Wed. Oct 5th, 2022
  en flag
  nl flag
  et flag
  fi flag
  fr flag
  de flag
  he flag
  ja flag
  lv flag
  pl flag
  pt flag
  es flag
  uk flag

  Opmerking van de uitgever: Het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB) is een onafhankelijk Europees orgaan dat bijdraagt aan de consistente toepassing van gegevensbeschermingsregels in de hele Europese Unie en de samenwerking tussen de gegevensbeschermingsautoriteiten van de EU bevordert. De EDPB is opgericht door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en is gevestigd in Brussel. De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS) is de onafhankelijke toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor het toezicht op de verwerking van persoonsgegevens door de EU-instellingen en -organen, adviseert over beleid en wetgeving die van invloed zijn op de privacy en samenwerkt met soortgelijke autoriteiten om consistente gegevens te waarborgen. bescherming. De missie van de EDPB is ook om het bewustzijn over risico's te vergroten en de rechten en vrijheden van mensen te beschermen wanneer hun persoonsgegevens worden verwerkt. Zowel de EDPB als de EDPS hebben onlangs gezamenlijk de goedkeuring aangekondigd van hun gezamenlijk advies over het voorstel van de Europese Commissie voor de Europese gezondheidsgegevensruimte (EHDS). De aankondiging en een kopie van het onlangs aangenomen voorstel, gedeeld met toestemming, kunnen nuttig zijn voor professionals op het gebied van cyberbeveiliging, informatiebeheer en juridische ontdekking in het eDiscovery-ecosysteem die te maken hebben met gevoelige gezondheidsgegevens.

  Aankondiging*

  De Europese gezondheidsgegevensruimte moet zorgen voor een sterke bescherming van elektronische gezondheidsgegevens

  EDPB en EDPS

  Het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB) en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS) hebben hun gezamenlijk advies uitgebracht over het voorstel van de Europese Commissie voor de Europese gezondheidsgegevensruimte (EHDS). Het voorstel heeft tot doel de oprichting van een Europese Gezondheidsunie te vergemakkelijken en de EU in staat te stellen ten volle gebruik te maken van het potentieel dat wordt geboden door een veilige uitwisseling, gebruik en hergebruik van gezondheidsgegevens.

  De EDPB en de EDPS verwelkomen het idee om de controle van personen op hun persoonlijke gezondheidsgegevens te versterken. Zij vestigen echter de aandacht van de medewetgevers op een aantal overkoepelende aandachtspunten en dringen er bij hen op aan doortastende maatregelen te nemen. De EDPB en de EDPS erkennen met name dat hoofdstuk IV van het voorstel, dat tot doel heeft het secundaire gebruik van elektronische gezondheidsgegevens te vergemakkelijken, voordelen voor het algemeen belang kan opleveren. Tegelijkertijd zijn de EDPB en de EPDS van mening dat deze verdere verwerkingsactiviteiten niet zonder risico's voor de rechten en vrijheden van personen zijn.

  EDPB-voorzitter Andrea Jelinek zei: „De gezondheidsgegevensruimte van de EU omvat de verwerking van grote hoeveelheden gegevens die van zeer gevoelige aard zijn. Daarom is het van het grootste belang dat de rechten van de burgers van de Europese Economische Ruimte (EER) geenszins worden ondermijnd door dit voorstel. De beschrijving van de rechten in het voorstel is niet in overeenstemming met de AVG en er bestaat een aanzienlijk risico op rechtsonzekerheid voor personen die mogelijk geen onderscheid kunnen maken tussen de twee soorten rechten. We dringen er bij de Commissie sterk op aan om het samenspel van de verschillende rechten tussen het voorstel en de AVG te verduidelijken.”

  EDPS-supervisor Wojciech Wiewiórowski zei: „Gezondheidsgegevens gegenereerd door wellnesstoepassingen en andere digitale gezondheidstoepassingen zijn niet van dezelfde kwaliteit als die gegenereerd door medische hulpmiddelen. Bovendien genereren deze toepassingen een enorme hoeveelheid gegevens, kunnen ze zeer invasief zijn en bijzonder gevoelige informatie onthullen, zoals religieuze oriëntatie. Wellness-toepassingen en andere digitale gezondheidstoepassingen moeten daarom worden uitgesloten van het beschikbaar stellen voor secundair gebruik.

  De EDPB en de EDPS erkennen de inspanningen van de Commissie om het voorstel in overeenstemming te brengen met de AVG-bepalingen wanneer het om persoonsgegevens gaat, maar merken op dat dit voorstel nog een extra laag zal toevoegen aan de toch al complexe verzameling van bepalingen over de verwerking van gezondheidsgegevens. Als zodanig benadrukken zij dat het verband moet worden verduidelijkt tussen de bepalingen in dit voorstel, de bepalingen in de AVG en de wetgeving van de lidstaten, en ook met lopende Europese initiatieven.

  Daarnaast erkennen de EDPB en de EDPS dat de in dit EHDS-voorstel voorziene infrastructuur voor de uitwisseling van elektronische gezondheidsgegevens tot doel heeft de uitwisseling van gezondheidsgegevens te vergemakkelijken. Gezien de grote hoeveelheid elektronische gezondheidsgegevens die zouden worden verwerkt, hun zeer gevoelige aard, het risico van onrechtmatige toegang en de noodzaak om volledig te zorgen voor effectief toezicht door onafhankelijke gegevensbeschermingsautoriteiten, doen de EDPB en de EDPS een beroep op het Europees Parlement en op de De Raad voegt aan het voorstel een verplichting toe om de elektronische gezondheidsgegevens in de EER op te slaan, onverminderd verdere overdrachten overeenkomstig hoofdstuk V van de AVG.

  Wat de doeleinden voor het secundaire gebruik van gezondheidsgegevens betreft, zijn de EDPB en de EDPS van mening dat het voorstel de doeleinden mist waarvoor elektronische gezondheidsgegevens verder kunnen worden verwerkt. Om een evenwicht te bereiken dat op passende wijze rekening houdt met de doelstellingen van het voorstel en de bescherming van persoonsgegevens van de personen op wie de verwerking betrekking heeft, moeten de medewetgevers deze doeleinden nader omschrijven en aangeven wanneer er voldoende verband is met het publiek. gezondheid en/of sociale zekerheid.

  Wat ten slotte het door het voorstel ingevoerde governancemodel betreft, moeten de taken en bevoegdheden van de nieuwe overheidsinstanties zorgvuldig worden afgestemd, met name rekening houdend met de taken en bevoegdheden van de nationale toezichthoudende autoriteiten, de EDPB en de EDPS, wanneer de verwerking van gezondheidsgegevens betrokken. De EDPB en de EDPS benadrukken dat gegevensbeschermingsautoriteiten de enige bevoegde autoriteiten zijn die verantwoordelijk zijn voor kwesties op het gebied van gegevensbescherming en het enige contactpunt voor individuen met betrekking tot deze kwesties moeten blijven. Overlapping van bevoegdheden moet worden vermeden en gebieden en vereisten voor samenwerking moeten worden gespecificeerd.

  Lees de originele aankondiging.

  Lees het volledige advies: Gezamenlijk advies over het voorstel van de Europese Commissie voor de Europese ruimte voor gezondheidsgegevens (PDF) - Mouseover to Scroll

  Gezamenlijk advies 202203 van de EDPB en de EDPS - European Health Data Space

  *Gedeeld met toestemming.

  Aanvullend lezen

  Een veilige ruimte voor online gebruikers? De Digital Services Act van de Europese Unie

  De Digital Services Act: Transformationele digitale regelgeving van de Europese Commissie

  Bron: ComplexDiscovery

  Vuur voor effect? Edison Partners leidt een investering van USD 30 miljoen in veldeffect

  According to the media release from Edison Partners, Field Effect’s flagship...

  Kosten en verlies? Het onderzoek naar cyberclaims van NetDiligence uit 2022

  According to the media release from NetDiligence, in this year’s study,...

  Een cyberbeveiligingspersoneel opbouwen? Het Europees kader voor cyberbeveiligingsvaardigheden

  According to ENISA's Executive Director, Juhan Lepassaar, "The future security of...

  Naar voren leunen? Het strategisch plan CISA 2023-2025

  The purpose of the CISA Strategic Plan is to communicate the...

  Een eDiscovery Surge? Surge PE sluit platform voor juridische, technische dienstverlening, Avalon

  According to Sanjay Gulati, Principal at Surge, “We are honored to...

  Fusies, overnames en investeringen van eDiscovery in het derde kwartaal van 2022

  From HaystackID and Relativity to Exterro and TCDI, the following findings,...

  Beschuldigingen en ontkenningen? Nuix neemt nota van ASIC-handhavingsprocedures

  The recent investor news update from Nuix on 29 September 2022,...

  Een onthullende reactie? Nuix reageert op ASX-verzoek om informatie

  The following investor news update from Nuix shares a written response...

  Onderweg? 2022 eDiscovery Market Kinetics: vijf interessegebieden

  Recently ComplexDiscovery was provided an opportunity to share with the eDiscovery...

  Vertrouw end op het proces? 2021 eDiscovery Processing Taak-, bestedings- en kostengegevens

  Based on the complexity of cybersecurity, information governance, and legal discovery,...

  Het jaar in review? 2021 eDiscovery Review Taak-, uitgaven- en kostengegevenspunten

  Based on the complexity of cybersecurity, information governance, and legal discovery,...

  Een blik op eDiscovery Collection in 2021: gegevenspunten voor taken, uitgaven en kosten

  Based on the complexity of cybersecurity, information governance, and legal discovery,...

  Vijf geweldige artikelen over cyber-, data- en juridische ontdekkingen voor september 2022

  From privacy legislation and special masters to acquisitions and investigations, the...

  Vijf geweldige lezingen over cyber-, data- en juridische ontdekking voor augustus 2022

  From AI and Big Data challenges to intriguing financial and investment...

  Vijf geweldige lezingen over cyber-, data- en juridische ontdekking voor juli 2022

  From lurking business undercurrents to captivating deepfake developments, the July 2022...

  Vijf geweldige lezingen over cyber, data en juridische ontdekking voor juni 2022

  From eDiscovery ecosystem players and pricing to data breach investigations and...

  Problemen met Bubble? Operationele statistieken van eDiscovery in de herfst van 2022

  In the fall of 2022, 89 eDiscovery Business Confidence Survey participants...

  Koelere temperaturen? Resultaten van de eDiscovery Business Confidence Survey in

  Since January 2016, 2,874 individual responses to twenty-eight quarterly eDiscovery Business...

  Verbuiging of doorbuiging? Een geaggregeerd overzicht van acht halfjaarlijkse prijsenquêtes voor eDiscovery

  Initiated in the winter of 2019 and conducted eight times with...

  Veranderende stromingen? Achttien observaties over het vertrouwen van bedrijven in eDiscovery in de zomer van 2022

  In the summer of 2022, 54.8% of survey respondents felt that...