Thu. Mar 30th, 2023
  en flag
  nl flag
  et flag
  fi flag
  fr flag
  de flag
  pt flag
  ru flag
  es flag

  Toimetaja märkus: 15. oktoobril 2020 tutvustas Euroopa Komisjon ja Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik Saksamaa oma poliitilist tahte, mida kõik 27 liikmesriiki väljendas järgmise põlvkonna pilve eest Euroopa jaoks. Selle verstapostiga saavutamisel leppisid allakirjutanud liikmesriigid kokku, et nad rakendavad koostööd vastupidavat ja konkurentsivõimelist pilveinfrastruktuuri ja -teenuseid kõikjal Euroopas. Kuna pilvandmetöötlust peetakse tõelise ja konkurentsivõimelise andmete ja teenuste ühtse turu jaoks oluliseks, peetakse seda turvalist ja konkurentsivõimelist pilveteenust oluliseks, et pakkuda usaldusväärset andmetöötluse infrastruktuuri ja teenuseid, mida riigiasutused, ettevõtted ja kodanikud vajavad Euroopas.

  Järgmise põlvkonna pilv Euroopa jaoks

  Väljavõte, mis on jagatud Euroopa Komisjoni Creative Commons litsentsi alusel

  Pilvandmetöötlus võimaldab andmepõhiseid innovatsiooni ja arenevaid tehnoloogiaid, näiteks 5G/6G, tehisintellekt ja asjade internet. See võimaldab Euroopa ettevõtjatel ja avalikul sektoril oma andmeid ohutult kasutada ja säilitada vastavalt Euroopa eeskirjadele ja standarditele. ELil on nüüd ainulaadne võimalus võtta arvesse vajadust suurema andmejagamise ja detsentraliseeritud andmetöötluse järele, mis on kasutajale lähemal.

  Ühine lähenemisviis Euroopa pilvteenuste ülesehitamisele tugevdab Euroopa digitaalset suveräänsust ning suurendab Euroopa ettevõtluse ja tööstuse konkurentsivõimet. Paralleelselt toetab see tõhusate riigiasutuste digitaliseerimist, paremat tervishoiuteenust ning puhtamat ja jätkusuutlikumat keskkonda.

  Liikmesriigid tunnistavad vajadust täiendavate investeeringute järele, tõhustatud sünergiate järele siseriiklikes algatustes ning kooskõlastatud strateegiat pilvede kasutuselevõtuks erasektoris ja avalikus sektoris üle Euroopa. Nagu deklaratsioonis kokku lepitud, keskenduvad liikmesriikide ühismeetmed eelkõige järgmistele teemadele:

  Ühendades era-, riiklikud ja ELi investeeringud konkurentsivõimeliste, roheliste ja turvaliste pilveinfrastruktuuride ja teenuste kasutuselevõtuks. See tähendab järgmiste sammude jätkamist koos tööstuse ja ekspertidega Euroopa tööstusandmete ja pilvede alliansi kujundamiseks.

  Ühise Euroopa lähenemisviisi määratlemine pilvevõimaluste ühendamiseks, tehes tööd ühiste tehniliste lahenduste ja poliitika normide poole, et edendada üleeuroopalist koostalitlusvõimelisi ELi pilveteenuseid.

  Tagada turvalisemate, koostalitlusvõimeliste ja energiatõhusamate andmekeskuste ja pilveteenuste kasutuselevõtt eelkõige väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, idufirmadele ja avalikule sektorile.

  Aasta lõpuks käivitub Euroopa Tööstusandmete ja Pilvepõhine liit. Asjaomase liidu raames teevad huvitatud liikmesriigid, tööstusharud ja asjaomased eksperdid koostööd, et kujundada üksikasjalik äri-, investeerimis- ja rakenduskava, et rakendada järgmise põlvkonna pilvevõimalusi avaliku ja erasektori jaoks.

  Kõik 27 liikmesriiki on ühendanud jõud, et pühenduda Euroopa järgmise põlvkonna pilvega ning edendada selle kasutuselevõttu era- ja avalikus sektoris kogu ELis.

  Lugege algset artiklit aadressil Toward a Next-Generation Cloud for Europe

  Euroopa ühisdeklaratsioon pilve kohta 27 ELi allakirjutanuga (PDF)

  EÜ ühisdeklaratsioon pilve kohta

  Täiendav lugemine

  Komisjon tervitab liikmesriikide avaldust ELi pilvföderatsiooni kohta

  Euroopa Komisjoni poliitika ülevaade: pilvandmetöötlus

  Allikas: ComplexDiscovery