Tue. Jan 31st, 2023
  en flag
  nl flag
  et flag
  fi flag
  fr flag
  de flag
  he flag
  ja flag
  lv flag
  pl flag
  pt flag
  es flag
  uk flag

  Redaktora piezīme. Laiku pa laikam ComplexDiscovery izceļ publiski pieejamus vai privāti iegādājamus paziņojumus, satura atjauninājumus un pētījumus no kibernoziegumu, datu un juridisko atklājumu nodrošinātājiem, pētniecības organizācijām un ComplexDiscovery kopienas dalībniekiem. Lai gan ComplexDiscovery regulāri izceļ šo informāciju, tā neuzņemas nekādu atbildību par satura apgalvojumiem.

  Lai iesniegtu ieteikumus izskatīšanai un iekļaušanai ComplexDiscovery kibernoziegumu, datu un juridisko atklājumu orientētos pakalpojumos, produktos vai izpētes paziņojumos, sazinieties ar mums jau šodien.

  Pamatinformācija: Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra (ENISA) ir Savienības aģentūra, kuras uzdevums ir panākt augstu vienotu kiberdrošības līmeni visā Eiropā. Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra, kas izveidota 2004. gadā un nostiprināta ar ES Kiberdrošības aktu, sniedz ieguldījumu ES kiberpolitikā, uzlabo IKT produktu, pakalpojumu un procesu uzticamību, izmantojot kiberdrošības sertifikācijas shēmas, sadarbojas ar dalībvalstīm un ES struktūrām un palīdz Eiropa gatavojas rītdienas kibernoziegumu problēmām. Izmantojot zināšanu apmaiņu, veidojot spējas un veicinot izpratni, Aģentūra sadarbojas ar galvenajām ieinteresētajām personām, lai stiprinātu uzticēšanos saistītajai ekonomikai, palielinātu Savienības infrastruktūras noturību un galu galā saglabātu Eiropas sabiedrības un pilsoņu digitālo drošību.

  Eiropas kiberdrošības prasmju ietvars, kas izstrādāts, lai sekmētu kompetenta kiberdrošības darbaspēka izveidi, tika veltīta nesen ENISA organizētajā kiberdrošības prasmju konferencē. Šis jaunais regulējums var noderēt kiberdrošībai, informācijas pārvaldībai un juridisko atklājumu speciālistiem, kuri vēlas labāk izprast kiberdrošības apdraudējumus un novērst tos.

  Publikāciju pārskats*

  Eiropas kiberdrošības prasmju satvars (ECSF)

  Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra (ENISA)

  Eiropas kiberdrošības prasmju sistēma (ECSF) ir ENISA un ENISA ad hoc darba grupas kiberdrošības prasmju sistēmas kopīgo centienu rezultāts.

  EKSF mērķis ir radīt kopīgu izpratni par attiecīgajām lomām, kompetencēm, prasmēm un zināšanām, veicināt kiberdrošības prasmju atzīšanu un atbalstīt ar kiberdrošību saistītu mācību programmu izstrādi. Tajā apkopotas visas ar kiberdrošību saistītās lomas 12 profilos, kurus individuāli analizē sīkāk par pienākumiem, prasmēm, sinerģijām un savstarpējām atkarībām, kurām tas atbilst.

  ECSF nodrošina atvērtu Eiropas instrumentu, lai veidotu vienotu izpratni par kiberdrošības profesionālo lomu profiliem un kopīgiem kartējumiem ar atbilstošām prasmēm un prasmēm.

  Sistēma ir papildināta ar lietotāja rokasgrāmatu, kas veido praktisku rokasgrāmatu tās izmantošanai, pamatojoties uz piemēriem un lietošanas gadījumiem. Rokasgrāmatā iekļauti trīs piemēri privātām organizācijām, kurām ir nepieciešams pieņemt darbā, paaugstināt un/vai pārkvalificēt savu personālu kiberdrošības jomā, kā arī lietošanas gadījumus, kas atspoguļo septiņu organizāciju pieredzi, kas izmanto ECSF dažādos kontekstos.

  Īsumā par ECSF mērķiem

  ECSF izmantošana nodrošina vienotu terminoloģiju un kopīgu izpratni starp kiberdrošības profesionālo pieprasījumu (darba vieta, pieņemšana darbā) un piedāvājumu (kvalifikācija, apmācība) visā ES.

  ECSF atbalsta kritisko prasmju kopuma noteikšanu, kas nepieciešama no darbaspēka viedokļa. Tas ļauj mācību pakalpojumu sniedzējiem atbalstīt šī kopuma izstrādi un politikas veidotājiem atbalstīt mērķtiecīgas iniciatīvas, lai mazinātu konstatēto prasmju trūkumu.

  Sistēma atvieglo izpratni par vadošajām kiberdrošības profesionālajām lomām un nepieciešamajām pamatprasmēm, tostarp profesionālajām prasmēm, un dažkārt arī likumdošanas aspektiem. Jo īpaši tas ļauj neekspertiem un personāla departamentiem izprast prasības attiecībā uz kiberdrošības atbalsta resursu plānošanu, pieņemšanu darbā un karjeras plānošanu.

  Sistēma veicina saskaņošanu kiberdrošības izglītībā, apmācībā un darbaspēka attīstībā. Tajā pašā laikā šī kopīgā Eiropas valoda kiberdrošības prasmju un lomu kontekstā labi savienojas ar visu IKT profesionālo jomu.

  ECSF palīdz panākt pastiprinātu aizsardzību pret kiberuzbrukumiem un drošu IT sistēmu nodrošināšanu sabiedrībā. Tā nodrošina standarta struktūru un sniedz padomus par to, kā īstenot spēju veidošanu Eiropas kiberdrošības darbaspēkā.

  Plašāka informācija par ECSF

  Kiberdrošības darbaspēka trūkums un prasmju trūkums rada lielas bažas gan ekonomikas attīstībai, gan nacionālajai drošībai, jo īpaši pasaules ekonomikas straujajā digitalizācijā. Tādējādi Eiropas kiberdrošības prasmju regulējuma izstrāde, ņemot vērā ES un katras dalībvalsts vajadzības, bija būtisks solis ceļā uz Eiropas digitālo nākotni.

  Sistēma nodrošina praktisku instrumentu, lai atbalstītu ar Eiropas kiberdrošības speciālistu lomām saistīto uzdevumu, kompetenču, prasmju un zināšanu identificēšanu un artikulēšanu. Sistēma galvenais mērķis ir radīt kopīgu izpratni starp privātpersonām, darba devējiem un mācību programmu nodrošinātājiem visās ES dalībvalstīs, padarot to par vērtīgu instrumentu, lai mazinātu plaisu starp kiberdrošības profesionālo darba vietu un mācību vidi.

  Sistēma stiprinās Eiropas kiberdrošības kultūru, nodrošinot kopīgu Eiropas valodu visās kopienās, tādējādi sperot būtisku soli uz priekšu ceļā uz Eiropas digitālo nākotni.

  Sistēma definētie 12 kiberdrošības lomu profili nodrošina kopīgu izpratni par galvenajām kiberdrošības misijām, uzdevumiem un prasmēm, kas nepieciešamas profesionālās kiberdrošības kontekstā, padarot to par ideālu atsauci kiberdrošības speciālistiem nepieciešamo prasmju un zināšanu profilēšanai. Sistēma tika izstrādāta tā, lai tā būtu viegli saprotama un pietiekami visaptveroša, lai sniegtu atbilstošus padziļinātus kiberdrošības ieskatus, kā arī pietiekami elastīgu, lai varētu pielāgot atbilstoši katra lietotāja vajadzībām. Iekļaujot visas ieinteresēto pušu perspektīvas, sistēma ir piemērojama visu veidu organizācijām un atbalsta visu kiberdrošības profesiju attīstību.

  Sistēma sastāv no 2 dokumentiem:

  ECSF lomu profilu dokuments — uzskaitot 12 tipiskus kiberdrošības profesionālo lomu profilus kopā ar to identificētajiem nosaukumiem, misijām, uzdevumiem, prasmēm, zināšanām un kompetencēm.

  ECSF lietotāja rokasgrāmatas dokuments — sniedz norādījumus un praktiskus piemērus par to, kā izmantot sistēmu un gūt labumu no tā kā organizācija, mācību programmu nodrošinātājs vai indivīds.

  Izlasiet sākotnējo paziņojumu.

  Pilnīga atskaite: ENISA ECSF loma nodrošina dokumentu (PDF) - Mouseover, lai ritinātu

  Eiropas kiberdrošības prasmju pamatlomu profili

  Pilnīgs ziņojums: ENISA ECSF lietotāja rokasgrāmatas dokuments (PDF) - Mouseover, lai ritinātu

  Eiropas kiberdrošības prasmju sistēmas lietotāja rokasgrāmata

  Izlasiet sākotnējo pārskatu.

  *Kopīgota ar atļauju.

  Papildus lasīšana

  [Ikgadējā atjaunināšana] Starptautiskās kibertiesību normas praksē: interaktīvs rīkkopa

  Definējot Cyber Discovery? Definīcija un ietvars

  Avots: ComplexDiscovery