Liiketoiminta epätavallisena? 18 huomautusta eDiscovery Business Luottamuksesta kesällä 2020

Based on the aggregate results of nineteen past eDiscovery Business Confidence Surveys, the following findings and charted overviews of responses to survey questions may be helpful for understanding the collective mindset of many industry experts regarding their confidence in the business of eDiscovery between early 2016 and today.

en flag
nl flag
et flag
fi flag
fr flag
de flag
pt flag
ru flag
es flag

Toimittajan huomautus: Äskettäisen Summer 2020 -eDiscovery Business Luottamustutkimuksen tulokset osoittavat COVID-19:n valitettavan ja jatkuvan vaikutuksen eDiscoveryn liiketoimintaan. Jotta nämä pandemioihin perustuvat tulokset ymmärrettäisiin täysin, niitä olisi tarkasteltava kaikkien yhdeksäntoista tutkimuksen tulosten kontekstuaalisessa linssissä, joita on annettu eDiscovery-ammattilaisille eDiscovery-liiketoiminnan luottamustutkimuksen alusta lähtien vuoden 2016 alussa.

eDiscoveryn liiketoiminta kesällä 2020

eDiscovery Business Luottamus Survey on ei-tieteellinen neljännesvuositutkimus, jonka tarkoituksena on antaa tietoa eDiscovery-ekosysteemissä työskentelevien henkilöiden yritysten luottamuksesta. Kysely koostuu yhdeksästä keskeisestä monivalintakysymyksestä, jotka keskittyvät eDiscovery-tuotteiden ja palveluiden luomiseen, toimitukseen ja kulutukseen liittyviin tekijöihin. Lisäksi kysely sisältää kolme valinnaista kysymystä, jotka keskittyvät liiketoiminnan operatiivisiin mittareihin (DSO), kuukausittaisiin toistuviin tuloihin (MRR) ja tuottojen jakautumiseen asiakaskunnan kesken.

Erityisiä kyselyyn liittyviä kysymyksiä ovat muun muassa:

Mikä seuraavista segmenteistä kuvaa parhaiten liiketoimintaasi eDiscoveryssa?

Miten arvioisit eDiscoveryn nykyiset yleiset liiketoimintaehdot segmentissäsi?

Mitenköhän liiketoimintaehdot ovat segmentissäsi puolen vuoden päästä?

Miten arvaatisit eDiscovery-ekosysteemin segmentissäsi olevan tulot kuuden kuukauden kuluttua?

Miten arvaatisit eDiscovery-ekosysteemin voittojen olevan kuuden kuukauden päästä?

Mikä on ongelma, jonka sinusta tuntuu vaikuttavan eniten eDiscoveryn liiketoimintaan seuraavien kuuden kuukauden aikana?

Millä maantieteellisellä alueella harjoitat ensisijaisesti eDiscoveryyn liittyvää liiketoimintaa?

Mitkä kuvaavat parhaiten ensisijaista tehtävääsi organisaatiosi eDiscovery-liiketoiminnan harjoittamisessa?

Mitkä kuvaavat parhaiten tukitasosi organisaatiosi eDiscovery-liiketoiminnan harjoittamisessa?

Miten kuvailisit organisaatiosi Days Sales Outstanding (DSO) -kehityskaaria viimeisen vuosineljänneksen aikana?

Miten kuvailisit organisaatiosi kuukausittaisen toistuvan tuoton (MRR) kehityskaaria viimeisen vuosineljänneksen aikana?

Mikä seuraavista lausunnoista kuvaa parhaiten organisaatiosi tulojen jakautumista asiakaskuntasi kesken viimeisen vuosineljänneksen aikana?

Tammikuussa 2016 aloitettua kyselyä on annettu yhdeksäntoista kertaa 2 189 yksittäisellä vastauksella. Kysely on avoin eDiscovery-ekosysteemissä toimiville laki-, yritys- ja tietotekniikan ammattilaisille, ja yksityishenkilöitä pyydetään osallistumaan ensisijaisesti suoraan sähköpostilla.

Uusinta kyselyä hallinnoitiin kesällä 2020, ja siinä oli 100 vastaajaa rooleissa, joihin kuuluivat taktinen toteutus (40%), operatiivinen johto (30%) ja johtajuus (30%). Tutkimuksessa edustettuina olivat ohjelmisto- ja palveluntarjoajat (31%), asianajotoimistot (28%), konsulttiyritykset (22%), yritykset (12%), valtiolliset tahot (4%), media- ja tutkimusalan ammattilaiset (1%) ja muut (2%).

Yhdeksäntoista aikaisemman tutkimuksen yhteenlaskettujen tulosten perusteella seuraavat havainnot ja kartoitetut katsaukset kyselykysymyksiin annetuista vastauksista voivat auttaa ymmärtämään monien alan asiantuntijoiden yhteistä ajattelukykyä eDiscoveryn liiketoiminnan suhteen.

Kahdeksantoista tutkimushavaintoa

Liiketoimintaehtoja koskevat huomautukset (kaaviot 1—4)

Liiketoimintaympäristö (kuvio 1 ja 2)

Kesällä 2020 76 prosenttia eDiscovery Business Luottamus Survey -kyselyn vastaajista koki, että liiketoimintaolosuhteet ovat hyvät tai normaalit. Tämä yhdistetty luottamustaso merkitsee 7,4 prosentin kasvua näissä samoissa tunteissa verrattuna vuoden 2020 kevääseen, jossa 68,6 prosenttia koki olosuhteet hyviksi tai normaaleiksi.

Täsmälleen 40 prosenttia kyselyyn vastanneista luonnehti nykyistä yritysilmapiiriä hyväksi. Tämä merkitsee kasvua 27,3 prosentista vastaajista, jotka pitivät yritysilmapiiriä hyvänä keväällä 2020. Tämä voimakas kasvu keväästä 2020 on mitattu optimismi eDiscoveryn nykyisessä yleisessä liiketoimintaympäristössä.

Vain 24 prosenttia vastaajista luokitteli nykyisen liiketoimintakunnon huonoksi. Tämä merkitsee kiinteää 7,4 prosentin laskua tällä alalla viimeisen neljänneksen aikana. Tämä on myös toiseksi suurin prosenttiosuus vastaajista pitää nykyisiä liiketoimintaolosuhteita huonona tutkimuksen alkamisen jälkeen, vain viime vuosineljänneksen jälkeen 31,4% COVID-19 kiihdytti yritysten luottamuksen jäähdyttämistä.

Kesällä 2020 48 prosenttia eDiscovery Business Luottamuskyselyn vastaajista oli sitä mieltä, että yritysten ilmasto-olosuhteet paranevat puolessa vuodessa. Tämä on enemmän kuin tunteellisuus keväällä 2020, jossa 37,8 prosenttia kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että liiketoiminnan edellytykset olisivat puolessa vuodessa paremmat. Tämä on myös suurin prosentti sitten talven 2019, jolloin 52 prosenttia vastaajista katsoi, että yritysten edellytykset olisivat puolessa vuodessa paremmat.

Niiden kyselyyn vastanneiden määrä, jotka kokivat liiketoimintaedellytysten pysyvän samana puolessa vuodessa, kasvoi merkittävästi 48 prosenttiin. Tämä palautus 39,5 prosentista keväällä 2020 merkitsee yritysten luottamuksen lämpenemistä.

Niiden vastaajien määrä, jotka odottavat eDiscoveryn liiketoimintaympäristön huononevan puolessa vuodessa, vähenee dramaattisesti 4 prosenttiin kesällä 2020 eli 18,7 prosenttia talvesta 2020. Tämä prosenttiosuus vastaajista, jotka kokivat liiketoimintaympäristön olevan huonompi kuudessa kuukaudessa, näyttää kuvaavan ennalta covid optimismia liiketoiminnan luottamuksen suhteen.

Tulo-odotukset (kuvio 3)

Kesällä 2020 41 prosenttia kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että seuraavan kuudennen kuukauden tulot ovat nykyistä suuremmat. Tämä prosenttiosuus on huomattavasti suurempi kuin tämän metriikan näkemys keväällä 2020 (32%), joka oli alhaisin luokitus tällä alalla tutkimuksen alkamisen jälkeen.

Lähes puolet kyselyyn vastanneista (47 prosenttia) oli sitä mieltä, että seuraavan puolen vuoden tulot eivät muutu. Tämä merkitsee vahvaa 13,3 prosentin kasvua vuosineljänneksellä kevään 2020 33,7 prosentista.

Niiden vastaajien osuus, jotka kokivat, että tulot ovat puolessa vuodessa nykyistä pienemmät, väheni vuoden 2020 kevään 34,3 prosentista vuoden 2020 kesän 12 prosenttiin. Vaikka dramaattinen pudotus viime neljänneksestä, tämä prosenttiosuus on edelleen toiseksi suurin prosenttiosuus vastaajista, jotka tunsivat tämän tunteen tällä alalla tutkimuksen alusta lähtien.

Voitto-odotukset (kuvio 4)

Yli kolmasosa kyselyyn vastanneista (35 prosenttia) oli sitä mieltä, että voitot ovat puolessa vuodessa suurempia kuin nykyään. Kyse on voimakkaasta kasvusta keväästä 2020, jolloin vain 25 prosenttia vastaajista arvioi voittojen olevan suurempia puolessa vuodessa.

Niiden vastaajien osuus, jotka kokivat voittojen olevan samat puolessa vuodessa, kasvoi merkittävästi neljänneksen yli neljänneksen kevään 2020 39,5 prosentista 48 prosenttiin kesällä 2020.

Niiden vastaajien prosenttiosuus, jotka kokivat, että voitot puolessa vuodessa ovat pienemmät kuin tänään, väheni neljänneksen vuosineljänneksen 35,5 prosentista keväällä 2020 17% kesällä 2020. Tämä prosenttiosuus on kuitenkin sidottu toiseksi korkeimmalle osalle vastaajista, joilla on tämä tunne tällä alalla tutkimuksen alusta lähtien.

Liiketoimintaan vaikuttavia tekijöitä koskevat havainnot (kuvio 5)

Kesällä 2020 56 prosenttia vastaajista katsoi, että julkisen talouden rajoitteilla on mahdollisesti suurin vaikutus liiketoiminnassaan seuraavan puolen vuoden aikana. Tämä prosenttiosuus on suurin kaikista kyselyssä edustettavista huolenaiheista, ja se on myös korkein luokitus kaikista liiketoiminnan suorituskykyä koskevista huolenaiheista tutkimuksen alkamisen jälkeen. Tämä on myös yhdestoista kerta yhdeksässätoista tutkimuksessa, että budjettirajoitteiden kysymys on ollut suurin huolenaihe tai sidottu suurin huolenaihe kyselyyn vastaajien.

Kasvavia tietotyyppejä yritystoiminnan keskeisenä huolenaiheena tarkastelleiden vastaajien osuus kasvoi voimakkaasti viimeisellä neljänneksellä kevään 2020 8,1 prosentista 14 prosenttiin kesällä 2020. Tämä on vankka reboundin keväästä 2020, jolla oli luokan alhaisin luokitus tutkimuksen alkamisen jälkeen.

Tietojen määrän lisääminen on edelleen johdonmukainen huolenaihe eDiscoveryn ammattilaisille, sillä 14 prosenttia kesäkyselyyn vastanneista katsoo, että tietojen määrän haasteita voi vaikuttaa merkittävästi liiketoimintaan seuraavien kuuden kuukauden aikana. Vastaajien huolenaihe tällä alalla on kuitenkin alhaisin tutkimuksen alkamisen jälkeen.

Tietoturvan vaikutusta liiketoiminnan kärkikysymyksenä tarkastelevien vastaajien prosenttiosuus pieneni hieman viimeisestä neljänneksestä, ja sitä pitää nyt kärkimpänä huolenaiheena seitsemän prosenttia kyselyyn vastanneista. Vastaajien huolenaihe tällä alalla on myös alhaisin tutkimuksen alkamisen jälkeen.

Henkilöstön puutteen vaikutus eDiscoveryn liiketoiminnan tulokseen väheni viimeisen vuosineljänneksen aikana, ja suurin huolenaihe on vain 6 prosentilla kyselyyn vastanneista.

Kesällä 2020 puutteellisen teknologian vaikutus liiketoiminnan kärkikysymyksenä väheni 2,2 prosenttia viimeisestä vuosineljänneksestä ja sitä pitää nyt päällimmäisenä huolenaiheena vain 3 prosenttia kyselyyn vastanneista. Tämä on alhaisin luokitus liiketoiminnan tuloksellisuuteen vaikuttavista huolenaiheista kesällä 2020 tehdyssä kyselyssä. On myös seitsemästoista kerta yhdeksässätoista tutkimuksessa, kun tutkimuksen vastaajat ovat arvioineet puutteellisen teknologian vaikutuksen alhaisimmaksi osa-alueeksi liiketoiminnan suorituskyvyn kannalta.

Kyselyn kaaviot

(Kaavioita voidaan laajentaa yksityiskohtaista katselua varten)

Kuvio 1: Miten arvioisit eDiscoveryn nykyiset yleiset liiketoimintaehdot segmentissäsi?

Subjektiivinen tunne liiketoiminnan suorituskyvystä verrattuna liiketoiminnan odotuksiin.

1 — Yleinen-Ilmasto-Yleiskatsastus-aggregaatti-kesä 2020

Kuvio 2: Miten luulet liiketoimintaehtojen olevan segmentissäsi kuuden kuukauden päästä?

Subjektiivinen tunne liiketoiminnan suorituskyvystä verrattuna liiketoiminnan odotuksiin.

2 — Yleinen ilmastokatsaus + kuusi kuukautta — aggregaatti — Kesä 2020

Kuvio 3: Miten arvaatisi eDiscovery-ekosysteemin segmenttisi tulojen olevan kuuden kuukauden kuluttua? Tulot ovat eDiscoveryyn liittyvästä liiketoiminnasta kertyviä tuloja.

3- Tulojen yleiskatsaus + kuusi kuukautta — Yhteenlaskettu — Kesä 2020

Kuvio 4: Miten arvaatisi eDiscovery-ekosysteemin voittojen olevan kuuden kuukauden päästä? Voitto on kaikkien kulujen, velkojen, lisätulovirtojen ja käyttökulujen kirjanpidon jälkeen jäljellä olevien tulojen määrä.

4 — Voitot Yleiskatsaus + kuusi kuukautta — Yhteenlaskettu — Kesä 2020

Kuvio 5: Yhteenlaskettu yleiskatsaus eDiscovery Business Performance -haasteisiin vaikuttavista ongelmista, jotka voivat vaikuttaa suoraan organisaatiosi liiketoiminnan suorituskykyyn.

5 — eDiscoveryn liiketoiminnan suorituskykyyn vaikuttavat ongelmat — Aggregate — Kesä 2020

Kuvio 6: Kyselyn osallistujan yleiskatsaus

6 — Kyselyyn vastaajat — Yksilöllinen ja yhteenlaskettu yleiskatsaus — Kesä 2020

Kuvio 7: Kyselyn osallistujan tukitason yleiskatsaus

7 — Kyselyyn vastaajat tukitason mukaan — Yhteenlaskettu — Kesä 2020

Kuvio 8: Kyselyn osallistujien teollisuuden segmentin yleiskatsaus

8 — Kyselyyn vastaajat toimialoittain — Yhteenlaskettu — Kesä 2020

Kyselytulosten luettelointi

Kesä 2020 -kysely (26. kesäkuuta — 10. heinäkuuta 2020)

Kevään 2020 kysely (2. huhtikuuta — 15. huhtikuuta 2020)

Talvi 2020 -tutkimus (28. joulukuuta 2019 — 11. tammikuuta 2020)

Syksyn 2019 Survey (29. syyskuuta — 17. lokakuuta 2019)

Kesä 2019 -kysely (1. heinäkuuta — 17. heinäkuuta 2019)

Kevään 2019 Survey (1. huhtikuuta — 18. huhtikuuta 2019)

Talvi 2019 -kysely (27. joulukuuta 2018 — 10. tammikuuta 2019)

Syksyn 2018 Survey (14. lokakuuta — 26. lokakuuta 2018)

Kesä 2018 Survey (4. heinäkuuta — 24. heinäkuuta 2018)

Kevään 2018 Survey (7. huhtikuuta — 20. huhtikuuta 2018)

Talvi 2018 Survey (24. joulukuuta 2017 — 15. tammikuuta 2018)

Syksyn 2017 Survey (5. lokakuuta — 17. lokakuuta 2017)

Kesä 2017 Survey (6. heinäkuuta — 31. heinäkuuta 2017)

Kevään 2017 kysely (14. huhtikuuta — 1. toukokuuta 2017)

Talvi 2017 Survey (20. tammikuuta — 6. helmikuuta 2017)

Syksyn 2016 Survey (11. lokakuuta — 1. joulukuuta 2016)

Kesän 2016 kysely (1. elokuuta — 31. elokuuta 2016)

Kevään 2016 kysely (1.5.—31.5.2016)

Talvi 2016 -kysely (15. helmikuuta — 29. helmikuuta 2016)

Ylimääräinen lukeminen

Muutos Tempossa? eDiscoveryn operatiiviset mittarit kesällä 2020

Tarkistuksia ja päätöksiä? Uusia huomioita eDiscovery Secure Remote Review

Lähde: ComplexDiscovery

Muutoksen aika? FTC ehdottaa muutoksia HSR-lakiin ennen sulautumista ilmoittamista koskeviin sääntöihin

The Federal Trade Commission, with the support of the Department of...

eDiscovery lomakauden alas? Macquarie valmistelee Nuixia listautumisantaan

According to John Beveridge, writing for Small Caps, Macquarie holds a...

Yhteistyötä tekevä kyberpuolustus: Yhdysvaltain armeija ja Viro allekirjoittavat historiallisen sopimuksen

“Estonia is a cyber country of excellence with a robust cyber...

Juhlava vai restive? Syksyn 2020 eDiscoveryn yritysluottamuskysely

Since January 2016, 2,189 individual responses to nineteen quarterly eDiscovery Business...

A Running List: Top 100+ eDiscovery Providers

Based on a compilation of research from analyst firms and industry...

eDisclosure Systems Buyers Guide — 2020 Edition (Andrew Haslam)

Authored by industry expert Andrew Haslam, the eDisclosure Buyers Guide continues...

Kisa lähtöviivalle? Viimeaikaiset Secure Remote Review -ilmoitukset

Not all secure remote review offerings are equal as the apparent...

EtäeDiscoveryn ottaminen käyttöön? Tilannekuva DAAasista

Desktop as a Service (DaaS) providers are becoming important contributors to...

Kotiin vai pois? eDiscovery Malliston markkinoiden mitoitukseen ja hinnoitteluun liittyvät näkökohdat

One of the key home (onsite) or away (remote) decisions that...

Tarkistuksia ja päätöksiä? Uusia huomioita eDiscovery Secure Remote -arvosteluille

One of the key revision and decision areas that business, legal,...

Makrokatsaus menneisyyteen ja ennustettuun eDiscoveryn markkina-kokoon 2012—2024

From a macro look at past estimations of eDiscovery market size...

eDiscovery Market Size Mashup: 2019-2024 Maailmanlaajuiset ohjelmistot ja palvelut yleiskatsaus

While the Compound Annual Growth Rate (CAGR) for worldwide eDiscovery software...

Juhlava vai restive? Syksyn 2020 eDiscoveryn yritysluottamuskysely

Since January 2016, 2,189 individual responses to nineteen quarterly eDiscovery Business...

Laajemman verkon valaminen? Ennakoiva koodausteknologia ja protokollat -tutkimus — Syksyn 2020 tulokset

The Predictive Coding Technologies and Protocols Survey is a non-scientific semi-annual...

Liiketoiminta epätavallisena? 18 huomautusta eDiscovery Business Luottamuksesta kesällä 2020

Based on the aggregate results of nineteen past eDiscovery Business Confidence...

Kasvava huolenaihe? Talousarviorajoitukset ja eDiscoveryn liiketoiminta

In the summer of 2020, 56% of respondents viewed budgetary constraints...

eDiscovery lomakauden alas? Macquarie valmistelee Nuixia listautumisantaan

According to John Beveridge, writing for Small Caps, Macquarie holds a...

ayfie hankkia Haive

According to Johannes Stiehler, CEO of ayfie Group AS, “This acquisition...

Innovatiivinen Discovery ja Integro yhdistää

“Integro and Innovative Discovery’s services and solutions are highly complementary. Our...

Ohjelmiston kasvukumppanit tekevät enemmistön investointeja Venio Systemsin

According to the press announcement, industry analysts have enthusiastically supported this...

Viisi suurta lukua eDiscoveryssa elokuulle 2020

From predictive coding and artificial intelligence to antitrust investigations and malware,...

Viisi suurta lukua eDiscovery-ohjelmassa heinäkuulle 2020

From business confidence and operational metrics to data protection and privacy...

Viisi suurta lukua eDiscovery-ohjelmassa kesäkuulle 2020

From collection market size updates to cloud outsourcing guidelines, the June...

Viisi suurta lukua eDiscovery-ohjelmassa toukokuulle 2020

From review market sizing revisions to pandemeconomic pricing, the May 2020...