Tuletko ulos metsästä? 18 huomautusta eDiscovery Business Luottamus talvella 2021

In the winter of 2021, 85.0% of eDiscovery Business Confidence Survey respondents felt the current business conditions are good or normal. This combined confidence level represents a 7.8% increase in these same feelings when compared to the fall of 2020 where 77.2% felt the conditions were good or normal. Additionally, exactly 43.3% of survey respondents characterized the current business climate as good. This represents an increase from 38.6% of respondents who viewed the business climate as good in the fall of 2020. This increase from the fall of 2020 may represent a cautious optimism in the current general business climate for eDiscovery.

en flag
nl flag
et flag
fi flag
fr flag
de flag
pt flag
ru flag
es flag

Toimituksen huomautus: Viime talven 2021 eDiscovery Business Consumutus Survey -tutkimuksen tulokset osoittavat COVIDin rajoitusten jatkuvan vaikutuksen eDiscoveryn liiketoimintaan. Jotta nämä pandemiaan perustuvat tulokset ja niiden mahdollinen vaikutus eDiscoveryn liiketoimintaan olisi kuitenkin täysin ymmärrettävä, niitä olisi tarkasteltava kaikkien kahdenkymmenenyhden tutkimuksen tulosten perusteella, joita on annettu eDiscoveryn ammattilaisille eDiscoveryn perustamisesta lähtien Yritysten luottamustutkimus. Tammikuussa 2016 aloitettu kysely on annettu kaksikymmentäyksi kertaa 2 332 yksittäisellä vastauksella.

eDiscoveryn liiketoiminta talvella 2021

eDiscovery Business Luottamus Survey on ei-tieteellinen neljännesvuosittainen tutkimus, jonka tarkoituksena on antaa tietoa eDiscovery-ekosysteemissä työskentelevien henkilöiden liiketoiminnan luottamustasosta. Kysely koostuu yhdeksästä keskeisestä monivalintakysymyksestä, jotka keskittyvät eDiscovery-tuotteiden ja -palveluiden luomiseen, toimitukseen ja kulutukseen liittyviin tekijöihin. Lisäksi kysely sisältää kolme valinnaista kysymystä, jotka kohdistuivat liiketoiminnan operatiivisiin mittareihin avoinna olevien päivien myyntiä (jakeluverkonhaltija), kuukausittaisiin toistuviin tuloihin (MRR) ja tuottojen jakautumiseen asiakaskunnan kesken.

Erityisiä kyselykysymyksiä ovat:

Mikä seuraavista segmenteistä kuvaa parhaiten liiketoimintaasi eDiscoveryssa?

Miten arvostelisit eDiscoveryn nykyiset yleiset liiketoimintaedellytykset segmentissäsi?

Mitenkähän liiketoimintaedellytykset ovat segmentissäsi puolen vuoden päästä?

Miten arvasit, että eDiscovery-ekosysteemin tuotto on kuuden kuukauden päästä?

Miten arvasit voitot eDiscoveryn ekosysteemin segmentissä ovat kuuden kuukauden päästä?

Mikä on kysymys alla esitetyistä kuudesta asiasta, jonka koet vaikuttavan eniten eDiscoveryn liiketoimintaan seuraavien kuuden kuukauden aikana?

Millä maantieteellisellä alueella harjoitat ensisijaisesti eDiscoveryyn liittyvää liiketoimintaa?

Mikä kuvaa parhaiten ensisijaista toimintoasi organisaatiosi eDiscovery-liiketoiminnan harjoittamisessa?

Mikä kuvaa parhaiten tukitasosi organisaatiosi eDiscovery-liiketoiminnan harjoittamisessa?

Miten kuvailisit organisaatiosi Days Sales Outstanding (DSO) kehityskaaria viimeisen vuosineljänneksen aikana?

Miten kuvailisit organisaatiosi kuukausittaisen toistuvien tulojen (MRR) kehityskaaria viimeisellä neljänneksellä?

Mikä seuraavista lausunnoista kuvaa parhaiten organisaatiosi tulojen jakamista asiakaskunnan kesken viimeisen vuosineljänneksen aikana?

Viimeisin kysely annettiin talvella 2021, ja siinä oli 60 vastaajaa tehtävissä, joihin kuuluivat johtajuus (45,0%), operatiivinen johto (36,7%) ja taktinen toteutus (18,3%). Tutkimuksessa edustettuina olivat ohjelmisto- ja palveluntarjoajat (41,7%), asianajotoimistot (28,3%), konsulttiyritykset (13,3%), yritykset (5,0%), valtion yksiköt (5,0%), media- ja tutkimusalan ammattilaiset (5,0%) ja muut (1,7%).

Kahdenkymmenenyhden aiemman tutkimuksen yhteenlaskettujen tulosten perusteella seuraavat havainnot ja kartoitetut katsaukset kyselykysymyksiin vastauksista voivat auttaa ymmärtämään monien alan asiantuntijoiden kollektiivista ajattelumaailmaa eDiscoveryn liiketoiminnasta.

18 tutkimushavaintoa

Havainnot liiketoiminnan ehdoista (Kaaviot 1-4)

Liiketoimintailmasto (kaaviot 1 ja 2)

Talvella 2021 85,0 prosenttia eDiscovery Business Luottamus Survey -kyselyn vastaajista oli sitä mieltä, että nykyiset liiketoimintaedellytykset ovat hyvät tai normaalit. Tämä yhteenlaskettu luottamustaso merkitsee 7,8 prosentin kasvua näissä samoissa tunteissa verrattuna vuoden 2020 laskuun, jossa 77,2% koki olot hyviksi tai normaaleiksi.

Tasan 43,3 prosenttia kyselyyn vastanneista luonnehti nykyistä yritysilmapiiriä hyväksi. Tämä merkitsee kasvua 38,6 prosentista vastaajista, jotka pitivät yritysilmapiiriä hyvänä syksyllä 2020. Kasvu syksystä 2020 alkaen voi olla varovaista optimismia nykyisessä yleisessä eDiscoveryn toimintaympäristössä.

Vain 15,0 prosenttia vastaajista luokitteli nykyisen liiketoimintakunnon huonoksi. Tämä merkitsee 7,9 prosentin laskua tällä alueella viimeisen neljänneksen aikana. Tämä on myös neljänneksi suurin prosenttiosuus vastaajista, jotka katsovat nykyisiä liiketoimintaolosuhteita huonoina kyselyn alusta lähtien, vain prosenttiosuudet tällä alalla kevään, kesän ja syksyn 2020 COVID-19-aikataulun aikana.

Talvella 2021 50,0 prosenttia eDiscovery Business Luottamuskyselyn vastaajista oli sitä mieltä, että yritysten ilmasto-olosuhteet ovat paremmat puolessa vuodessa. Tämä on 1,8 prosenttia enemmän kuin tunteita syksyllä 2020, jossa 48,2 prosenttia kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että liiketoimintaedellytykset olisivat paremmat puolessa vuodessa. Tämä on myös korkein prosentti sitten talven 2019, jolloin 52 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että liiketoimintaedellytykset olisivat paremmat puolessa vuodessa.

Niiden kyselyyn vastanneiden määrä, jotka kokivat liiketoiminnan edellytykset säilyvän samana puolessa vuodessa, kasvoi kohtalaisesti 45,0 prosenttiin. Kasvu 41,0 prosentista syksyllä 2020 merkitsee yritysten luottamuksen optimistista lämpenemistä.

Ediscoveryn yritysilmapiirin huononevan puolessa vuodessa ennakoivien vastaajien määrä väheni voimakkaasti 5,0 prosenttiin talvella 2021, mikä on laskenut 5,8 prosenttia vuoden 2021 syksystä. Tämä prosenttiosuus vastaajista, joiden mielestä liike-elämän ilmapiiri on huonompi kuuden kuukauden kuluttua, näyttää kuvaavan vähenevää COVIDia huolta yritysten luottamuksesta.

Tulo-odotukset (kuvio 3)

Talvella 2021 51,7 prosenttia kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että seuraavan kuudennen kuukauden tulot ovat nykyistä suuremmat. Tämä prosenttiosuus on huomattavasti suurempi kuin tunteellisuus tällä metrillä syksyllä 2021 (42,2%) ja edustaa jatkuvaa varovaista optimismia.

Hieman yli kolmannes kyselyyn vastanneista (35,0%) oli sitä mieltä, että seuraavan puolen vuoden tulot eivät muutu. Tämä merkitsee voimakasta laskua 9,6 prosenttia neljännesvuosineljänneksestä syksyn 2020 44,6 prosentista.

Niiden vastaajien prosenttiosuus, joiden mielestä tulot ovat puolessa vuodessa nykyistä pienemmät, oli sama kuin syksyllä 2020, vakiintui 13,3%:iin talvella 2021. Tämä prosenttiosuus on myös toiseksi suurin prosenttiosuus vastaajista, jotka tunsivat tämän tunteen tällä alalla tutkimuksen alusta lähtien.

Voitto-odotukset (kuvio 4)

41,7 prosenttia kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että voitot ovat puolessa vuodessa suuremmat kuin nykyään. Tämä on vankka nousu vuoden 2020 syksystä, jolloin 36,1 prosenttia vastaajista arvioi voittojen olevan suuremmat puolessa vuodessa.

Niiden vastaajien prosenttiosuus, jotka kokivat voittojen olevan samat puolessa vuodessa, pieneni hieman neljännesvuosineljänneksellä syksyn 2020 47,0 prosentista 43,3 prosenttiin talvella 2020.

Niiden vastaajien prosenttiosuus, jotka kokivat, että voitot kuuden kuukauden aikana ovat pienempiä kuin tänään, pieneni hieman neljännesvuosittain, ja 15,0% ilmaisi tämän tunteen talvella 2021, verrattuna 16,9% syksyllä 2020. Tämä prosenttiosuus on kuitenkin alhaisin vastaajista, joilla on tätä mieltä tällä alalla, sitten COVID-19-pandemian alkamisen keväällä 2020.

Yritysten vaikutustekijöitä koskevat huomautukset (kuvio 5)

Talvella 2021 43,3 prosenttia vastaajista katsoi, että budjettirajoitteilla on mahdollisesti suurin vaikutus liiketoimintaan seuraavan puolen vuoden aikana. Tämä prosenttiosuus on suurin kaikista talven 2021 kyselyssä edustettavista huolenaiheista, ja se on myös tutkimuksen alkamisesta lähtien neljänneksi korkein luokitus liiketoiminnan tuloksellisuuteen liittyville huolenaiheille. On myös huomattava, että neljä korkeinta budjettirajoitteiden luokitusta, jotka ovat tutkimuksen vastaajien ensisijainen huolenaihe, ovat kaikki ilmenneet nykyisen COVID-19-pandemian aikana kevään 2020 kyselystä alkaen. Tämä on myös kolmastoista kerta kahdessakymmenessäyhdessä kyselyssä, kun kysymys budjettirajoitteista on ollut kyselyn vastaajien suurin huolenaihe tai sidottu siihen.

Lisääntyvä tietomäärä on edelleen johdonmukainen huolenaihe eDiscoveryn ammattilaisille, joiden 18,3 prosenttia talven 2021 kyselyyn vastanneista katsoo, että datan volyymin haasteita voi olla merkittävä vaikutus liiketoimintaan seuraavien kuuden kuukauden aikana. Tämä oli merkittävä lisäys tällä alueella syksyn 2020 kyselyn 12,0 prosentin vastausprosentista.

Niiden vastaajien prosenttiosuus, jotka pitivät kasvavia tietotyyppejä huippuyritysten huolenaiheena, väheni hieman viimeisellä neljänneksellä syksyn 2020 18,1 prosentista 16,7 prosenttiin talvella 2021.

Tietoturvan vaikutusta huippuliiketoiminnan asiana tarkastelevien vastaajien prosenttiosuus kasvoi voimakkaasti viimeisestä neljänneksestä ja sitä pitää nyt ylimpänä huolenaiheena 13,3 prosenttia kyselyyn vastanneista.

Henkilöstöpuutteen vaikutus eDiscoveryn liiketoimintaan heikkeni viimeisen neljänneksen aikana, ja se on suurin huolenaihe 5,0 prosentilla vastaajista, kun se oli 8,4 prosenttia syksyllä 2020.

Talvella 2021 riittämättömän teknologian vaikutus huippuliiketoiminnan liikkeeseenlaskijana väheni 1,5 prosenttia viimeisestä neljänneksestä ja sitä pitää nyt ylimpänä huolenaiheena 3,3 prosenttia kyselyyn vastanneista. Tämä on alhaisin luokitus kaikista liiketoiminnan tuloksellisuuteen vaikuttavista huolenaiheista talven 2021 kyselyssä. Se on myös yhdeksästoista kerta kahdeskymmenestoista, kun tutkimuksen vastaajat ovat arvioineet riittämättömän teknologian vaikutuksen alhaisimmaksi osa-alueeksi liiketoiminnan tuloksellisuutta.

Kyselykaaviot

(Kaavioita voidaan laajentaa yksityiskohtaista katselua varten)

Kuvio 1: Miten arvostelisit eDiscoveryn nykyiset yleiset liiketoimintaedellytykset segmentissäsi?

Subjektiivinen tunne liiketoiminnan suorituskyvystä verrattuna liiketoiminnan odotuksiin.

1 — Yleinen ilmastokatsaus — Talvi 2021

Kuvio 2: Miten luulet, että liiketoimintaedellytykset ovat segmentissäsi kuuden kuukauden kuluttua?

Subjektiivinen tunne liiketoiminnan suorituskyvystä verrattuna liiketoiminnan odotuksiin.

2 — Yleinen ilmastokatsaus + kuusi kuukautta — Talvi 2021

Kuvio 3: Miten arvaatte, että eDiscovery-ekosysteemin segmenttisi tulot ovat kuuden kuukauden päästä? Tulot ovat tuloja, jotka saadaan Ediscovery-liiketoiminnasta.

3 — Tulojen yleiskatsaus + kuusi kuukautta — Talvi 2021

Kuvio 4: Miten arvata voitot eDiscovery-ekosysteemin segmentissä ovat kuuden kuukauden kuluttua? Voitto on jäljellä olevien tulojen määrä kaikkien kulujen, velkojen, lisätulovirtojen ja toimintakustannusten kirjanpidon jälkeen.

4 — Voitot Yleiskatsaus + kuusi kuukautta — Talvi 2021

Kaavio 5: Yhteenlaskettu yleiskatsaus eDiscovery-liiketoiminnan suorituskykyhaasteisiin vaikuttaviin ongelmiin, jotka voivat vaikuttaa suoraan organisaatiosi liiketoiminnan suorituskykyyn.

5 — eDiscovery-liiketoiminnan suorituskykyyn vaikuttavat ongelmat — Talvi 2021

Kuvio 6: Kyselyn osallistujien yleiskatsaus

6 — Kyselyvastaajat (yksilö- ja kokonaiskatsaus) — Talvi 2021

Kuvio 7: Kyselyn osallistujan tukitason yleiskatsaus

7 — Kyselyn vastaajat tukitason mukaan — talvi 2021

Kuvio 8: Kysely Osallistujien toimialan segmentin yleiskatsaus

8 — Kyselyn vastaajat toimialoittain — talvi 2021

Kyselyn tulosten listaaminen

Talvi 2021 -kysely (3. tammikuuta — 12. tammikuuta 2021)

Syksy 2020 -kysely (21. syyskuuta - 1. lokakuuta 2020)

Summer 2020 -kysely (26. kesäkuuta — 10. heinäkuuta 2020)

Kevään 2020 -kysely (2. huhtikuuta — 15. huhtikuuta 2020)

Talvi 2020 -kysely (28. joulukuuta 2019 — 11. tammikuuta 2020)

Syksyn 2019 kysely (29. syyskuuta — 17. lokakuuta 2019)

Kesän 2019 kysely (1. heinäkuuta — 17. heinäkuuta 2019)

Kevään 2019 kysely (1. huhtikuuta — 18. huhtikuuta 2019)

Talven 2019 kysely (27. joulukuuta 2018 — 10. tammikuuta 2019)

Syksyn 2018 kysely (14. lokakuuta — 26. lokakuuta 2018)

Kesän 2018 kysely (4. heinäkuuta — 24. heinäkuuta 2018)

Kevään 2018 kysely (7. huhtikuuta — 20. huhtikuuta 2018)

Talvi 2018 -kysely (24. joulukuuta 17.—15. tammikuuta 2018)

Syksyn 2017 kysely (5. lokakuuta — 17. lokakuuta 2017)

Kesän 2017 kysely (6. heinäkuuta — 31. heinäkuuta 2017)

Kevään 2017 kysely (14. huhtikuuta — 1. toukokuuta 2017)

Talvi 2017 -kysely (20. tammikuuta — 6. helmikuuta 2017)

Syksyn 2016 kysely (11. lokakuuta — 1. joulukuuta 2016)

Kesän 2016 kysely (1.8.—31.8.2016)

Kevään 2016 kysely (1.5.—31.5.2016)

Talvi 2016 -kysely (15. helmikuuta — 29. helmikuuta 2016)

Lisä lukeminen

Ei niin erinomainen? eDiscoveryn operatiiviset mittarit talvella 2020

An eDiscovery Market Koko Mashup: 2020-2025 Maailmanlaajuinen ohjelmistojen ja palveluiden yleiskatsaus

Lähde: Complex Discover

Ensimmäinen oikeudellinen hankkii eDiscoveryn tarjoaja Redpoint Technologies

According to Alex Martinez, CEO of First Legal, “Both First Legal...

Veristar hankkii planeetan tiedot

According to Veristar company founder, CEO, and president Rick Avers, “We...

Questel hankkii DoeGalin

doeLEGAL today announced that it has been acquired by intellectual property...

Seuraatko Moneya? Mike Bryant tarjoaa SOLID tarkastella Legal Tech Sulautuminen ja hankinta

From seed and venture capital investments to private equity and Special...

Uusi aikakausi eDiscoveryssa? Kehystys markkinoiden kasvu kuuden aikakausien linssin läpi

There are many excellent resources for considering chronological and historiographical approaches...

An eDiscovery Market Koko Mashup: 2020-2025 Maailmanlaajuiset ohjelmistot ja palvelut Yleiskatsaus

While the Compound Annual Growth Rate (CAGR) for worldwide eDiscovery software...

Perusviivan nollaaminen? eDiscoveryn markkinakoon mukautukset vuodelle 2020

An unanticipated pandemeconomic-driven retraction in eDiscovery spending during 2020 has resulted...

Kotiin vai pois? eDiscovery Malliston markkinoiden mitoitukseen ja hinnoitteluun liittyvät näkökohdat

One of the key home (onsite) or away (remote) decisions that...

Viisi suurta lukee eDiscovery helmikuussa 2021

From litigation trends and legal tech investing to facial recognition and...

Viisi suurta lukee eDiscovery tammikuu 2021

From eDiscovery business confidence and operational metrics to merger and acquisition...

Viisi suurta lukua eDiscovery joulukuu 2020

May the peace and joy of the holiday season be with...

Viisi suurta lukua eDiscoveryssa marraskuulle 2020

From market sizing and cyber law to industry investments and customer...

HaysTackid tunnustettu IDC MarketScape for eDiscovery Services

According to HaystackID CEO Hal Brooks, “We are proud to once...

Sukupolvenäkymä etätietoturvasta? HaysTackid™ -julkaisut 3.0 -tietoturvaparannukset tarkistustekniikkaan

According to HaystackID's Senior Vice President and General Manager for Review...

Vain ajan kysymys? HaysTackid käynnistää uuden palvelun tietomurtojen etsimistä ja tarkastelua varten

According to HaystackID's Chief Innovation Officer and President of Global Investigations,...

Se on Match! Keskittyminen eDiscovery-tarkastelun kokonaiskustannuksiin ja tarkistusoikeus Match

As a leader in remote legal document review, HaystackID provides clients...

Kylmä sää saalis? Ennakoiva koodaustekniikat ja -protokollat -kysely — kevään 2021 tulokset

The Predictive Coding Technologies and Protocols Survey is a non-scientific semi-annual...

Tuletko ulos metsästä? 18 huomautusta eDiscovery Business Luottamus talvella 2021

In the winter of 2021, 85.0% of eDiscovery Business Confidence Survey...

eDiscovery-liiketoiminnan suorituskykyyn vaikuttavat ongelmat: Talvi 2021 -yleiskatsaus

In the winter of 2021, 43.3% of respondents viewed budgetary constraints...

Ei niin erinomainen? eDiscoveryn operatiiviset mittarit talvella 2021

In the winter of 2021, eDiscovery Business Confidence Survey more...