Innostava inversio? 18 havaintoja eDiscoveryn yritysten luottamuksesta talvella 2020

In the winter of 2020, 51.4% of survey respondents feel that revenue in the next sixth months will be higher than today. This percentage is higher than feelings on this metric in the fall of 2019 (39.3%) and the summer of 2019 (41.6%) and represents a strong rebound rating for this metric as it is the highest rating in this area since the fall of 2018.

en flag
nl flag
et flag
fi flag
fr flag
de flag
pt flag
ru flag
es flag

Artikkeli Rob Robinson

eDiscoveryn liiketoiminta talvella 2020

eDiscovery-liiketoiminnan luottamustutkimus on ei-tieteellinen neljännesvuosittainen tutkimus, jonka tarkoituksena on antaa tietoa eDiscovery-ekosysteemissä työskentelevien yritysten luottamustasosta. Kysely koostuu yhdeksästä keskeisestä monivalintakysymystä, jotka liittyvät eDiscoveryn tuotteiden ja palveluiden luomiseen, toimittamiseen ja kulutukseen. Lisäksi kysely sisältää kolme valinnaista kysymystä, jotka koskevat päivysmyynnin liiketoiminnallisia mittareita, kuukausittaisia toistuvia tuloja (MRR) ja tuottojen jakautumista asiakaskunnan välillä.

Erityisiä kyselykysymyksiä ovat:

Mikä seuraavista segmentteistä kuvaa parhaiten yritystäsi eDiscoveryssä?

Miten arvioit eDiscoveryn nykyiset yleiset liiketoimintaedellytykset segmentissäsi?

Miten luulet, että liiketoimintaedellytykset ovat sinun segmentissäsi puolen vuoden päästä?

Miten arvaat liikevaihdon eDiscovery-ekosysteemissä kuuden kuukauden päästä?

Miten arvaisit, että eDiscovery-ekosysteemisi voitot ovat kuuden kuukauden kuluttua?

Mikä on alla esitetyistä kuudesta kysymyksestä, jonka mielestänne vaikuttaa eniten eDiscoveryn liiketoimintaan seuraavien kuuden kuukauden aikana?

Millä maantieteellisellä alueella harjoitat ensisijaisesti Ediscoveryyn liittyvää liiketoimintaa?

Mitkä kuvaavat parhaiten ensisijaista toimintaasi organisaatiosi Ediscovery-liiketoiminnassa?

Mitkä kuvaavat parhaiten tukitasoa organisaatiosi Ediscoveryyn liittyvän liiketoiminnan harjoittamisessa?

Miten luonnehtisit organisaatiosi Days Sales Outstanding (DSO) kehityskaari viimeisen vuosineljänneksen aikana?

Miten luonnehtisit organisaatiosi kuukausittaisen toistuvan tuoton (MRR) kehityskaari viimeisen vuosineljänneksen aikana?

Mikä seuraavista laskelmista kuvaa parhaiten organisaatiosi tuottojen jakautumista asiakaskunnan kesken viimeisen vuosineljänneksen aikana?

Tammikuussa 2016 aloitettu tutkimus on tähän mennessä annettu seitsemäntoista kertaa yli 1900 yksittäistä vastausta. Kysely on avoin eDiscovery-ekosysteemissä toimiville lakimies-, yritys- ja tietotekniikan ammattilaisille, ja yksilöitä pyydetään osallistumaan ensisijaisesti suorilla sähköpostikutsuilla.

Uusimman kyselyn hallinnoitiin talvella 2020, ja siinä oli 146 vastaajaa, jotka kuuluivat johtoon (32,1%), operatiiviseen johtamiseen (34,2%) ja taktiseen teloitukseen (33,6%). Tutkimuksessa edustettuina olivat muun muassa ohjelmistojen ja palvelujen tarjoajat (39%), asianajotoimistot (30,8%), konsulttipalvelut (13,0%), yritykset (8,9%), hallitus (2,7%), media ja tutkimus (1,4%) ja muut (4.1).

Seitsemäntoista aiemman kyselyn yhteenlaskettujen tulosten perusteella seuraavat havainnot ja kartoitetut katsaukset kyselykysymyksiin voivat auttaa ymmärtämään monien alan asiantuntijoiden yhteistä ajattelua eDiscoveryn liiketoiminnassa.

Kahdeksantoista kyselyn havaintoja

Havainnot liiketoiminnan edellytykset (kaaviot 1-4)

Liiketoimintaympäristö (kaaviot 1 ja 2)

Reilut 91% (91,1%) eDiscoveryn yritysluottamuskyselyyn vastaajista kokee, että nykyiset liiketoimintaolosuhteet ovat hyvät tai normaalit talvella 2020. Tämä yhdistetty luottamustaso merkitsee näiden samojen tunteiden 5,6 prosentin laskua verrattuna vuoden 2019 syksyyn, jossa 96,7 prosentin mielestä olosuhteet olivat hyvät tai normaalit.

Täsmälleen puolet kyselyyn vastaajista (50,0%) piti nykyistä liiketoimintaympäristöä hyvänä. Tämä merkitsee kasvua 48,7 prosentista vastaajista, jotka pitävät liiketoimintaympäristöä hyvänä syksyllä 2019. Tämä pieni kasvu vuoden 2019 syksystä on jatkuva varovainen optimismi eDiscoveryn nykyisessä yleisessä liiketoimintaympäristössä.

Lähes 9% (8,9%) vastaajista luokittelee nykyisen liiketoiminnan tilan huonoksi. Tämä merkitsee vahvaa 5,6 prosentin kasvua tällä alalla viimeisen vuosineljänneksen aikana.

Talvella 2020 43,8,% eDiscoveryn yritysluottamuskyselyn vastaajista kokee, että liiketoimintaolosuhteet paranevat kuuden kuukauden kuluttua. Tämä on suurempi kuin tunne syksyllä 2019, jossa 38,7% kyselyyn vastaajista katsoi, että liiketoimintaolosuhteet olisivat paremmat kuuden kuukauden aikana. Tämä merkitsee myös kasvua vuoden 2019 laskusta, jolloin alimman luokituksen raportoitiin tutkimuksen alkamisen jälkeen, ja se voi viitata liiketoimintaolosuhteiden asteittaiseen lämpenemiseen.

Niiden kyselyyn vastaajien määrä, jotka kokevat liiketoimintaolosuhteita, pysyy samana puolessa vuodessa, väheni hieman 53,4 prosenttiin. Vaikka vuoden 2019 syksystä on hieman laskenut, tämä on edelleen neljänneksi korkein luokitus tällä alueella tutkimuksen alkamisen jälkeen, ja se edustaa neljättä peräkkäistä vuosineljännestä, jonka vastaajat arvioivat tämän alueen olevan yli 50 prosenttia.

Niiden vastaajien määrä, jotka arvioivat eDiscoveryn liiketoimintaympäristön huonontuvan puolessa vuodessa, putosi talvella 2020 2,7 prosenttiin, mikä oli 1,3 prosenttia syksystä 2019.

Tuloodotukset (kuvio 3)

Talvella 2020 51,4 prosenttia kyselyyn vastaajista katsoo, että seuraavien kuudentena kuukautena tulot ovat korkeammat kuin nykyään. Tämä prosenttiosuus on suurempi kuin tämän mittariarvon tunteet syksyllä 2019 (39,3%) ja kesällä 2019 (41,6%), ja se on vahva rebound rating rating rating tällä metrillä, koska se on korkein luokitus tällä alueella vuoden 2018 syksyn jälkeen.

Alle puolet kyselyyn vastaajista (44,5%) katsoo, että seuraavien kuuden kuukauden aikana tulot pysyvät samoina. Lasku oli 8,2 prosenttia vuoden 2019 syksyn 52,7 prosentista.

Niiden vastaajien prosenttiosuus, jotka kokevat, että kuuden kuukauden tulot ovat alhaisemmat kuin tänään, putosi vuoden 2019 syksyllä 8,0 prosentista vain 4,1%:iin talvella 2020.

Voitto-odotukset (kuvio 4)

Yli kolmannes kyselyyn vastaajista (35,6%) katsoo, että voitot ovat kuudessa kuukaudessa korkeammat kuin nykyään. Tämä on lievää kasvua vuoden 2019 syksystä, jolloin 33,3% vastaajista arvioi voittojen olevan korkeampia kuudessa kuukaudessa.

Niiden vastaajien prosenttiosuus, joiden mielestä voitot ovat samat puolessa vuodessa, väheni hieman neljännesvuosineljänneksen aikana vuoden 2019 syksyllä 56,7 prosentista 54,1 prosenttiin talvella 2020. Tämä on myös viides neljännes peräkkäin, jonka mukaan vastaajat arvioivat tämän alueen olevan yli 50 prosenttia.

Niiden vastaajien prosenttiosuus, jotka kokevat, että voitot kuuden kuukauden aikana ovat alhaisemmat kuin tänään, vähenivät hieman neljännesvuosineljänneksen aikana vuoden 2019 syksyllä 10,0% ja talvella 2020 10,3%.

Liiketoimintaan vaikuttavia tekijöitä koskevat havainnot (kuvio 5)

Talvella 2020 vastaajista 25,3 prosenttia katsoi, että kasvavalla tietotyypeillä on potentiaalisesti suurin vaikutus liiketoimintaan seuraavien kuuden kuukauden aikana. Tämä prosenttiosuus on suurin kaikista kyselyssä esitetyistä huolenaiheista ja on myös kolmas kerta seitsemäntoista tutkimuksessa, että tämä kysymys on luokiteltu tärkeimpänä huolenaiheena.

Niiden vastaajien prosenttiosuus, jotka katsoivat julkisen talouden rajoitteita tärkeimpänä liiketoiminnallisena huolenaiheena, väheni viime vuosineljänneksellä 0,7 prosenttia vuoden 2019 syksyn 24,0 prosentista 23,3 prosenttiin talvella 2020.

Tietojen määrän kasvu on edelleen suuri huolenaihe eDiscoveryn ammattilaisille, sillä 18,5 prosenttia talvikyselyyn vastaajista katsoo, että tietovolyymin haasteiden vaikutus liiketoimintaan voi olla huomattava seuraavien kuuden kuukauden aikana. Tämä on laskua edellisestä vuosineljänneksestä, jolloin tätä huolenaihetta pidettiin kolmanneksi suurimpana huolenaiheena, joka mahdollisesti vaikuttaa liiketoimintaan seuraavien kuuden kuukauden aikana.

Henkilöstön puutteen vaikutus eDiscoveryn liiketoiminnan tulokseen väheni hieman viimeisen vuosineljänneksen aikana, ja se on suurin huolenaihe 13,0% kyselyyn vastaajista.

Niiden vastaajien prosenttiosuus, jotka tarkastelivat tietoturvan vaikutusta liiketoiminnallisena ongelmana, väheni 1,0% edellisestä vuosineljänneksestä, ja sitä pidetään nyt tärkeimpänä huolenaiheena 12,3% kyselyyn vastaajista.

Talvella 2020 riittämättömän teknologian vaikutus tärkeimpänä liiketoimintana väheni 1,2 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä, ja sitä pidetään nyt tärkeimpänä huolenaiheena 7,5 prosenttia kyselyyn vastaajista. Tämä on pienin luokitus tämän ongelman huolenaihe kyselyyn vastaajat talviselvityksen ja neljännellä neljänneksellä peräkkäin, että tämä kysymys on ollut pienin luokitus kyselyssä. Se on myös viidestoista kertaa 17 tutkimuksessa, joissa riittämättömän teknologian vaikutus on ollut vähiten luokiteltu tai sidottu vähiten luokiteltujen huolenaiheiden vuoksi.

Kyselykaaviot

(Kaavioita voidaan laajentaa yksityiskohtaiseen katseluun)

Kuvio 1: Miten arvioit segmenttisi eDiscoveryn nykyiset yleiset liiketoimintaedellytykset?

Subjektiivinen tunne liiketoiminnan suorituskyvystä verrattuna liiketoiminnan odotuksiin.

1-Yleinen ilmasto-yleisluonteinen Talvi-2020

Kuvio 2: Miten luulet liiketoimintaolosuhteiden olevan segmentissä puolen vuoden kuluttua?

Subjektiivinen tunne liiketoiminnan suorituskyvystä verrattuna liiketoiminnan odotuksiin.

2 Yleinen ilmasto-yleiskatsaus+kuuden kuukauden talvi-2020

Kuvio 3: Miten arvelette, että eDiscovery-ekosysteemin segmentin tulot ovat kuuden kuukauden kuluttua? Tulot ovat Ediscoveryyn liittyvästä liiketoiminnasta saatuja tuloja.

3-Tulojen yleiskatsaus+kuuden kuukauden talvi-2020

Kuvio 4: Miten arvaat eDiscovery-ekosysteemin segmentin voitot kuuden kuukauden kuluttua? Voitto on tuottojen määrä, joka jää jäljelle kaikkien kulujen, velkojen, lisätulojen ja toimintakustannusten kirjanpidon jälkeen.

4-Profits-yleiskatsaus+kuuden kuukauden talvi-2020

Kaavio 5: Yhteenveto ongelmista, jotka vaikuttavat eDiscoveryn liiketoiminnan suorituskykyhaasteisiin, jotka voivat vaikuttaa suoraan organisaation liiketoiminnan suorituskykyyn.

5-kysymyksiä vaikuttavat-Ediscovery-Yritys-suoritus-Talvi-2020

Kuvio 6: Tutkimuksen osallistujan yleiskatsaus

6-Kyselyvastaajat-Talvi-2020

Kuvio 7: Tutkimuksen osallistujien tuen taso yleiskatsaus

7-kyselyyn vastaajat-tuen taso-Talvi-2020

Kuvio 8: Tutkimuksen osallistujien teollisuuden segmentin yleiskatsaus

8-kyselyyn vastaajat-toimialakohtaiset segmentti-Talvi-2020

Tutkimustulosten listaaminen

Syksy 2019 -kysely (29. syyskuuta - 17. lokakuuta 2019)

Kesä 2019 kysely (1. heinäkuuta - 17. heinäkuuta 2019)

Kevään 2019 kysely (1.4.—18. huhtikuuta 2019)

Talvi 2019 -kysely (27. joulukuuta 18.-10. tammikuuta 2019)

Syksy 2018 Kysely (14. lokakuuta - 26. lokakuuta 2018)

Kesä 2018 kysely (4. heinäkuuta - 24. heinäkuuta 2018)

Kevät 2018 Kysely (7. huhtikuuta - 20. huhtikuuta 2018)

Talvi 2018 kysely (24. joulukuuta 17 - 15. tammikuuta 2018)

Syksy 2017 -kysely (5. lokakuuta - 17. lokakuuta 2017)

Kesä 2017 kysely (6. heinäkuuta - 31. heinäkuuta 2017)

Kevään 2017 kysely (14. huhtikuuta - 1. toukokuuta 2017)

Talvi 2017 -kysely (20. tammikuuta — 6. helmikuuta 2017)

Syksyn 2016 kysely (11.10.—1.12.2016)

Kesä 2016 kysely (1.8.—31.8.2016)

Kevään 2016 kysely (1.5.—31.5.2016)

Talven 2016 kysely (15. helmikuuta — 29. helmikuuta 2016)

Lisää lukemista

Neljä eDiscoveryn aikakautena? Yksi lähestymistapa markkinoiden kasvun kehystymiseen

eDiscoveryn automatisointi: strateginen kehys

Lähde: ComplexDiscovery