Muutoksen kausi? 18 huomautusta eDiscovery Business Luottamus syksyllä 2020

In the fall of 2020, 77.2% of eDiscovery Business Confidence Survey respondents felt the current business conditions are good or normal. This combined confidence level represents a 1.1% increase in these same feelings when compared to the summer of 2020 where 76.0% felt the conditions were good or normal. Additionally, exactly 38.6% of survey respondents characterized the current business climate as good. This represents a decrease from 40.0% of respondents who viewed the business climate as good in the summer of 2020. This decrease from the summer of 2020 may represent a cautious concern in the current general business climate for eDiscovery.

en flag
nl flag
et flag
fi flag
fr flag
de flag
pt flag
ru flag
es flag

Toimittajan huomautus: Tuoreen Fall 2020 eDiscovery Business Luottamuskyselyn tulokset esittävät COVIDin rajoitusten jatkuvan vaikutuksen eDiscoveryn liiketoimintaan. Jotta nämä pandemialähtöiset tulokset ja niiden mahdollinen vaikutus eDiscoveryn liiketoimintaan olisi kuitenkin ymmärrettävä täysin, ne olisi tarkasteltava kaikkien 20 tutkimuksen tulosten perusteella, joita on annettu eDiscoveryn ammattilaisille eDiscovery-liiketoiminnan perustamisesta lähtien. Luottamustutkimus. Tammikuussa 2016 aloitettu kysely on annettu kaksikymmentä kertaa 2 272 yksittäisellä vastauksella.

eDiscoveryn liiketoiminta syksyllä 2020

eDiscovery Business Luottamus Survey on ei-tieteellinen neljännesvuosittainen tutkimus, jonka tarkoituksena on antaa tietoa eDiscovery-ekosysteemissä työskentelevien henkilöiden liiketoiminnan luottamustasosta. Kysely koostuu yhdeksästä keskeisestä monivalintakysymyksestä, jotka keskittyvät eDiscovery-tuotteiden ja -palveluiden luomiseen, toimitukseen ja kulutukseen liittyviin tekijöihin. Lisäksi kysely sisältää kolme valinnaista kysymystä, jotka kohdistuivat liiketoiminnan operatiivisiin mittareihin avoinna olevien päivien myyntiä (jakeluverkonhaltija), kuukausittaisiin toistuviin tuloihin (MRR) ja tuottojen jakautumiseen asiakaskunnan kesken.

Erityisiä kyselykysymyksiä ovat:

Mikä seuraavista segmenteistä kuvaa parhaiten liiketoimintaasi eDiscoveryssa?

Miten arvostelisit eDiscoveryn nykyiset yleiset liiketoimintaedellytykset segmentissäsi?

Mitenkähän liiketoimintaedellytykset ovat segmentissäsi puolen vuoden päästä?

Miten arvasit, että eDiscovery-ekosysteemin tuotto on kuuden kuukauden päästä?

Miten arvasit voitot eDiscoveryn ekosysteemin segmentissä ovat kuuden kuukauden päästä?

Mikä on kysymys alla esitetyistä kuudesta asiasta, jonka koet vaikuttavan eniten eDiscoveryn liiketoimintaan seuraavien kuuden kuukauden aikana?

Millä maantieteellisellä alueella harjoitat ensisijaisesti eDiscoveryyn liittyvää liiketoimintaa?

Mikä kuvaa parhaiten ensisijaista toimintoasi organisaatiosi eDiscovery-liiketoiminnan harjoittamisessa?

Mikä kuvaa parhaiten tukitasosi organisaatiosi eDiscovery-liiketoiminnan harjoittamisessa?

Miten kuvailisit organisaatiosi Days Sales Outstanding (DSO) kehityskaaria viimeisen vuosineljänneksen aikana?

Miten kuvailisit organisaatiosi kuukausittaisen toistuvien tulojen (MRR) kehityskaaria viimeisellä neljänneksellä?

Mikä seuraavista lausunnoista kuvaa parhaiten organisaatiosi tulojen jakamista asiakaskunnan kesken viimeisen vuosineljänneksen aikana?

Viimeisin kysely annettiin syksyllä 2020, ja siinä oli 83 vastaajaa rooleissa, joihin kuuluivat taktinen toteutus (39,8%), toimeenpaneva johto (34,9%) ja operatiivinen johto (25,3%). Tutkimuksessa edustettuina olivat asianajotoimistot (37,3%), ohjelmisto- ja palveluntarjoajat (25,3%), konsulttiyritykset (14,5%), yritykset (12%), valtion yksiköt (3,6%), media- ja tutkimusalan ammattilaiset (1,2%) ja muut (6%).

Kahdenkymmenen aiemman tutkimuksen yhteenlaskettujen tulosten perusteella seuraavat havainnot ja kartoitetut katsaukset kyselykysymyksiin vastauksista voivat auttaa ymmärtämään monien alan asiantuntijoiden kollektiivista ajattelumaailmaa eDiscoveryn liiketoiminnasta.

18 tutkimushavaintoa

Havainnot liiketoiminnan ehdoista (Kaaviot 1-4)

Liiketoimintailmasto (kaaviot 1 ja 2)

Syksyllä 2020 eDiscovery Business Luottamus Survey -kyselyyn vastanneista 77,2% oli sitä mieltä, että nykyiset liiketoimintaedellytykset ovat hyvät tai normaalit. Tämä yhteenlaskettu luottamustaso merkitsee 1,1 prosentin kasvua näissä samoissa tunteissa verrattuna kesään 2020, jossa 76,0 prosenttia koki olot hyviksi tai normaaleiksi.

Täsmälleen 38,6 prosenttia kyselyyn vastanneista luonnehti nykyistä yritysilmapiiriä hyväksi. Tämä merkitsee laskua 40,0 prosentista vastaajista, jotka pitivät yritysilmapiiriä hyvänä kesällä 2020. Tämä väheneminen kesästä 2020 alkaen voi olla varovainen huolenaihe nykyisessä yleisessä eDiscoveryn toimintaympäristössä.

Vain 22,9 prosenttia vastaajista luokitteli nykyisen liiketoimintakunnon huonoksi. Tämä merkitsee 1,1 prosentin laskua tällä alueella viimeisen neljänneksen aikana. Tämä on myös kolmanneksi suurin prosenttiosuus vastaajista, jotka ovat pitäneet nykyisiä liiketoimintaolosuhteita huonoina kyselyn alusta lähtien, ja vain prosenttiosuudet tällä alalla kevään ja kesän 2020 COVID-19-aikataulun aikana.

Syksyllä 2020 48,2 prosenttia eDiscovery Business Luottamus Survey -kyselyn vastaajista oli sitä mieltä, että yritysten ilmasto-olosuhteet ovat paremmat puolessa vuodessa. Tämä on vain 0,2 prosenttia enemmän kuin tunteellisuus kesällä 2020, jossa 48,0 prosenttia kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että liiketoimintaedellytykset olisivat paremmat puolessa vuodessa. Tämä on myös korkein prosentti sitten talven 2019, jolloin 52 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että liiketoimintaedellytykset olisivat paremmat puolessa vuodessa.

Niiden kyselyyn vastanneiden määrä, jotka kokivat liiketoiminnan edellytykset säilyvän samana puolessa vuodessa, väheni merkittävästi 41,0 prosenttiin. Tämä pudotus kesän 2020 48,0 prosentista merkitsee yritysten luottamuksen viilenemistä.

Niiden vastaajien määrä, jotka odottivat eDiscoveryn liiketoimintailmapiirin olevan huonompi puolessa vuodessa, kasvoi voimakkaasti 10,8 prosenttiin syksyllä 2020, mikä oli 6,8 prosenttia kesästä 2020. Tämä prosenttiosuus vastaajista, jotka kokivat yritysilmapiirin olevan huonompi kuuden kuukauden kuluttua, näyttää kuvaavan COVIDin huolta yritysten luottamuksesta.

Tulo-odotukset (kuvio 3)

Syksyllä 2020 kyselyyn vastanneista 42,2 prosenttia oli sitä mieltä, että seuraavan kuudennen kuukauden tulot ovat nykyistä suuremmat. Tämä prosenttiosuus on hieman suurempi kuin tunteellisuus tällä metrillä kesällä 2020 (41,0%) ja edustaa varovaista optimismia.

Alle puolet kyselyyn vastanneista (44,6%) oli sitä mieltä, että seuraavan puolen vuoden tulot eivät muutu. Tämä merkitsee lievää 2,4 prosentin laskua neljännesvuosineljänneksestä kesän 2020 47,0 prosentista.

Niiden vastaajien osuus, joiden mielestä tulot ovat puolessa vuodessa nykyistä pienemmät, kasvoi kesän 2020 12,0 prosentista 13,3 prosenttiin syksyllä 2020. Lievää kasvua viime neljänneksestä, tämä prosenttiosuus on toiseksi suurin prosenttiosuus vastaajista, jotka tunsivat tätä mieltä tällä alalla tutkimuksen alusta lähtien.

Voitto-odotukset (kuvio 4)

Yli kolmannes kyselyyn vastanneista (36,1%) oli sitä mieltä, että voitot ovat puolessa vuodessa suuremmat kuin nykyään. Tämä on lievää nousua kesästä 2020, jolloin 35,0 prosenttia vastaajista arvioi voittojen olevan suuremmat puolessa vuodessa.

Niiden vastaajien osuus, joiden mielestä voitot ovat samat puolessa vuodessa, pieneni hieman neljänneksen yli neljänneksellä kesän 2020 48,0 prosentista 47 prosenttiin syksyllä 2020.

Niiden vastaajien prosenttiosuus, joiden mielestä voitot ovat kuudessa kuukaudessa pienempiä kuin tänään, pysyi lähes samana neljänneksenä neljänneksen aikana, ja 16,9% ilmaisi tämän tunteen syksyllä 2020, kun taas kesällä 2020 se oli 17,0%. Tämä prosenttiosuus on kuitenkin suurin prosenttiosuus vastaajista, joilla on tämä mielipide tällä alalla tutkimuksen alusta lähtien.

Yritysten vaikutustekijöitä koskevat huomautukset (kuvio 5)

Syksyllä 2020 49,4 prosenttia vastaajista katsoi, että budjettirajoitteilla on mahdollisesti suurin vaikutus liiketoimintaan seuraavan puolen vuoden aikana. Tämä prosenttiosuus on suurin kaikista kyselyssä edustettavista huolenaiheista, ja se on myös kolmanneksi korkein luokitus liiketoiminnan tuloksellisuuteen liittyville huolenaiheille kyselyn alusta lähtien. On myös huomattava, että kolme korkeinta budjettirajoitteiden luokitusta, jotka ovat tutkimuksen vastaajien ensisijainen huolenaihe, ovat kaikki ilmenneet nykyisen COVID-19-pandemian aikana kevään 2020 kyselystä alkaen. Tämä on myös kahdestoista kerta kahdessakymmenessä tutkimuksessa, kun kysymys budjettirajoitteista on ollut kyselyn vastaajien suurin huolenaihe tai sidottu siihen, että kyselyn vastaajat ovat päähuolenaiheeseen.

Niiden vastaajien prosenttiosuus, jotka pitivät kasvavia tietotyyppejä huippuyritysten huolenaiheena, kasvoi viime neljänneksellä voimakkaasti kesän 2020 14 prosentista 18,1 prosenttiin syksyllä 2020. Tämä on jatkuva korotus keväästä 2020 alkaen, jolla oli tämän luokan alhaisin luokitus (8,1%) tutkimuksen alkamisen jälkeen.

Lisääntyvä tietomäärä on edelleen johdonmukainen huolenaihe eDiscoveryn ammattilaisille, joiden 12 prosenttia syksyn kyselyyn vastanneista katsoo, että datan volyymin haasteiden vaikutukset voivat vaikuttaa merkittävästi liiketoimintaan seuraavien kuuden kuukauden aikana. Vastaajien huolenaihe tällä alalla on kuitenkin alhaisin sitten kyselyn alkamisen.

Henkilöstöpuutteen vaikutus eDiscoveryn liiketoimintaan heikkeni viimeisen neljänneksen aikana, ja se on suurin huolenaihe 8,4 prosentilla vastaajista, kun taas kesällä 2020 oli 6 prosenttia.

Tietoturvan vaikutusta huippuliiketoiminnan asiana tarkastelevien vastaajien prosenttiosuus kasvoi hieman viimeisestä neljänneksestä, ja sitä pitää nyt ylimpänä huolenaiheena 7,2 prosenttia kyselyyn vastanneista. Vastaajien huolenaihe tällä alalla on myös toiseksi alhaisin luokitus tällä alalla kyselyn alkamisen jälkeen.

Syksyllä 2020 riittämättömän teknologian vaikutus liiketoiminnan kärkiasiana kasvoi 1,8 prosenttia viimeisestä neljänneksestä ja sitä pitää nyt ylimpänä huolenaiheena 4,8 prosenttia kyselyyn vastanneista. Tämä on alhaisin luokitus kaikista liiketoiminnan tuloksellisuuteen vaikuttavista huolenaiheista syksyllä 2020 -kyselyssä. Se on myös kahdeksastoista kertaa kahdessakymmenessä tutkimuksessa, että riittämättömän teknologian vaikutus on arvioitu tutkimuksen vastaajien mielestä alhaisimmaksi liiketoiminnan tuloksellisuuden osa-alueeksi.

Kyselykaaviot

(Kaavioita voidaan laajentaa yksityiskohtaista katselua varten)

Kuvio 1: Miten arvostelisit eDiscoveryn nykyiset yleiset liiketoimintaedellytykset segmentissäsi?

Subjektiivinen tunne liiketoiminnan suorituskyvystä verrattuna liiketoiminnan odotuksiin.

1 — Yleinen ilmastokatsaus — syksy 2020

Kuvio 2: Miten luulet, että liiketoimintaedellytykset ovat segmentissäsi kuuden kuukauden kuluttua?

Subjektiivinen tunne liiketoiminnan suorituskyvystä verrattuna liiketoiminnan odotuksiin.

2 — Yleinen ilmastokatsaus + kuusi kuukautta — syksy 2020

Kuvio 3: Miten arvaatte, että eDiscovery-ekosysteemin segmenttisi tulot ovat kuuden kuukauden päästä? Tulot ovat tuloja, jotka saadaan Ediscovery-liiketoiminnasta.

3 — Tulojen yleiskatsaus + kuusi kuukautta — syksy 2020

Kuvio 4: Miten arvata voitot eDiscovery-ekosysteemin segmentissä ovat kuuden kuukauden kuluttua? Voitto on jäljellä olevien tulojen määrä kaikkien kulujen, velkojen, lisätulovirtojen ja toimintakustannusten kirjanpidon jälkeen.

4 — Voittojen yleiskatsaus + kuusi kuukautta — Syksy 2020

Kaavio 5: Yhteenlaskettu yleiskatsaus eDiscovery-liiketoiminnan suorituskykyhaasteisiin vaikuttaviin ongelmiin, jotka voivat vaikuttaa suoraan organisaatiosi liiketoiminnan suorituskykyyn.

5 — Liiketoiminnan eDiscoveryn suorituskykyyn vaikuttavat ongelmat — syksy 2020

Kuvio 6: Kyselyn osallistujien yleiskatsaus

6 — Kyselyn vastaajat — Yksilöllinen ja kokonaiskuva — Syksy 2020

Kuvio 7: Kyselyn osallistujan tukitason yleiskatsaus

7 — Kyselyn vastaajat tukitason mukaan — syksy 2020

Kuvio 8: Kysely Osallistujien toimialan segmentin yleiskatsaus

8 — Kyselyn vastaajat toimialoittain — syksy 2020

Kyselyn tulosten listaaminen

Summer 2020 -kysely (26. kesäkuuta — 10. heinäkuuta 2020)

Kevään 2020 -kysely (2. huhtikuuta — 15. huhtikuuta 2020)

Talvi 2020 -kysely (28. joulukuuta 2019 — 11. tammikuuta 2020)

Syksyn 2019 kysely (29. syyskuuta — 17. lokakuuta 2019)

Kesän 2019 kysely (1. heinäkuuta — 17. heinäkuuta 2019)

Kevään 2019 kysely (1. huhtikuuta — 18. huhtikuuta 2019)

Talven 2019 kysely (27. joulukuuta 2018 — 10. tammikuuta 2019)

Syksyn 2018 kysely (14. lokakuuta — 26. lokakuuta 2018)

Kesän 2018 kysely (4. heinäkuuta — 24. heinäkuuta 2018)

Kevään 2018 kysely (7. huhtikuuta — 20. huhtikuuta 2018)

Talvi 2018 -kysely (24. joulukuuta 2017 — 15. tammikuuta 2018)

Syksyn 2017 kysely (5. lokakuuta — 17. lokakuuta 2017)

Kesän 2017 kysely (6. heinäkuuta — 31. heinäkuuta 2017)

Kevään 2017 kysely (14. huhtikuuta — 1. toukokuuta 2017)

Talvi 2017 -kysely (20. tammikuuta — 6. helmikuuta 2017)

Syksyn 2016 kysely (11. lokakuuta — 1. joulukuuta 2016)

Kesän 2016 kysely (1.8.—31.8.2016)

Kevään 2016 kysely (1.5.—31.5.2016)

Talvi 2016 -kysely (15. helmikuuta — 29. helmikuuta 2016)

Lisä lukeminen

Muutos Tempossa? eDiscoveryn operatiiviset mittarit kesällä 2020

Tarkistukset ja päätökset? Uusia näkökohtia eDiscovery Secure Remote Review

Lähde: Complex Discover

Kyselyn tulosten listaaminen

Summer 2020 -kysely (26. kesäkuuta — 10. heinäkuuta 2020)

Kevään 2020 -kysely (2. huhtikuuta — 15. huhtikuuta 2020)

Talvi 2020 -kysely (28. joulukuuta 2019 — 11. tammikuuta 2020)

Syksyn 2019 kysely (29. syyskuuta — 17. lokakuuta 2019)

Kesän 2019 kysely (1. heinäkuuta — 17. heinäkuuta 2019)

Kevään 2019 kysely (1. huhtikuuta — 18. huhtikuuta 2019)

Talven 2019 kysely (27. joulukuuta 2018 — 10. tammikuuta 2019)

Syksyn 2018 kysely (14. lokakuuta — 26. lokakuuta 2018)

Kesän 2018 kysely (4. heinäkuuta — 24. heinäkuuta 2018)

Kevään 2018 kysely (7. huhtikuuta — 20. huhtikuuta 2018)

Talvi 2018 -kysely (24. joulukuuta 17.—15. tammikuuta 2018)

Syksyn 2017 kysely (5. lokakuuta — 17. lokakuuta 2017)

Kesän 2017 kysely (6. heinäkuuta — 31. heinäkuuta 2017)

Kevään 2017 kysely (14. huhtikuuta — 1. toukokuuta 2017)

Talvi 2017 -kysely (20. tammikuuta — 6. helmikuuta 2017)

Syksyn 2016 kysely (11. lokakuuta — 1. joulukuuta 2016)

Kesän 2016 kysely (1.8.—31.8.2016)

Kevään 2016 kysely (1.5.—31.5.2016)

Talvi 2016 -kysely (15. helmikuuta — 29. helmikuuta 2016)

Lisä lukeminen

Kirjanpitoa? eDiscoveryn operatiiviset mittarit syksyllä 2020

Jatkuva tapaus, joka koskee budjettirajoitteita eDiscoveryn liiketoiminnassa

Lähde: Complex Discover

Perusviivan nollaaminen? eDiscoveryn markkinakoon mukautukset vuodelle 2020

An unanticipated pandemeconomic-driven retraction in eDiscovery spending during 2020 has resulted...

Uutta NIST:stä: Kyberturvallisuuden ja yritysriskien hallinnan integrointi (ERM)

NIST has released NISTIR 8286, Integrating Cybersecurity and Enterprise Risk Management...

Pilvinen liitto? Seuraavan sukupolven pilvi Euroopalle

According to Thierry Breton, Commissioner for the Internal Market, "Europe needs...

Viisi suurta lukee eDiscovery lokakuussa 2020

From business confidence and captive ALSPs to digital republics and mass...

A Running List: Top 100+ eDiscovery Providers

Based on a compilation of research from analyst firms and industry...

eDisclosure Systems Buyers Guide — 2020 Edition (Andrew Haslam)

Authored by industry expert Andrew Haslam, the eDisclosure Buyers Guide continues...

Kisa lähtöviivalle? Viimeaikaiset Secure Remote Review -ilmoitukset

Not all secure remote review offerings are equal as the apparent...

EtäeDiscoveryn ottaminen käyttöön? Tilannekuva DAAasista

Desktop as a Service (DaaS) providers are becoming important contributors to...

Perusviivan nollaaminen? eDiscoveryn markkinakoon mukautukset vuodelle 2020

An unanticipated pandemeconomic-driven retraction in eDiscovery spending during 2020 has resulted...

Kotiin vai pois? eDiscovery Malliston markkinoiden mitoitukseen ja hinnoitteluun liittyvät näkökohdat

One of the key home (onsite) or away (remote) decisions that...

Tarkistuksia ja päätöksiä? Uusia huomioita eDiscovery Secure Remote -arvosteluille

One of the key revision and decision areas that business, legal,...

Makrokatsaus menneisyyteen ja ennustettuun eDiscoveryn markkina-kokoon 2012—2024

From a macro look at past estimations of eDiscovery market size...

Muutoksen kausi? 18 huomautusta eDiscovery Business Luottamus syksyllä 2020

In the fall of 2020, 77.2% of eDiscovery Business Confidence Survey...

Jatkuva tapaus, joka koskee budjettirajoitteita eDiscoveryn liiketoiminnassa

In the fall of 2020, 49.4% of respondents viewed budgetary constraints...

Kirjanpitoa? eDiscoveryn operatiiviset mittarit syksyllä 2020

In the fall of 2020, eDiscovery Business Confidence Survey more...

Peräsimen piteleminen? Syksyn 2020 eDiscovery Business Luottamuskyselyn

This is the twentieth quarterly eDiscovery Business Confidence Survey conducted by...

DISCO nostaa 60 miljoonaa dollaria

According to the media release, DISCO will use this investment to...

Rampiva ja RYABI Groupin yhdistäminen

According to today's announcement, the RYABI Group merger is Rampiva's first...

eDiscovery-yrityskeskittymät, yritysostot ja sijoitukset Q3 2020 -hankkeeseen

From HaystackID and NightOwl Global to Reveal Data and NexLP, the...

Mitratech hankkii Acuity ELM

According to Mike Williams, CEO of Mitratech, “We came to the...

Viisi suurta lukee eDiscovery lokakuussa 2020

From business confidence and captive ALSPs to digital republics and mass...

Viisi suurta lukee eDiscovery syyskuu 2020

From cloud forensics and cyber defense to social media and surveys,...

Viisi suurta lukua eDiscoveryssa elokuulle 2020

From predictive coding and artificial intelligence to antitrust investigations and malware,...

Viisi suurta lukua eDiscovery-ohjelmassa heinäkuulle 2020

From business confidence and operational metrics to data protection and privacy...