Jatkuva tapaus, joka koskee budjettirajoitteita eDiscoveryn liiketoiminnassa

In the fall of 2020, 49.4% of respondents viewed budgetary constraints as potentially having the greatest business impact on their business in the next six months. This percentage is the highest of all concerns represented in the survey and also is the third-highest rating for any business performance concern since the inception of the survey. This is also the twelfth time in twenty surveys that the issue of budgetary constraints has been the top concern or tied for the top concern by survey respondents.

en flag
nl flag
et flag
fi flag
fr flag
de flag
pt flag
ru flag
es flag

Toimittajan huomautus: Tuoreen Fall 2020 eDiscovery Business Luottamuskyselyn tulokset esittävät COVIDin rajoitusten jatkuvan vaikutuksen eDiscoveryn liiketoimintaan. Jotta nämä pandemialähtöiset tulokset ja niiden mahdollinen vaikutus eDiscoveryn liiketoimintaan olisi kuitenkin ymmärrettävä täysin, ne olisi tarkasteltava kaikkien 20 tutkimuksen tulosten perusteella, joita on annettu eDiscoveryn ammattilaisille eDiscovery-liiketoiminnan perustamisesta lähtien. Luottamuskysely alkuvuodesta 2016.

Tammikuussa 2016 aloitettu kysely on annettu kaksikymmentä kertaa 2 272 yksittäisellä vastauksella. Viimeisin tutkimus annettiin syksyllä 2020 ja oli 83 vastaajaa

Budjettirajoitteet: jatkuva huolenaihe

eDiscovery Business Luottamus Survey on ei-tieteellinen neljännesvuosittainen tutkimus, jonka tarkoituksena on antaa tietoa eDiscovery-ekosysteemissä työskentelevien henkilöiden liiketoiminnan luottamustasosta. Kysely koostuu yhdeksästä keskeisestä monivalintakysymyksestä, jotka keskittyvät eDiscovery-tuotteiden ja -palveluiden luomiseen, toimitukseen ja kulutukseen liittyviin tekijöihin. Lisäksi kysely sisältää kolme valinnaista kysymystä, jotka kohdistuivat liiketoiminnan operatiivisiin mittareihin avoinna olevien päivien myyntiä (jakeluverkonhaltija), kuukausittaisiin toistuviin tuloihin (MRR) ja tuottojen jakautumiseen asiakaskunnan kesken.

Tammikuussa 2016 aloitettu kysely on annettu kaksikymmentä kertaa 2 272 yksittäisellä vastauksella. Kysely on avoin eDiscovery-ekosysteemissä toimiville laillisille, liike-elämän ja tietotekniikan ammattilaisille, ja yksityishenkilöitä pyydetään osallistumaan ensisijaisesti suoran sähköpostin kutsuilla.

Viimeisin kysely annettiin syksyllä 2020, ja siinä oli 83 vastaajaa rooleissa, joihin kuuluivat taktinen toteutus (39,8%), toimeenpaneva johto (34,9%) ja operatiivinen johto (25,3%). Tutkimuksessa edustettuina olivat asianajotoimistot (37,3%), ohjelmisto- ja palveluntarjoajat (25,3%), konsulttiyritykset (14,5%), yritykset (12%), valtion yksiköt (3,6%), media- ja tutkimusalan ammattilaiset (1,2%) ja muut (6%).

Yksi neljännesvuosittaisen kyselyn kysymyksistä pyytää osallistujia valitsemaan kuuden valinnan luettelosta ongelman, jonka he katsovat mahdollisesti vaikuttavan eniten eDiscovery-liiketoimintaansa seuraavien kuuden kuukauden aikana. Esiteltyjä kysymyksiä ovat:

Budjettirajoitteet

Tietoturva

Riittämätön teknologia

Lisääntyvät tietotyypit

Lisääntyvä tietomäärä

Henkilöstön puute

Vaikka kysymysten listaaminen ei ole kaiken kattava, se antaa realistisen yleiskuvan mahdollisista aloista, joilla näyttää olevan suora ja jatkuva vaikutus eDiscoveryn liiketoimintaan.

Aiempien tutkimusten yhteenlaskettujen tulosten perusteella seuraavat havainnot ja kartoitettu yleiskatsaukset vastauksista liiketoimintaan vaikuttaviin kysymyksiin voivat olla hyödyllisiä ymmärtämisessä monien alan asiantuntijoiden kollektiivisesta ajattelutavasta näistä kysymyksistä ja niiden vaikutuksesta eDiscoveryn liiketoimintaan.

Syksyn 2020 kuusi keskeistä havaintoa

Syksyllä 2020 49,4 prosenttia vastaajista katsoi, että budjettirajoitteilla on mahdollisesti suurin vaikutus liiketoimintaan seuraavan puolen vuoden aikana. Tämä prosenttiosuus on suurin kaikista kyselyssä edustettavista huolenaiheista, ja se on myös kolmanneksi korkein luokitus liiketoiminnan tuloksellisuuteen liittyville huolenaiheille kyselyn alusta lähtien. On myös huomattava, että kolme korkeinta budjettirajoitteiden luokitusta, jotka ovat tutkimuksen vastaajien ensisijainen huolenaihe, ovat kaikki ilmenneet nykyisen COVID-19-pandemian aikana kevään 2020 kyselystä alkaen. Tämä on myös kahdestoista kerta kahdessakymmenessä tutkimuksessa, kun kysymys budjettirajoitteista on ollut kyselyn vastaajien suurin huolenaihe tai sidottu siihen, että kyselyn vastaajat ovat päähuolenaiheeseen. (Kuviot 1,2, ja 3)

Niiden vastaajien prosenttiosuus, jotka pitivät kasvavia tietotyyppejä huippuyritysten huolenaiheena, kasvoi viime neljänneksellä voimakkaasti kesän 2020 14 prosentista 18,1 prosenttiin syksyllä 2020. Tämä on jatkuva korotus keväästä 2020 alkaen, jolla oli tämän luokan alhaisin luokitus (8,1%) tutkimuksen alkamisen jälkeen. (Kuvio 4)

Lisääntyvä tietomäärä on edelleen johdonmukainen huolenaihe eDiscoveryn ammattilaisille, joiden 12 prosenttia syksyn kyselyyn vastanneista katsoo, että datan volyymin haasteiden vaikutukset voivat vaikuttaa merkittävästi liiketoimintaan seuraavien kuuden kuukauden aikana. Vastaajien huolenaihe tällä alalla on kuitenkin alhaisin sitten kyselyn alkamisen. (Kuvio 5)

Henkilöstöpuutteen vaikutus eDiscoveryn liiketoimintaan heikkeni viimeisen neljänneksen aikana, ja se on suurin huolenaihe 8,4 prosentilla vastaajista, kun taas kesällä 2020 oli 6 prosenttia. (Kuvio 6)

Tietoturvan vaikutusta huippuliiketoiminnan asiana tarkastelevien vastaajien prosenttiosuus kasvoi hieman viimeisestä neljänneksestä, ja sitä pitää nyt ylimpänä huolenaiheena 7,2 prosenttia kyselyyn vastanneista. Vastaajien huolenaihe tällä alalla on myös toiseksi alhaisin luokitus tällä alalla kyselyn alkamisen jälkeen. (Kuvio 7)

Syksyllä 2020 riittämättömän teknologian vaikutus liiketoiminnan kärkiasiana kasvoi 1,8 prosenttia viimeisestä neljänneksestä ja sitä pitää nyt ylimpänä huolenaiheena 4,8 prosenttia kyselyyn vastanneista. Tämä on alhaisin luokitus kaikista liiketoiminnan tuloksellisuuteen vaikuttavista huolenaiheista syksyllä 2020 -kyselyssä. Se on myös kahdeksastoista kertaa kahdessakymmenessä tutkimuksessa, että riittämättömän teknologian vaikutus on arvioitu tutkimuksen vastaajien mielestä alhaisimmaksi liiketoiminnan tuloksellisuuden osa-alueeksi. (Kuvio 8)

Ottaen huomioon kaksikymmentä neljäsosaa tuloksista vuosina 2016—2020

Huippunäkökulmasta katsottuna seuraavat mahdolliset kysymykset ja neljännesvuosittaisten kertojen lukumäärä, joita kyselyyn vastaajat ovat pitäneet päällimmäisenä huolenaiheena, on jaettu luomaan kontekstia eDiscovery-ammattilaisten suhdannehuolista.

Budjettirajoitteet: Ylin koskee kaksitoista kertaa kahdessakymmenessä neljänneksellä (3x Talvi*, 3x Kevät, 3x Kesä, 3x Syksy).

Lisääntyvät Datamäärät: Top koskee kuusi kertaa kaksikymmentä neljäsosaa (2x Winter*, 2x Spring, 1x Summer, 1x Fall).

Lisääntyvät Datatyypit: Top koskee kolme kertaa kaksikymmentä neljäsosaa (1x Winter, 1x Summer, 1x Fall).

Tietoturva: Ei koskaan sijoittunut päällimmäiseksi huolenaiheeksi.

Henkilöstön puute: Ei koskaan sijoittunut päällimmäiseksi huolenaiheeksi.

Riittämätön teknologia: Ei koskaan sijoittunut ykköseksi huolenaiheeksi.

* Päähuolenaiheena on talousarviorajoitusten ja lisääntyvien tietomäärien välinen suhde talvella 2017.

Kyselykaaviot

(Kaavioita voidaan laajentaa yksityiskohtaista katselua varten)

Kaavio 1: Yleinen yleiskatsaus eDiscovery-liiketoiminnan suorituskykyyn vaikuttaviin ongelmiin

1 — Liiketoiminnan eDiscoveryn suorituskykyyn vaikuttavat ongelmat — syksy 2020

Kuvio 2: Yleiskatsaus eDiscoveryn liiketoiminnan suorituskykyyn vaikuttavista ongelmista syksyllä 2020

2 — eDiscovery-liiketoiminnan suorituskykyyn vaikuttavat ongelmat — syksy 2020

Kuvio 3: Yleiskatsaus vastaajien prosenttiosuuteen, joka tarkastelee budjettirajoitteita eDiscovery-liiketoimintaan vaikuttavana pääongelmana

3 — Talousarviorajoitusten vaikutus eDiscovery-liiketoimintaan — syksy 2020

Kaavio 4: Yleiskatsaus niiden vastaajien prosenttiosuuteen, jotka katsovat kasvavia tietotyyppejä eDiscovery-liiketoimintaan vaikuttavana parhaana ongelmana

4 — Kasvavien tietotyyppien vaikutus eDiscovery-liiketoimintaan — syksy 2020

Kuvio 5: Yleiskatsaus niiden vastaajien prosenttiosuuteen, jotka katsovat kasvavia tietomääriä eDiscovery-liiketoimintaan vaikuttavana ongelmana

5 — Lisääntyvien tietomäärien vaikutus eDiscovery-liiketoimintaan — syksy 2020

Kuvio 6: Yleiskatsaus niiden vastaajien prosenttiosuuteen, jotka katsovat henkilöstön puutetta eDiscovery-liiketoimintaan vaikuttavana pääongelmana

6 — Henkilöstöpuutteen vaikutus eDiscovery-liiketoimintaan — syksy 2020

Kuvio 7: Yleiskatsaus niiden vastaajien prosenttiosuuteen, jotka katsovat tietoturvaa eDiscovery-liiketoimintaan vaikuttavana pääongelmana

7 — Tietoturvan vaikutus eDiscovery-liiketoimintaan — syksy 2020

Kuvio 8: Yleiskatsaus vastaajien prosenttiosuuteen, joka katsoo riittämätöntä teknologiaa eDiscovery-liiketoimintaan vaikuttavana parhaana ongelmana

8 — Riittämättömän teknologian vaikutus eDiscovery-liiketoimintaan — syksy 2020

Kuvio 9: Kyselyn osallistujien yleiskatsaus

9 — Kyselyn vastaajat — Yksilöllinen ja kokonaiskuva — Syksy 2020

Kyselyn tulosten listaaminen

Syksyn 2020 -kysely (21. syyskuuta — 1. lokakuuta 2020

Kesä 2020 -kysely (26. kesäkuuta — 10. heinäkuuta 2020)

Kevään 2020 -kysely (2.4.—15.4.2020)

Talvi 2020 -kysely (28. joulukuuta 2019 — 11. tammikuuta 2020)

Syksyn 2019 kysely (29. syyskuuta — 17. lokakuuta 2019)

Kesän 2019 kysely (1. heinäkuuta — 17. heinäkuuta 2019)

Kevään 2019 kysely (1. huhtikuuta — 18. huhtikuuta 2019)

Talven 2019 kysely (27. joulukuuta 2018 — 10. tammikuuta 2019)

Syksyn 2018 kysely (14. lokakuuta — 26. lokakuuta 2018)

Kesän 2018 kysely (4. heinäkuuta — 24. heinäkuuta 2018)

Kevään 2018 kysely (7. huhtikuuta — 20. huhtikuuta 2018)

Talvi 2018 -kysely (24. joulukuuta 2017 — 15. tammikuuta 2018)

Syksyn 2017 kysely (5. lokakuuta — 17. lokakuuta 2017)

Kesän 2017 kysely (6. heinäkuuta — 31. heinäkuuta 2017)

Kevään 2017 kysely (14. huhtikuuta — 1. toukokuuta 2017)

Talvi 2017 -kysely (20. tammikuuta — 6. helmikuuta 2017)

Syksyn 2016 kysely (11. lokakuuta — 1. joulukuuta 2016)

Kesän 2016 kysely (1.8.—31.8.2016)

Kevään 2016 kysely (1.5.—31.5.2016)

Talvi 2016 -kysely (15. helmikuuta — 29. helmikuuta 2016)

Lisä lukeminen

Kirjanpitoa? eDiscoveryn operatiiviset mittarit syksyllä 2020

Tarkistukset ja päätökset? Uusia näkökohtia eDiscovery Secure Remote Review

Lähde: Complex Discover

Perusviivan nollaaminen? eDiscoveryn markkinakoon mukautukset vuodelle 2020

An unanticipated pandemeconomic-driven retraction in eDiscovery spending during 2020 has resulted...

Uutta NIST:stä: Kyberturvallisuuden ja yritysriskien hallinnan integrointi (ERM)

NIST has released NISTIR 8286, Integrating Cybersecurity and Enterprise Risk Management...

Pilvinen liitto? Seuraavan sukupolven pilvi Euroopalle

According to Thierry Breton, Commissioner for the Internal Market, "Europe needs...

Viisi suurta lukee eDiscovery lokakuussa 2020

From business confidence and captive ALSPs to digital republics and mass...

A Running List: Top 100+ eDiscovery Providers

Based on a compilation of research from analyst firms and industry...

eDisclosure Systems Buyers Guide — 2020 Edition (Andrew Haslam)

Authored by industry expert Andrew Haslam, the eDisclosure Buyers Guide continues...

Kisa lähtöviivalle? Viimeaikaiset Secure Remote Review -ilmoitukset

Not all secure remote review offerings are equal as the apparent...

EtäeDiscoveryn ottaminen käyttöön? Tilannekuva DAAasista

Desktop as a Service (DaaS) providers are becoming important contributors to...

Perusviivan nollaaminen? eDiscoveryn markkinakoon mukautukset vuodelle 2020

An unanticipated pandemeconomic-driven retraction in eDiscovery spending during 2020 has resulted...

Kotiin vai pois? eDiscovery Malliston markkinoiden mitoitukseen ja hinnoitteluun liittyvät näkökohdat

One of the key home (onsite) or away (remote) decisions that...

Tarkistuksia ja päätöksiä? Uusia huomioita eDiscovery Secure Remote -arvosteluille

One of the key revision and decision areas that business, legal,...

Makrokatsaus menneisyyteen ja ennustettuun eDiscoveryn markkina-kokoon 2012—2024

From a macro look at past estimations of eDiscovery market size...

Muutoksen kausi? 18 huomautusta eDiscovery Business Luottamus syksyllä 2020

In the fall of 2020, 77.2% of eDiscovery Business Confidence Survey...

Jatkuva tapaus, joka koskee budjettirajoitteita eDiscoveryn liiketoiminnassa

In the fall of 2020, 49.4% of respondents viewed budgetary constraints...

Kirjanpitoa? eDiscoveryn operatiiviset mittarit syksyllä 2020

In the fall of 2020, eDiscovery Business Confidence Survey more...

Peräsimen piteleminen? Syksyn 2020 eDiscovery Business Luottamuskyselyn

This is the twentieth quarterly eDiscovery Business Confidence Survey conducted by...

DISCO nostaa 60 miljoonaa dollaria

According to the media release, DISCO will use this investment to...

Rampiva ja RYABI Groupin yhdistäminen

According to today's announcement, the RYABI Group merger is Rampiva's first...

eDiscovery-yrityskeskittymät, yritysostot ja sijoitukset Q3 2020 -hankkeeseen

From HaystackID and NightOwl Global to Reveal Data and NexLP, the...

Mitratech hankkii Acuity ELM

According to Mike Williams, CEO of Mitratech, “We came to the...

Viisi suurta lukee eDiscovery lokakuussa 2020

From business confidence and captive ALSPs to digital republics and mass...

Viisi suurta lukee eDiscovery syyskuu 2020

From cloud forensics and cyber defense to social media and surveys,...

Viisi suurta lukua eDiscoveryssa elokuulle 2020

From predictive coding and artificial intelligence to antitrust investigations and malware,...

Viisi suurta lukua eDiscovery-ohjelmassa heinäkuulle 2020

From business confidence and operational metrics to data protection and privacy...