה מתמשכת מחורף 2022 כאשר אחוז המשיבים המביעים את דאגתם מחוסר כוח אדם, שכן הדאגה לביצועים העסקיים המובילים שלהם הייתה הגבוהה ביותר בתחום זה מאז הקמת הסקר. (תרשים 5)

  הגדלת נפח הנתונים המשיכה להיות דאגה עקבית למדי עבור אנשי מקצוע של גילוי אלקטרוני עם 16.0% מהנשאלים בסקר בסתיו 2022 שצפו באתגרי נפח הנתונים כבעלי השפעה משמעותית על העסקים בששת החודשים הקרובים. זו הייתה עלייה קלה באזור זה משיעור התגובה של 15.1% בסקר סתיו 2022. (תרשים 6)

  הדאגה של המשיב להשפעת אבטחת המידע על הביצועים העסקיים של eDiscovery עלתה מעט (1.4%) במהלך הרבעון האחרון וממשיכה להיות הדאגה העיקרית עבור 11.0% מהנסקרים. (תרשים 7)

  בסתיו 2022, ההשפעה של טכנולוגיה לא מספקת כבעיה העסקית המובילה ירדה ב -1.5% מהרבעון האחרון וכעת היא נתפסת כדאגה העיקרית על ידי 4.0% בלבד מהנשאלים בסקר. זהו גם החשש הנמוך ביותר מכל נושא בסקר סתיו 2022. (תרשים 8)

  בהתחשב בעשרים ושמונה רבעים מהתוצאות משנת 2016 עד 2022

  מנקודת מבט מהשורה הראשונה, הנושאים הפוטנציאליים הבאים ומספר הפעמים הרבעוניות שהם נחשבו לדאגה העיקרית של המשיבים בסקר משותפים ליצירת הקשר לגבי החששות המתמשכים של אנשי מקצוע בגילוי אלקטרוני.

  אילוצים תקציביים: 14*

  הגדלת נפחי נתונים: 7*

  הגדלת סוגי נתונים: 6

  חוסר כוח אדם: 2

  אבטחת מידע: 0

  טכנולוגיה לא מספקת: 0

  * הדאגה העיקרית קשורה בין אילוצים תקציביים לבין הגדלת נפח הנתונים בחורף 2017.

  תרשימי סקר

  (ניתן להרחיב תרשימים לצפייה מפורטת)

  טבלה 1: סקירה מצטברת של בעיות המשפיעות על הביצועים העסקיים של גילוי אלקטרוני

  1 - סוגיות המשפיעות על הביצועים העסקיים של גילוי אלקטרוני - צבירה - סתיו 2022

  תרשים 2: סקירה כללית של נושאים המשפיעים על הביצועים העסקיים של גילוי אלקטרוני בסתיו 2022

  2 - סוגיות המשפיעות על הביצועים העסקיים של גילוי אלקטרוני - סתיו 2022

  תרשים 3: סקירה כללית של אחוז המשיבים שצופים בסוגי נתונים הולכים וגדלים כנושא המוביל המשפיע על עסקי הגילוי האלקטרוני

  3 - השפעת הגדלת סוגי הנתונים על עסקי הגילוי האלקטרוני - סתיו 2022

  תרשים 4: סקירה כללית של אחוז המשיבים שצופים באילוצים תקציביים כנושא המוביל המשפיע על עסקי הגילוי האלקטרוני

  4 - השפעת אילוצי התקציב על עסקי הגילוי האלקטרוני - סתיו 2022

  תרשים 5: סקירה כללית של אחוז המשיבים שצופים בחוסר כוח אדם כנושא המוביל המשפיע על עסקי הגילוי האלקטרוני

  5 - השפעת היעדר כוח אדם על עסקי הגילוי האלקטרוני - סתיו 2022

  תרשים 6: סקירה כללית של אחוז המשיבים שצופים בנפחים הולכים וגדלים של נתונים כנושא המוביל המשפיע על עסקי הגילוי האלקטרוני

  6 - ההשפעה של הגדלת כמויות הנתונים על עסקי הגילוי האלקטרוני - סתיו 2022

  תרשים 7: סקירה כללית של אחוז המשיבים שצופים באבטחת נתונים כנושא המוביל המשפיע על עסקי הגילוי האלקטרוני

  7 - השפעת אבטחת המידע על עסקי הגילוי האלקטרוני - סתיו 2022

  תרשים 8: סקירה כללית של אחוז המשיבים שצופים בטכנולוגיה לא מספקת כנושא המוביל המשפיע על עסקי הגילוי האלקטרוני

  8 - השפעת טכנולוגיה לא מספקת על עסקי הגילוי האלקטרוני - סתיו 2022

  טבלה 9: סקירת משתתף בסקר

  9 - משיבי הסקר (סקירה אישית ומצטברת) סתיו 2022

  תוצאות סקר עבר

  סתיו 2022 סקר (11 ספטמבר - 22 ספטמבר 2022)

  סקר קיץ 2022 (10 יוני — 27 ביוני 2022)

  סקר אביב 2022 (18 מרץ - 23 במרץ 2022)

  חורף 2022 סקר (6 ינואר - 12 ינואר 2022)

  סקר סתיו 2021 (5 באוקטובר — 12 באוקטובר 2021)

  סקר קיץ 2021 (22 ביוני — 6 ביולי 2021)

  סקר אביב 2021 (28 במרץ - 11 באפריל 2021)

  סקר חורף 2021 (3 בינואר — 12 בינואר 2021)

  סקר סתיו 2020 (21 בספטמבר - 1 באוקטובר 2020)

  סקר קיץ 2020 (26 יוני — 10 יולי 2020)

  סקר אביב 2020 (2 באפריל - 15 באפריל 2020)

  סקר חורף 2020 (28 בדצמבר 2019 - 11 בינואר 2020)

  סקר סתיו 2019 (29 ספטמבר - 17 אוקטובר 2019)

  סקר קיץ 2019 (1 יולי — 17 יולי 2019)

  סקר אביב 2019 (1 באפריל - 18 אפריל 2019)

  סקר חורף 2019 (27 דצמבר 2018 - 10 בינואר 2019)

  סתיו 2018 סקר (14 אוקטובר — 26 אוקטובר 2018)

  סקר קיץ 2018 (4 יולי — 24 יולי 2018)

  סקר אביב 2018 (7 אפריל — 20 אפריל 2018)

  סקר חורף 2018 (24 דצמבר 17 — 15 ינואר 2018)

  סתיו 2017 סקר (5 אוקטובר — 17 אוקטובר 2017)

  סקר קיץ 2017 (6 יולי — 31 יולי 2017)

  סקר אביב 2017 (14 אפריל — 1 במאי 2017)

  סקר חורף 2017 (20 ינואר — 6 פברואר 2017)

  סתיו 2016 סקר (11 אוקטובר — 1 דצמבר 2016)

  סקר קיץ 2016 (1 אוגוסט — 31 אוגוסט 2016)

  סקר אביב 2016 (1 במאי — 31 במאי 2016)

  סקר חורף 2016 (15 פברואר — 29 פברואר 2016)

  קריאה נוספת

  Mashup בגודל שוק של גילוי אלקטרוני: 2021-2026 סקירה כללית על תוכנות ושירותים ברחבי העולם

  הגדרת גילוי סייבר? הגדרה ומסגרת

  מקור: קומפלקס דיסקברי

  מצגת מלאה - קינטיקה בשוק - השפעת ביצועים (PDF) - מעבר עכבר לגלילה

  0 - אמון עסקי - השפעת ביצועים - 100822