Muutuvad nõuded muutuvale maailmale? Euroopa Andmekaitsenõude aastaaruanne 2020

According to EDPB Chair, Andrea Jelinek, “2020 and the COVID-19 pandemic significantly altered how we live and work. Given the increasing presence of data-driven technologies in addressing the pandemic, the awareness of data protection rights among individuals and organizations has never been more critical.”

en flag
nl flag
et flag
fi flag
fr flag
de flag
pt flag
ru flag
es flag

Toimetaja märkus: Euroopa Andmekaitsenõukogu on isikuandmete kaitse üldmäärusega (GDPR) loodud sõltumatu Euroopa organ, mille eesmärk on tagada andmekaitseeeskirjade järjepidev kohaldamine kogu Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP). Selle eesmärgi saavutamiseks edendatakse riiklike järelevalveasutuste vahelist koostööd ja antakse üldsuunised andmekaitseeeskirjade tõlgendamise ja kohaldamise kohta.

Euroopa Andmekaitsenõukogu koosneb Euroopa Liidu järelevalveasutuste juhtidest ja Euroopa andmekaitseinspektorist. Euroopa Komisjonil on õigus osaleda Euroopa Andmekaitsenõukogu tegevuses ja koosolekutel ilma hääleõiguseta. EMP riikide järelevalveasutused (Island, Liechtenstein ja Norra) on samuti Euroopa Andmekaitsenõukogu liikmed, kuigi neil ei ole hääleõigust.

Pressiteade

Euroopa Andmekaitsenõukogu aastaaruanne 2020: Andmekaitseõiguste tagamine muutuvas maailmas

Täna [2. juuni 2021] esitas Euroopa Andmekaitsenõukogu oma aastaaruande 2020. Aruanne annab üksikasjaliku ülevaate Euroopa Andmekaitsenõukogu poolt aasta jooksul tehtud tööst, mida tähistas ülemaailmne pandeemia.

Euroopa Andmekaitsenõukogu esimees Andrea Jelinek ütles: „2020 ja COVID-19 pandeemia muutis oluliselt meie elu- ja tööviisi. Arvestades andmepõhiste tehnoloogiate suurenevat kohalolekut pandeemia käsitlemisel, ei ole üksikisikute ja organisatsioonide teadlikkus andmekaitseõigustest kunagi olnud kriitilisem. Oluline on märkida, et 2020. aasta lukustusseadmed kõigis meie riikides ei tähendanud Euroopa Andmekaitsenõukogu tegevuse aeglustumist. 2020. aastat iseloomustasid paljud suured arengud ELi andmekaitse õigusvaldkonnas, mis nõudis Euroopa Andmekaitsenõukogu teadmisi ja juhiseid.”

COVID- 19 pandeemia ajal hakkasid EMP liikmesriigid võtma meetmeid viiruse leviku jälgimiseks, ohjeldamiseks ja leevendamiseks. Euroopa Andmekaitsenõukogul andis välja juhised muu hulgas asukoha ja kontaktide jälgimise rakenduste kohta; terviseandmete töötlemine teadusuuringute jaoks, andmesubjekti õiguste piirangud hädaolukorras ja andmetöötlus piiride taasavamise kontekstis.

Euroopa Liidu Kohtu otsuses Schrems II avaldas märkimisväärset mõju EMP põhistele üksustele, kes edastavad andmeid USA-le ja teistele kolmandatele riikidele. Euroopa Andmekaitsenõukogu väljastas KKK dokumendi, millele järgnesid täiendavate meetmete soovitused rahvusvaheliste ülekandevahendite kasutamisel, et tagada vastavus ELi õiguses nõutud kaitsetasemele, ning soovitused Euroopa oluliste tagatiste kohta, mis aitavad kaasa järelevalve hindamisele meetmed, mis võimaldavad kolmandate riikide ametiasutuste juurdepääsu isikuandmetele. Täiendavate meetmete soovituste suhtes anti avalikule konsultatsioonile. Euroopa Andmekaitsenõukogu sai üle 200 panuse erinevatelt sidusrühmadelt, mida ta praegu analüüsib.

2020. aastal määratles Euroopa Andmekaitsenõukogu oma strateegia aastateks 2021—2023, mis hõlmab nelja peamist sammast, millel on strateegilised eesmärgid:

ühtlustamise edendamine ja nõuetele vastavuse hõlbustamine;

riiklike järelevalveasutuste tõhusa täitmise ja tõhusa koostöö toetamine;

põhiõiguste lähenemine uutele tehnoloogiatele ja

globaalne mõõde. Iga samba puhul määratletakse põhimeetmed, mis aitavad neid eesmärke saavutada. 2021. aasta alguses võttis Euroopa Andmekaitsenõukogu vastu oma kaheaastase tööprogrammi aastateks 2021—2022. Tööprogramm järgib Euroopa Andmekaitsenõukogu strateegias 2021—2023 sätestatud prioriteete ja rakendab Euroopa Andmekaitsenõukogu strateegilisi eesmärke.

2020. aastal võttis Euroopa Andmekaitsenõukogu vastu 10 suunist sellistel teemadel nagu vastutava töötleja ja volitatud töötleja mõisted, sotsiaalmeedia kasutajate sihtimine, samuti kolm suunist oma lõplikus, konsultatsioonijärgses versioonis (videoseadmete kohta, õigus olla unustatud ning andmekaitse disaini ja vaikimisi).

Lisaks suuniste andmisele on Euroopa Andmekaitsenõukogu põhiülesandeks täitmise ja koostöö tagamine riiklike ametiasutuste vahel. 2020. aastal andis Euroopa Andmekaitsenõukogule välja 32 arvamust vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 64. Enamik neist arvamustest on seotud akrediteerimisnõuete eelnõudega käitumisjuhendi järelevalveorgani või sertifitseerimisasutuse ning vastutava töötleja siduvate ettevõtete eeskirjade kohta erinevate ettevõtete jaoks.

Euroopa Andmekaitsenõukogu võttis 9. novembril 2020 vastu oma esimese vaidluste lahendamise otsuse isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 65 alusel. Siduv otsus käsitles vaidlust, mis tekkis pärast seda, kui Iirimaa SA, kes tegutseb Lead SA, esitas otsuse eelnõu Twitter International Company ja sellele järgnenud asjakohaste ja põhjendatud vastuväidete kohta, mida esitasid mõned asjaomased asutused.

GDPR nõuab EMP järelevalveasutustelt tihedat koostööd, et tagada isikuandmete kaitse üldmääruse järjepidev kohaldamine ja individuaalsete andmekaitseõiguste kaitse kogu EMP ulatuses.

Ajavahemikus 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2020 oli 628 piiriülest kohtuasja, millest 461 pärineb kaebusest, samas kui 167 oli muu päritolu, nagu uurimine, juriidilised kohustused ja/või meediaaruanded.

One-Stop-Shop mehhanism nõuab koostööd LSA ja CSAde vahel. LSA juhib uurimist ja mängib võtmerolli CSAde vahelise konsensuse saavutamisel, lisaks sellele, et ta töötab kooskõlastatud otsuse tegemisel andmetöötleja või volitatud töötleja kohta. Ajavahemikus 1. jaanuar 2020 kuni 31. detsember 2020 oli otsuste eelnõu 203, millest 93 tulemuseks olid lõplikud otsused.

Vastastikuse abi menetlus võimaldab järelevalveasutustel küsida teavet teistelt järelevalveasutustelt või taotleda muid tõhusa koostöö meetmeid, näiteks eelnevaid lube või uurimisi. Ajavahemikus 1. jaanuar 2020 kuni 31. detsember 2020 algatasid SAs 246ametliku vastastikuse abi menetlust. Nad algatasid 2,258 mitteametlikku vastastikuse abi menetlust. Vastastikust abi kasutavad ka järelevalveasutused, kes taotlevad pädevalt järelevalveasutuselt saadud kaebuste käsitlemist, mis ei ole seotud isikuandmete kaitse üldmääruses määratletud piiriülese töötlemisega.

Lugege Euroopa Andmekaitsenõukogu täisaruannet (PDF) — hiire sirvimiseks

Euroopa Andmekaitsenõude aastaaruanne — kommenteeritud kokkuvõte — 27.05.21

Lugege Euroopa Andmekaitsenõukogu esialgset teadaannet

Täiendav lugemine

Arvestades Cyber Discovery? Strateegiline raamistik HayStacKid™

E-juurdluse turu suurus Mashup: 2020-2025 ülemaailmne tarkvara ja teenuste ülevaade

Allikas: ComplexDiscovery

CloudNine tagab kasvu omakapitali investeerimise

According to Steve Johnson, co-founder and Partner at Crest Rock, “CloudNine...

Relatiivsus omandab teksti IQ

"We're merely scratching the surface of what the application of AI...

Sandline Discovery omandab Frankfurt Saksamaa põhinev 24õiguslik

According to Dominic Piernot, co-founder of 24legal, “We are super excited...

Consilio ja Xact Data Discovery ühinemine sulgeb

“We are very pleased to close the merger with Xact Data...

Uus ajastu e-juurdluse? Turukasvu raamimine kuue ajastute objektiivi kaudu

There are many excellent resources for considering chronological and historiographical approaches...

E-juurdluse turu suurus Mashup: 2020-2025 ülemaailmne tarkvara ja teenuste ülevaade

While the Compound Annual Growth Rate (CAGR) for worldwide eDiscovery software...

Lähtestamine lähtestamine? e-juurdluse turu suuruse kohandused aastaks 2020

An unanticipated pandemeconomic-driven retraction in eDiscovery spending during 2020 has resulted...

Kodu või eemal? e-juurdluse kollektsiooni turu suuruse ja hinnakujunduse kaalutlused

One of the key home (onsite) or away (remote) decisions that...

Viis suurt lugemist e-juurdluse kohta mai 2021

From cyber discovery and data breaches to business of law and...

Viis suurt lugemist e-juurdluse kohta aprill 2021

From X-Road® and risk management to business confidence and cybersecurity, the...

Viis suurt lugemist e-juurdluse kohta märts 2021

From data breach economics and vulnerabilities to private-equity investments and vendor...

Viis suurt lugemist e-juurdluse kohta veebruar 2021

From litigation trends and legal tech investing to facial recognition and...

CloudNine tagab kasvu omakapitali investeerimise

According to Steve Johnson, co-founder and Partner at Crest Rock, “CloudNine...

Seene Opportunity? Canopy tagab AI jõul andmerikkumiste vastuse patendi

According to Ralph Nickl, CEO and co-founder of Canopy, “Until recently,...

Exterro käivitab FTK Kesk

According to Exterro Founder and CEO Bobby Balachandran, “FTK Central’s new processing...

Eavalikustamise Systems Ostjad Guide — 2021 väljaanne (Andrew Haslam)

Authored by industry expert Andrew Haslam, the eDisclosure Buyers Guide continues...

Kontrollige oma kuut? Kuue poolaasta e-juurdluse hinnakujunduse uuringu koondülevaade

The anonymized aggregate results from six semi-annual surveys highlight eDiscovery pricing...

Alternatiivne Hind Styles 2021. aasta suvi e-juurdluse hinnakujunduse uuringu tulemused

Based on the complexity of data and legal discovery, it is...

Kaheksateist tähelepanekut e-juurdluse ettevõtete usalduse kohta 2021. aasta kevadel

In the spring of 2021, 60.0% of eDiscovery Business Confidence Survey...

E-juurdluse äritegevust mõjutavad probleemid: kevad 2021 ülevaade

In the spring of 2021, 25.0% of respondents viewed budgetary constraints...